Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 4.11.2019

Perusturvan ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan 19.8.2019 tiedoksi apulaiskaupunginjohtaja Markku Tervahaudan irtisanoutumisen apulaiskaupunginjohtajan virasta 1.10.2019 alkaen. Kaupunginhallitus päätti, että avoimeksi tuleva apulaiskaupunginjohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi.

Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 2.9.2019 haastatteluryhmän seuraavassa kokoonpanossa: kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, vaaleissa valittujen valtuutettujen muodostamien valtuustoryhmien edustajat siltä osin kuin valtuustoryhmällä ei ole edustusta hallituksen puheen-johtajistossa, perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, kaupunginjohtajan ja henkilöstöjohtajan.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 6 hakijaa, joista 3 kutsuttiin haastatteluun. Hakemusten, niistä tehdyn ansiovertailun ja haastattelujen muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluryhmä yksimielisesti esittää, että perusturvan- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan virkaan valitaan LT Jari Saarinen. Ottaen huomioon virkaan kuuluvat tehtävät ja viran edellyttämä muodollinen pätevyys, työkokemus sekä muut valintakriteerit, Jari Saarinen täyttää ne parhaiten. Hakijalla on viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämää monialaista kokemusta ja koulutusta toimialasta, johtamisesta ja vaativista kehittämistehtävistä. Lisäksi hänellä on viran edellyttämää organisointi- ja kehittämiskykyä, valmentavaa ja kehittävää otetta johtamiseen sekä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että

 1. perusturvan ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan virkaan valitaan LT Jari Saarinen 1.1.2020 alkaen. Apulaiskaupunginjohtajan palkka on 9857,47 €/kk ja virassa noudatetaan kokonaistyöaikaa.
   
 2. virantäytössä ei noudateta kuuden (6) kuukauden koeaikaa, koska Jari Saarinen on hoitanut viransijaisena ja avoimen viran hoitajana tehtävää jo 1.4.2018 lukien ja
   
 3. virkaan valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin puhelinpalvelukeskuksen yhdistäminen hallinnollisesti Kaupunkiympäristön palvelualueen keksitetyn asiakaspalvelukokonaisuuteen

Kaupungin puhelupalvelukeskuksen yhdistäminen osaksi Kaupunkiympäristön palvelualueen keskitettyä asiakaspalvelua vahvistaa asiakaspalvelumallia, johon vuoden 2019 alussa on jo onnistuneesti kytketty myös Kuopio Infon toiminta. Yhdistämällä puhelupalvelukeskuksen toiminta keskitettyyn asiakaspalvelukokonaisuuteen turvataan kaupunkitasoisen asiakaspalvelun kehittyminen jatkossa.

Työnantaja on kuullut henkilöstöä asiassa yhteistoimintalain mukaisesti. Yhdistämistä koskien työnantaja käynnisti yhteistoimintamenettelyn (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa, 2007/449). Puhepalvelukeskuksen työntekijät kutsutiin yhteistoimintalain (2007/449) mukaiseen kuulemistilaisuuteen, joka pidettiin maanantaina 23.9.2019.

Kokouksessa todettiin, ettei kukaan henkilökunnasta vastusta muutosta ja asia hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla todettiin, että yhteistoimintavelvoite on täytetty, selvitettäviä asioita ei jäänyt ja YT-neuvottelut ovat päättyneet, eikä ole tarvetta järjestää toista YT-kokousta.

Toimintojen siirtäminen edellyttää myös muutoksia hallintosääntöön ja sekä elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä kaupunkiympäristön palvelu-alueen toimintasääntöihin. Hallintosäännön muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintasäännön muutoksista päättää kaupunginhallitus ja kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön muutoksista päättää kaupunkirakennelautakunta sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön muutokset.

Hallintosääntöä (20 § Palvelualueet ja erilliset taseyksiköt) olisi tarkoitus muuttaa siten, että asiakaspalvelun tehtävät poistetaan elinvoimapalvelun vastuualueelta ja kaupunkiympäristön palvelualueen vastuualueisiin lisätään keskitetty asiakaspalvelu ja puhelupalvelukeskus.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että

 1. Kuopion kaupungin puhelupalvelukeskus siirretään Markkinointi, viestintä ja kaupunkitasoinen asiakaspalvelu -yksiköstä kaupunkiympäristön palvelualueelle osaksi sinne koottua kaupunkitasoista asiakaspalvelukokonaisuutta. Siirto toteutetaan 1.1.2020 ja se otetaan huomioon vuoden 2020 talousarvion laadinnassa siten, että toimintaan varatut määrärahat siirretään vuoden 2020 talousarviovalmistelun yhteydessä kaupunkiympäristön palvelualueen budjettiin ja henkilöstö siirtyy kaupunkiympäristön palvelualueen alaisuuteen nykyisin työehdoin.
   
 2. Hallintosäännön 20 §:ään (Palvelualueet ja erilliset taseyksiköt) tehdään esityslistan liitteessä mainitut muutokset 1.1.2020 lukien.


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Yrityspalvelun esitys DigiTerveSavo 1 - uusien terveydenhuollon digitaalisten päätöksentekotyökalujen konsepti ja kehittämisalusta -kehityshankkeen rahoituksesta (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)          
         
VTT on valmistellut DigiTerveSavo 1-2-3 -hankekokonaisuuden, jonka kokonaistavoitteena on 1) luoda Pohjois-Savon alueelle uutta osaamista terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen validoinnissa ja vaikuttavuuden arviointiin, 2) parantaa osaltaan alueen terveysdatan saatavuutta ja käytettävyyttä, 3) luoda alueelle terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen kehittämisympäristö ja erikoistua valtakunnallisesti ja 4) parantaa osaavan työvoiman saatavuutta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2020–2022 DigiTerveSavo1 -kehittämishanketta enintään 15,63 prosentin osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään 150.000 euroa. Vuoden 2020 rahoitusosuus on 70.000 euroa, vuoden 2021 osuus on 50.000 euroa ja vuoden 2022 osuus on 30.000 euroa. Kuopion kaupungin rahoituksen edellytyksenä on, että Pohjois-Savon Liitto tekee myös myönteisen rahoituspäätöksen.

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan elinvoima- ja konsernipalveluiden palvelualueelle elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hake-mus.  Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.
VTT:n tekemä esitys Kuopion kaupungille, EAKR-projektihakemus ja vaikutusten arviointi ovat asiakirjoissa.


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Edustajien nimeäminen kaupungin kansainvälisyystyöryhmään  

Kansainvälisyys on vuosien ajan ollut Kuopion päästrategian läpileikkaava teema. Näin on myös joulukuussa 2017 hyväksytyssä Kuopion strategiassa vuoteen 2030.

Strategian kansainvälisten tavoitteiden toteutumista on ohjausryhmänä seurannut kansainvälisyystyöryhmä vuodesta 2004 saakka. Vuonna 2017 kaupunginhallitus valitsi kansainvälisyystyöryhmään edustajiksi kaupunginhallituksesta Nelli Berg-Väänäsen, Tiina Kaartisen ja Leila Savolaisen. Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen ja sihteerinä kansainvälisyys- ja PR-assistentti Pirjo Kolari. Työryhmään kuuluvat apulaiskaupunginjohtajat sekä lisäksi viranhaltijoita, jotka toimivat tehtävissään kansainvälisten asioiden parissa. Työryhmä kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa, kutsuu asiantuntijoita kokouksiin ja kehittää työskentely- ja yhteistyömuotoja laajan sidosryhmäverkoston ja Kuopion kaupungin kansainvälisen toiminnan tueksi.

Vuonna 2019 kaupunginhallituksen kokoonpano uusiutui. Tästä johtuen on perusteltua tarkistaa kaupunginhallituksen edustajat työryhmässä. Kaupunginvaltuuston työskentelykausi päättyy 31.5.2021. Nimettävien luottamushenkilö edustajien toivotaan jatkavan työryhmän jäsenenä siihen asti, kun uudet edustajat nimetään.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää edustajansa työryhmään.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen ja nimesi kansainvälisyystyöryhmään seuraavat edustajat: Tiina Kaartinen, Leila Savolainen ja Miia Eskelinen-Fingerroos.

Esitys Juice Leskinen -muotokuvaveistoksen jalustan rahoituksesta Juankosken torin saneerauksen yhteydessä

Kuopion kaupunki laati vuonna 2018 Juankosken torin ja sitä ympäröivien alueiden yleissuunnitelman, jonka kaupunkirakennelautakunta hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi. Jatkosuunnitelmat alueen kunnostuksesta hyväksyttiin, ja torialueen saneeraus on käynnissä. Se valmistuu lokakuun 2019 loppuun mennessä.

Juankosken torille oli aiemmin sijoitettu betoniseen rakennelmaan kuvanveistäjä Villu Jaanisoon tekemä muusikko Juice Leskistä esittävä pronssiveistos vuodelta 1995. Teoksen on omistanut Juankosken kaupunki. Torin suunnittelutyön yhteydessä keskusteltiin taiteilija Jaanisoon kanssa veistoksen uudesta paikasta ja sille toteutettavasta jalustasta. Taiteilijalta tilattiin jalustan suunnitelma, jonka mukaan veistos kiinnitetään punagraniittiseen jalustaan keskeiselle, aiempaa edustavammalle paikalle torialueella.

Graniittisen jalustan hinta asennettuna on noin 7.850 e. Jalusta on tilattu Ylämaan Graniitti Oy:ltä ja sen asentaa alueen maanrakennusurakoitsija Oteran Oy. Jalustan rahoituksen osalta on esiin noussut entisen Juankosken kaupungin taidehankintarahastoon jääneet varat. Ne ovat olleet käyttämättä, ja 31.12.2018 tilin saldo oli 8.148,71 e. Taidehankintarahaston sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on ollut kartuttaa varoja julkisten tilojen taidehankintoja varten. Sääntöjen mukaan rahastoa hoitaa kunnanhallitus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

 1. hyväksyy kaupunginarkkitehdin ja va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen, jonka mukaan Juice Leskisen muotokuvaveistoksen jalustan kustannukset maksetaan Juankosken kaupungin taidehankintarahaston varoista ja
   
 2. päättää lakkauttaa rahaston siten, että rahastoon jäljelle jäävät varat tuloutetaan kaupungille käytettäväksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Istekki Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisestä päättäminen

Istekki Oy on lähettänyt osakkailleen 21.10.2019 päivätyn kirjeen koskien yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittämistä. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitystä on käsitelty Istekki Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.10.2019. Kuopion kaupungin omistajaohjausjaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.9.2019.

Suurimpana muutoksena yhtiöjärjestyksessä on osakesarjojen yhdistäminen yhdeksi sarjaksi. Osakesarjojen muutos toteutuessaan tarkoittaisi äänimäärien ja omistusosuuksien muutoksia Kuopion kaupungin osalta siten, että omistusosuus säilyy ennallaan, mutta äänivalta laskee 33,3052 prosentista 31,8 prosenttiin.
Lisäksi yhtiöjärjestykseen otetaan takaisin sieltä aiemmin poistettu lausuma yhtiön tavoitteesta, joka on olla voittoa tavoittelematon. Tämän lisäksi yhtiöjärjestykseen kirjataan, että yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja omistajilleen. Yhtiöjärjestyksen lunastuksia koskevaan kappaleeseen on esitetty muutoksia siten, että yhtiön osakkeen lunastushinta määräytyy osakkeiden myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukaan.

Istekin K-sarjan osakkeenomistajilla on ollut osakassopimus. Sopimus ei ole kuitenkaan koskenut yhtiötä eikä muita osakkaita. Istekki Oy:n sidosyksikköaseman varmistamiseksi on osakassopimusta päivitettävä. Päivitetyn osakassopimuksen on tarkoitettu tulla koskemaan kaikkia osakkaita sekä yhtiötä. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset vaativat kaikkien osakkaiden hyväksynnän.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää esittää kaupunginvaltuustolle liitteenä olevat Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.       

Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-Savon kuntien 26.10.2010 perustama tietoverkkoyhtiö. Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien omistusosuus yhtiössä on 100%. Yhtiön voimassa oleva osakassopimus on alun perin allekirjoitettu vuonna 2010 ja muutossopimus vuonna 2012. Savon Kuituverkko Oy:n hallitus on lähettänyt osakaskunnille 22.10.2019 päivätyn kirjeen, jossa se pyytää osakaskuntia käsittelemään osakassopimuksen muutosesityksen, joka liittyy EU-valtiontukisäännösten huomioimiseen osakassopimuksessa.

Muutosesityksen sisältönä on, että lisätään osakassopimuksen kohtaan 12 uusi kohta 12.5 joka kuuluisi seuraavasti: Tämän kohdan 12 mukaiset Osakkaiden sitoumukset toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan valtiontukisääntöjä sekä kuntalakia noudattaen ja näiden sääntöjen rajoissa.

Kirjauksen tarkoituksena on selventää, että osakassopimuksen kohdassa 12 annetut sitoumukset (rahoituksen riittävyyden ja saatavuuden varmistaminen, investointilainojen vakuudet, palvelusopimukseen sitoutuminen) ovat alisteisia valtiontukisäännöille ja ristiriitatilanteessa sitoumukset väistyvät. Muilta osin osakassopimuksen on tarkoitus jäädä voimaan muuttumattomana. Osakassopimuksen muutos tulee voimaan, kun kaikki osakkaat ovat allekirjoittaneet muutossopimuksen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että

 1. Kuopion kaupunki hyväksyy Savon Kuituverkko Oy:n valmisteleman 30.09.2019 päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen
   
 2. Kuopion kaupunki valtuuttaa kaupunginjohtajan yksin allekirjoittamaan Savon Kuituverkko Oy:n 30.09.2019 päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen.


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion Tenniskeskus Oy:n hakemus / Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto

Kuopion Tenniskeskus Oy on lähestynyt Kuopion kaupunkia investointiavustusta ja vastikkeellista lisätukea koskevalla hakemuksella. Kuopion Tenniskeskus Oy toimii Kuopio Rauhanlahdessa ja tarjoaa erilaisia mailapelien harrastusmahdollisuuksia lajien yksittäisille harrastajille, urheiluseuroille ja yrityksille.
Kuopion Tenniskeskus Oy:n tavoitteena on toteuttaa keväällä 2020 hallihanke, jonka avulla Kuopion Tenniskeskus Oy pystyisi parantamaan omia peliolosuhteitaan merkittävästi ja vastaamaan muuttuneeseen kilpailutilanteeseen. Samalla Kuopion Tenniskeskus Oy toisi kuopiolaisten mailapeliharrastajien ulottuville kaupungin sisäliikuntatarjontaan uuden lajin nimeltä padel.

Halliin tulisi kaksi tenniskenttää ja kaksi padelkenttää pesu- ja wc-tiloineen. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,1 miljoonaa euroa ja se tulisi sijoitettavaksi osittain nykyisen ylipainehallin tilalle. Tenniskeskuksen nykyinen ylipainehalli purettaisiin ja poistettaisiin käytöstä. Uusi halli on suunniteltu mitoiltaan puolitoista kertaa suuremmaksi kuin nykyinen halli. Hallin sijoittaminen alueelle tarvitsee tontin laajentumista viereiselle vapaa-aikaan ja liikuntaan kaavoitetulle alueelle. Uusi halli olisi merkittävästi energiaystävällisempi vaihtoehto kuin nykyinen ylipainehalli.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

 1. päättää varautua vuoden 2020 talousarvioesityksessään rahoittamaan Kuopion Tenniskeskus Oy:n hanketta enintään 300 000 €:n investointiavustuksella ja enintään 125 000 €:n vastikkeellisella lisätuella.
   
 2. velvoittaa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tarvittaessa yhteistyössä kasvun- ja oppimisen palvelualueen kanssa valmistelemaan yhteistyösopimuksen asiaan liittyen.  


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginjohtajan vuosiloma 23.12.2019 ja 2.1.–12.1.2020

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen on pyytänyt saada pitää vuosilomaansa 23.12.2019 ja 2.1.–12.1.2020.
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se suostuu kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen pyyntöön.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain