Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 22.2.2021

Kuopion kaupungin lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta ja sen vaikutustenarvioinnista


Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032 (Liikenne12-suunnitelma) sekä sen vaikutusten arvioinnista. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä. Suunnitelmassa käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet. Valtioneuvoston on tarkoitus antaa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto päättää suunnitelmasta.

Liikenne- ja viestintäministeriön esittämät kysymykset liittyen Liikenne12-suunnitelmaan:

  1. Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi?
  2. Onko toimenpiteiden rahoitus kokonaisuutena oikein suunnattu taloudellisen raamin sisällä?

Muut toimenpiteet

3. Sisältääkö vuoteen 2050 ulottuva visio liikennejärjestelmän kehittämiseksi oikeat asiat?
4. Viekö toimenpideohjelma kokonaisuutena kehitystä vision suuntaan?

Liikenne- ja viestintäministeriön esittämät kysymykset liittyen vaikutustenarviointiin:

  1. Onko vaikutusten arviointia täydennettävä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain näkökulmasta?
  2. Antaako vaikutusten arviointi riittävän hyvän kuvan suunnitelman vaikutuksista?

Lisäksi Liikenne- ja viestintäministeriö kysyy, miten valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessia (vuorovaikutus, viestintä ja vaikutusten arviointi mukaan lukien) tulisi kehittää?

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää, että Kuopion kaupunki antaa liitteenä olevan lausunnon Liikenne12-suunnitelman luonnokseen ja sen vaikutusten arviointiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

OmaKunta-verkkoasiointi ja sähköisen asioinnin konseptointi -hankkeen omarahoitus

Kuopion kaupungin suunnitelmana on kehittää asiakaspalveluaan tulevina vuosina entistä enemmän kohti sähköistä palvelua ja monipalvelupisteitä. Tämä tuottaa sujuvuutta ja tehokkuutta palveluprosesseihin ja vapauttaa asiakkaan hoitamaan asioitaan silloin kuin hänelle se sopii. Tulevina vuosina tehostuneiden prosessien ja digitalisaation kautta on saavutettavissa merkittävää kustannus- ja resurssitehokkuutta.

Kehittämisen ydintavoitteena on tarjota kaupunkilaisille tai kuntalaisille digitaalisia palveluja keskitetysti yhdestä paikasta verkossa, yhden tunnistautumisen kautta saavutettavaksi. OmaKunta.fi- palveluportaali on kuntalaisten keskitetty, sähköinen asiointikanava nk. Kuopion kaupungin palveluiden digitaalinen kaksonen. Tähän kytketään olemassa oleva Suomi.fi-palvelu (tunnistautuminen, viestit, maksupalvelut, kansallinen palvelutietovaranto). Tavoitteena tulee olla, että Kuopion kaupunki vuoteen 2024 mennessä tarjoaisi suurimman osan palvelutarjonnastaan sähköisen asioinnin piiristä.

Hankkeessa palveluportaali toteutetaan Kuopion kaupungin järjestelmäpalveluympäristöön moderneilla konttiteknologioilla siten, että palveluita voidaan helposti, ilman sovelluskehitystyötä, monistaa muille palveluista kiinnostuneille kuntatoimijoille. Erona muihin alalla toimiviin kuntien sähköisen asioinnin palveluportaaleihin, keskiössä on kokonaisten palvelupolkujen sähköistäminen asiointikerroksesta aina viranhaltijapäätöksentekoon.

Kehittämistä varten Kuopion kaupunki yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa haki valtiovarainministeriön kuntapalveluiden digitalisaatiohankkeiden tukea syksyllä 2020 ja hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen joulukuussa 2020. Kaksivuotisen hankkeen kokonaiskustannukset ovat 330 000 €, josta valtiovarainministeriön avustuksen osuus on 280 500 € ja kuntien oman rahoituksen osuus 49 500 €.  Kuopion osalta omarahoitus on 35 250 €.

Hanke toteutetaan kumppanuusmallilla Istekki Oy:n kanssa, eikä kaupungille palkata hankkeeseen henkilöä. Hanke tosin edellyttää kaupungilta työpanosta, jolla voidaan myös osin kattaa tarvittavaa omaa rahoitusta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että hankkeen omarahoitukseen varataan vuosille 2021–2022 enintään 35 250 € (10,7% kokonaiskuluista) yleishallinnon kehittämishankkeiden määrärahasta (Muut kehittämishankkeet).  Määrärahan tarvetta tulee mahdollisesti pienentämään hankkeeseen tehtävän oman työn osuus.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Györin kaupungin 750-vuotisjuhla vuonna 2021


Kuopion ystävyyskaupunki Györ Unkarissa viettää 750-vuotisjuhlaansa ja kutsuu Kuopion kaupungin osallistumaan juhlaan 19.-21.6.2021 yhdessä muiden Györin ystävyyskaupunkien kanssa.  Kaupunginjohtaja Dr. Csaba András Dézsi on lähettänyt kutsun Kuopion kaupungille, 2-3 henkilölle, Györiin juhlistamaan 750-vuotisjuhlan juhlasarjan merkittävintä päivää ja juhlakokonaisuutta.

Kutsussa todetaan Györin kaupungin valmistelevan tapahtumaa vuodelle 2021, ja Györin kaupunki haluaa viettää sitä juhlan arvoisesti. Yksi koko vuoden pysyvistä juhlatapahtumien merkittävistä hetkistä on Györin ristin pystyttäminen kaupungintalon edessä olevalle aukiolle su 20.6.2021.  Samana iltana 750 tanssijaa, maailmankuulun Györin baletin johdolla, ja yhdessä Unkarin musiikkimaailman näyttelijöiden kanssa, toteuttavat suurenmoisen monumentaalisen Gaala-esityksen.

Kuopio ja Györ ovat solmineet ystävyyskaupunkisuhteen vuonna 1978. 40-vuotista ystävyyttä juhlistettiin Kuopiossa vuonna 2018. Yhteistyö aktivoitui jälleen 2014 ja se on sisältänyt erityisesti monipuolista kulttuuriyhteistyötä.

Györin kaupunki on pyytänyt ystävyyskaupungeiltaan videotervehdyksen tähän juhlaan. Kuopio on huolehtinut kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen tervehdyksen Unkariin. Videotervehdyksiä näytetään juhlavuoden tapahtumissa ja näin kuntalaiset pääsevät tutustumaan ystävyyskaupunkeihin paremmin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää, että kaupunki ei lähetä vallitsevan koronatilanteen vuoksi edustajia juhlatilaisuuteen. Kaupunki lähettää virallisen onnittelutervehdyksen Györin kaupungille lähempänä varsinaista juhlapäivää.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Pääsarjaseurojen yhteistyösopimusten kertaluonteinen tarkistus


Koronapandemia on koetellut monin tavoin kuopiolaisia toimijoita. Kuopion keskeiset urheiluseurat ovat kääntyneet kaupungin puoleen tilanteen jatkuessa. Alkuvuoden aikana on apulaiskaupunginjohtajan ja markkinointijohtajan johdolla neuvoteltu kuopiolaisten pääsarjaseurojen, KalPa, KuPS, Savo Volley, LP Puijo, Steelers, Welhot ja PuPe, kanssa seurojen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuuden näkemyksistä. Neuvotteluissa todettiin, että hyvin toimivilla, vahvoilla seuroilla on postitiviinen merkitys kaupungin imagolle sekä kaupunkilaisten viihtyvyyteen ja kotipaikkaylpeyteen. Seurojen toimintakyvyn tukeminen todettiin siten tärkeäksi.

Yhteistyömuotoja tutkittaessa nousi esille seurojen mahdollisuus tukea kaupungin koronaepidemiaan liittyvää toimintaa. Neuvotteluissa kaupunki ja seurat ovat päässeet yhteiseen näkemykseen toimintatavoista sekä kaupungin suorittamasta yhteistyökorvauksesta.

Pääsarjaseurojen kautta kaupunki tavoittaa suuren joukon seuraajia, harrastajia ja sidosryhmiä. Urheiluseuroilla on erityinen rooli kannattajilleen. Yhtistyösopimuksen myötä seurat sitoutuvat tukemaan kaupungin toimia asukkaiden arjen sujuvuuden turvaajana ja markkinoinnin ja viestinnän tukena välittämään viestejä, joilla kuopiolaisten kriisinkestävyyttä vahvistetaan. Keskeisten urheiluseurojen toimintojen jatkuvuudella luodaan uskoa tulevaan ja edistetään paluuta normaalitoimintaan.

Kaupungilla on yhteistyösopimukset kaikkien ko. seurojen kanssa. Sopimusten sisältö painottuu kaupungin markkinointiin ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteisiin. Nyt neuvoteltujen uusien ja kertaluontoisten sopimusten euromääräksi on kaikkien seurojen osalta valmisteltu 75% korotus nykyisten sopimusten arvosta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy markkinointijohtajan esityksen. Kustannukset kirjataan Markkinoinnin ja viestinnän kustannuspaikalle ja katetaan elinvoima- ja konsernipalvelujen talousarvion sisäisin siirroin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kouluille yhtenäiset toimintamallit kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteidenhoitoon /kasvun ja oppimisen palvelualueiden lausunto


39 valtuutettua ovat yhdessä jättäneet valtuustoaloitteen, jossa pyydetään muodostamaan kouluille yhteiset toimintamallit kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden hoitoon. Aloitteessa esitetään:

  1. Kokoomuksen valtuustoryhmä ja me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki yhtenäistää kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden hoitamiseen liittyvät suunnitelmat ja käytännöt.
  2. Esitämme myös, että Kuopion kaupunki nimittää vastuullisen tahon, joka tehtävänä on aktiivisesti kehittää kiusaamiseen ja sen ehkäisemiseen liittyviä toimintatapoja, ja joka valvoo toimintaan sekä suunnitelmien ja käytäntöjen toteuttamista Kuopion kouluissa.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen esitetään mm. seuraavaa: Tällä hetkellä Kuopion kaupungissa on käytössä sekä näyttöön perustuvia toimintamalleja ja koulun omia malleja sekä näiden yhdistelmiä. Kiusaamisen ehkäisyyn liittyvä lainsäädäntö sekä toimenpideohjelmat ovat valtakunnallisesti uudelleen tarkastelun alla, mikä tulee myös vaikuttamaan Kuopion koulujen kiusaamisen vastaiseen toimintaan.

Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen mallien käyttöönottaminen ja käyttö on pitkäjänteistä työtä ja se on rakentunut osaksi kunkin koulun toimintakulttuuria. Henkilöstöä on saatettu vuosien ajan kouluttaa toimintamallin käyttöön ja siten on varmistettu kaikkien sitoutuminen koulun yhteiseen toimintamalliin. Tämän vuoksi yhden, koko kaupunkia käsittävän mallin käyttöönottaminen on haastavaa eikä välttämättä johda parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Toisaalta on tärkeä varmistaa, että jokaisessa päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksessa on aktiivisessa käytössä toimiva malli kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen.

Kiusaamisen ehkäisystä kouluilla on keskusteltu myös Kuopion sovittelutoimiston johtajan kanssa. Sovittelutoimiston johtajan kanssa on sovittu, että laadimme kiusaamisprosessin hoitamiseen yhteisen toimintamallin Kuopioon. Asiaa lähdetään valmistelemaan yhteistyössä vuoden 2021 aikana.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Valtuustoaloite / Kotimaisen ja lähiruuan osuuden kasvattamiseksi Kuopiossa


25 valtuutettua on jättänyt valtuustoaloitteen 17.11.2020 kotimaisen ja lähiruuan osuuden kasvattamiseksi Kuopiossa. Aloitteessa todetaan, ettei monella pienellä paikallisella tuottajalla ole mahdollisuutta tarjota kerralla koulujen tarvitsemaa määrää yhtä tiettyä raaka-ainetta ja esimerkiksi kouluissa tarjottu kala on täysin ulkomaalaista alkuperää.

Aloitteessa on esitetty, että Kuopion kaupungin

  1. Ruuan ja raaka-aineiden hankinnoissa tullaan ostamaan suomalaisia elintarvikkeita ja mahdollisimman paljon oman alueen lähiruokaa.
  2. Lähiruuan käytön lisäämiseksi on tarpeen kouluttaa eri osapuolia (maatalousyrittäjät, ruokajalostajat, ruokapalveluammattilaiset, hankinta-ammattilaiset
  3. Tehdä suunnitelmallista yhteistyötä ja päivittää kunnan hankintakriteerit
  4. Ruuan laatukriteerien perusteeksi nostetaan ruuan alkuperä.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen esitetään mm. seuraavaa:

Kuopion kaupungin ja Servica Oy:n kanssa on syksyllä 2018 solmittu palvelutuotannon puitesopimus, joka on voimassa 1.1.2019 – 31.12.2023. Sopimuksen mukaisesti Servica Oy noudattaa pääomistajansa Kuopion kaupungin konserniohjeita mm. kestävän kehityksen osalta ja resurssiiviisausohjelman mukaisesti sekä vastaa tuottajana tuotantonsa kehittämisestä ja sen tuottavuuden jatkuvasta parantamisesta.

Haasteina lähiruoan käyttämiselle ovat suuret raaka-ainetarvemäärät, raaka-aineiden saatavuus, hinta sekä pakkauskoot ja jalostusaste.  Lähiruoan tunnettavauutta on lisätty Kuopion alueella mm. erilaisina sesonkiaikoina sekä erilaisten lähiruokapäivien ja lähiruokaviikkojen merkeissä ja Servica Oy toimii aktiivisesti aiheeseen liittyvien hankkeiden tapahtumissa ja kehittämisessä. Kotimaisen ja lähiruoan käyttöä voidaan edistää myös tekemällä yhteistä eritoimijoiden kanssa.

Kasvun ja oppimisen palvelualue pitää tärkeänä kotimaisen palvelutuotannon ja lähiruuan kehittämistä ateriapalveluissa. Ruuan alkuperän nostaminen laatukriteeriksi on kannatettavaa, mutta kaupungin yleinen taloustilanne huomioon ottaen myös ruuan hintakehityksen toivotaan olevan maltillinen.

Hankintalaki asettaa omat haasteensa toiminnalle sillä mm. tuotannon ja tarjoajan paikkakunta ei voi olla hankintalain mukainen hankintakriteeri, mutta mm. hankintaosaamisen kehittämiseksi ja osapuolten osaamisen vahvistamiseksi on hyvä suunnitella yhteisiä käytänteitä esimerkiksi kilpailutuksen ja yritystoiminnan osalta kaupungin yrityspalveluiden ja Sansian kanssa.

Kasvun ja oppimisen lautakunta pitää valtuustoaloitetta tärkeänä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteen mukaisten käytäntöjen kehittämistä yhteistyössä omistajaohjauksen ja Servica Oy:n kanssa.  Lausunnon valmistelussa on tehty yhteistyötä Kuopion kaupungin yrityspalveluiden kanssa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston päätösten 15.2.2021 täytäntöönpanot


Kaupunginhallitukselle esitetään, että se toteaa, että kaupunginvaltuuston 15.2.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi, sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=247184