Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 26.10.2020

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020

Koronaviruspandemian vaikutukset kuntataloudelle koostuvat verotulokertymän pienenemisestä, myynti- ja maksutuottojen menetyksistä sekä välittömistä menoista, jotka aiheutuvat palvelukapasiteetin lisäyksistä ja muutoksista.

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin -13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Ennusteen mukaan kaupungin alijäämä pienenee -3,9 milj. euroon eli on lähes 10 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Valtionosuuksien ja verotulojen ennusteet ovat parantuneet olennaisesti. Verotuloennusteessa on yhteisöveron kuntien jako-osuuden 10 %-yksikön korotuksen vaikutus.

Kaupungin rahoituserien arvioidaan jäävän noin 1,0 milj. euroa talousarviota pienemmiksi, lähinnä heikentyneen rahoitustuottokertymän vuoksi. Alkuvuonna lainanottovaltuudesta on käytetty yli 70 %, mutta ennusteessa lähdetään siitä, että koko vuoden lainamäärän muutos on talousarvioon merkityn mukainen ja vuoden lopussa kaupungin lainamäärä noin 4000 euroa/asukas.

Vaikka kuluvan vuoden talousromahduksen uhka näyttääkin väistyneen, ovat riskit edelleen ilmassa. Koronaan sairastuneiden määrä on kiihtyvässä kasvussa ja erityisesti Euroopan talouden kehityskulun vaikutus Suomen vientiteollisuuteen on vielä hämärän peitossa. Paineet julkisessa taloudessa lisääntyvät. Ne liittyvät tautitilanteesta selviytymiseen, työllisyyden hoitoon, yritysten toimintaedellytysten tukemiseen ja ylipäätään arkielämän sujumiseen niin normaalina kuin mahdollista. Kunnat ovat tämän toiminnan etulinjassa. Korjaustyö tulee kestämään vuosia, niin kuin vaikutukset kuntatalouteenkin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee vuoden 2020 kolmannen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vuoden 2021 veroprosentit

Kuopion tuloveroprosenttia korotettiin 0,25 %-yksiköllä kuluvalle vuodelle 20,75 prosenttiin.

Muun kuin vakituisen asunnon kiinteistöveroprosenttia korotettiin 0,25 %-yksiköllä vuodelle 2020. Muut kiinteistöveroprosentit ovat olleet samalla tasolla vuodesta 2013 lähtien. Valtuusto voi kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi. Kaupunginvaltuusto ei ole määrännyt yleishyödyllisille yhteisöille erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Veroprosentit vaikuttavat kaupungin verotulojen määrään seuraavasti: kunnallisveron 0,25 %-yksikön vaikutus on n. 4,6 milj. euroa, 0,1 %-yksikön vaikutus yleiseen kiinteistöveroon n. 1,8 milj. euroa, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroon n. 2,8 milj. euroa ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroon n. 0,2 milj. euroa.

Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa on lähdetty siitä, että vakituisen asunnon kiinteistöveroprosenttia esitetään korotettavaksi 0,1 %-yksiköllä 0,62 %:iin. Korotus vaikuttaa esimerkiksi 120 m²:n omakotitalon kustannuksiin noin 40 euroa vuodessa ja 50 m²:n kerrostaloasunnon asumiskustannuksiin noin 23 euroa vuodessa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion vuoden 2021 tuloveroprosentti on 20,75 %

ja kiinteistöveroprosentit ovat
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
- vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,62 %
- muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,35 %
- voimalaitosrakennus 2,50 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
- yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Keskustelun kuluessa Erkki Virtanen teki muutosesityksen, jota ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020: hyvinvointitavoitteiden toteutumisen arviointi

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kuntia valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa ja raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Hyvinvointikertomus toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön suunnittelun ja toimeenpanon perustana. Hyvinvointikertomus sisältää:

- katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin
- suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisesti
- arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta

Kuopion tällä hetkellä voimassa oleva laaja hyvinvointikertomus on vuosille 2018-2021 ja tutustuttavissa osoitteessa: www.kuopio.fi/hyvinvointi.  

Kokouksessa esitellään Kuopion vuoden 2020 hyvinvointikertomuksen vuosiraportti, jossa arvioidaan hyvinvointitavoitteiden toteutumista ja toimenpiteitä vuonna 2019. Kuopiossa hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2020 ovat laatineet hyvinvointiryhmä ja toimeenpaneva hyvinvointiryhmä. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti on saatavina sähköisenä aineistona osoitteesta: https://my.visme.co/view/z4jrv4yv-hyvinvointikertomus-paasivu (raportti ei avaudu Internet Explorerilla, mutta muut selaimet, kuten Chrome, Firefox tai Mozilla sopivat).

Hyvinvointikertomus ja siihen kirjatut toimenpiteet tukevat strategian toteutusta. Kertomuksella ja siihen kirjatuilla toimenpiteillä on toteutuessaan useita edullisia vaikutuksia hyvinvointiin laajasti.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2020 tiedoksi sekä esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.  

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=247184