Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 23.3.2020

Valmiuslain käyttöönottoon liittyvät vaikutukset kaupungin toimintaan ja henkilöstöön

Koronaviruspandemia ja valtioneuvoston 16.3.2020 antamiin linjauksiin liittyvien valmiuslain käyttöönottoasetusten toimeenpano aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia kaupungin toimintoihin.

Kokouksessa annetut päätösesitykset:

Henkilöstöön liittyvät vaikutukset

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että se

 1. linjaa, että kaupunki työnantajana pyrkii siihen, että henkilökunta tekee mahdollisimman paljon etätyötä siellä, missä se on toiminnallisesti mahdollista. Henkilökuntaa pyritään siirtämään tarpeen ja kelpoisuusvaatimuksien mukaisesti eri tehtäviin. Vuosilomien aikaistaminen, saldovapaat, palkattomat vapaat ja lomarahan vaihtaminen vapaaksi ovat myös mahdollisuuksien mukaan käytettävissä,
 1. päättää käynnistää yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n 1 mom. 4 kohdan mukaiset yhteistoimintaneuvottelut koronaviruksen aiheuttaman kaupungin taloudellisen tilanteen äkillisen heikentymisen johdosta.  Yhteistoimintamenettelyn avulla sopeutetaan kaupungin toimintaa ja taloutta viruspandemian aiheuttamien vaikutusten johdosta ottamalla huomioon mm. valtioneuvoston 16.3.2020 tekemien ja myös mahdollisesti valtion myöhemmin tekemien linjausten vaikutukset. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat ensisijaisesti suljettuja toimintoja, mutta tarpeen mukaan myös muutakin kaupungin henkilöstöä. Yhteistoimintaneuvottelut voivat koskea myös niitä työntekijöitä, joiden työtehtävät ovat tilanteen johdosta olennaisesti vähentyneet ja joita ei voida sijoittaa muihin työtehtäviin, missä on työvoiman tarvetta ja  
 1. linjaa, että kaupunki ei tässä vaiheessa tule irtisanomaan henkilöstöä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää kaupungin toimenpiteistä yritysten tilanteen helpottamiseksi

Yritykset ovat valmiuslain käyttöönottoon liittyen joutumassa taloudellisiin vaikeuksiin kassavirran tyrehtyessä samalla kun yritysten menot juoksevat edelleen. Tässä tilanteessa kaupunki on valtion ohella yritysten tukena.

Kuopion kaupunki on valmistellut seuraavat ensivaiheen palvelut yrityksille ja soveltuvin osin myös tytäryhteisöjen käyttöön

Neuvonta ja ohjaus

Kuopion kaupungin yrityspalvelun koko henkilöstö neuvoo ja ohjaa yrityksiä poikkeustilan aikana.

 • Yrityspalvelu auttaa yrityksiä mm. valtion lisärahoituspakettien tukihakemuksissa
 • Tiivistä yhteistyötä tehdään mm. Pohjois-Savon liiton, ELY-keskuksen, Finnveran, Business Finlandin ja yrittäjäjärjestöjen kanssa tilanteen parantamiseksi

Taloudellinen tuki

 • Kaupungin oman ja tytäryhtiöiden maksuliikenteen toimintatavat
  • Kaupungin laskujen maksamisen jouduttaminen, kuitenkin viimeistään eräpäivänä
  • Kaupungin lähettämien laskujen maksuajan pidentäminen.
  • Maksuajan korottomuudesta ja perinnästä pidättyminen kriisin aikana.
  • Määräaikainen vuokranmaksun lykkäys (hakemuksesta max 3 kk kerrallaan).
  • Vuokran alentaminen harkitaan myöhemmin.
  • Jos tilojen käyttö on estetty valtion tai kaupungin toimesta -> vuokravapaus esteen ajalle
 • Hankintojen toteuttaminen varhennetussa aikataulussa
 • Purku- ja rakennusurakoiden aikaistaminen
 • Pienhankintojen kohdentaminen paikallisille yrityksille
 • Kuntaliiton ja yrittäjäjärjestöjen suositukset

Laillisuuden ja yhdenvertaisuuden vaatimukset

 • Voimassaolevien sopimusten läpikäynti nimenomaisella maininnalla tai viitauksella force majeure –lausekkeeseen.
 • Huojennukset tai pidennetyt maksuajat voidaan myöntää hakemuksen perusteella.
 • Uusien toimintatapojen käyttöönotosta ja kestosta päättäminen Kuntalain mukaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen

Valtionavustuksen hakeminen sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun 2020­-2021

Hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Alueille jaetaan valtionavustuksina voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvaan vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteisen valmistelun tukemiseen enintään 120 miljoonaa euroa. Valmistelun rahoituksessa kyse ei siis ole tulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta, vaan vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta. Näissä hankkeissa voidaan jatkaa edellisellä vaalikaudella tehtyä valmistelua sekä alueen kuntien ja kuntayhtymien aloittamaa, välttämättömäksi osoittautunutta kehittämistyötä.

Valtionavustusta voidaan myöntää usean kunnan yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tukevaan hankkeeseen. Valtionavustushaku ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sen valtionavustushaun kanssa. Tällä valtionavustuksella rahoitetaan kaikki Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet. Kukin maakunta tekee vain yhden hankehakemuksen. Hankehakemuksen sisällä olevia osa-alueita arvioidaan kuitenkin erikseen. Valtionavustusta voidaan myöntää myös vain joillekin osa-alueille. Pohjois-Savossa tekninen hankehakija on Pohjois-Savon maakuntaliitto. Hankkeeseen on mahdollista saada 80 prosentin valtionavustus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki lähtee mukaan sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun 2020–2021.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Aiesopimus Kuopion seudun liikennejärjestelmän jatkuvasta kehittämisestä vuosina 2020-2025 

Kuopion seudun kunnat (Kaavi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto), Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Pohjois-Savon liitto ovat yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa valmistelleet aiesopimuksen päivityksen seudun liikennejärjestelmän jatkuvasta kehittämisestä vuosille 2020-2025. Sopimus on jatkoa vuonna 2005 solmitulle ja edellisen kerran vuonna 2014 päivitetylle aiesopimukselle. Aiemmat sopimukset ovat toteutuneet hyvin.

Aiesopimus on sopijaosapuolten yhteinen näkemys Kuopion seudun liikenne-järjestelmän kehittämisestä sekä lähivuosina toteutettavista ja edistettävistä toimenpiteistä. Sopijaosapuolet sitoutuvat toimivaltansa ja käytettävissään olevien resurssien puitteissa toteuttamaan ja edistämään toimenpiteiden toteutumista. Sopimuksen toteuttamista koordinoi Kuopion seudun liikennestrategiatyöryhmä. Aiesopimuksessa on määritelty alustavasti toimenpiteet osa-alueittain. Toimenpiteiden tarkemmasta ohjelmoinnista vastaa säännöllisesti kokoontuva Kuopion seudun liikennestrategiatyöryhmä. Toimenpiteiden toteuttamisesta ja kustannusjaosta tehdään erilliset päätökset. 

Kuopion pitäjäraatien edustajat ovat osallistuneet järjestettyihin päättäjätilaisuuksiin aktiivisesti, ja niiltä on pyydetty vielä lausuntoa aiesopimusluonnoksesta. Pitäjäraatien lausunnossa todetaan, että aiesopimuksen valmistelu on toteutunut raatien näkökulmasta esimerkillisesti, ja sopimusluonnoksen tavoitteet ja toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia. Pitäjäraadit korostavat, että toimenpiteissä tulee huomioida erityisesti maaseutualueet. Pitäjäraatien yhteinen lausunto on kokonaisuudessaan esityksen liitteenä 1.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki osallistuu edelleen Kuopion seudun liikennejärjestelmän kehittämistyöhön sekä hyväksyy aiesopimuksen vuosille 2020-2025. Pitäjäraatien esittämät tarpeet pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan sopimuksen toimenpiteiden toteutusvaiheessa.

Kaupunginjohtaja veti asian pois listalta.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers.

 

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain