Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 5.10.2020

Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelman hyväksyminen


Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi osaltaan yleissuunnitelmaluonnoksen 19.8.2020 ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.9.2020. Seuraavaksi yleissuunnitelmaluonnos esitetään hyväksyttäväksi kokonaisuudessaan kaupunginhallitukselle.

Hyväksyttävä yleissuunnitelmaluonnos mahdollistaa Pohjois-Savon ELY –keskukselta tarvittavien poikkeamislupien hakemisen sekä antaa lähtökohdat alueen yksityiskohtaiselle suunnittelulle ja toteutukselle.

Rakennustöiden kokonaiskustannusennusteet jakautuvat seuraavasti:

- Tuolihissin uusiminen n. 2 300 000 €

- Uusittava piha sekä pysäköintialue n. 470 000 €

- Parannetut luontoreitit n. 245 000 €

Pihan sekä pysäköintialueen osalta varaudutaan lisäksi mahdolliseen päällysrakennekerrosten uusimistarpeeseen, jonka kustannusennuste on enintään n. 425 000 €.

Hankkeen investoinneille on haettu ELY –keskukselta toimintaympäristön kehittämisavustusta, jota on mahdollista saada enintään 45% avustuksen perusteena olevista menoista. Päätöstä avustuksen mahdollisesta myöntämisestä ei ole vielä saatu.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelman. Investointien käynnistäminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto myöntää niiden toteuttamiseen tarvittavat määrärahat.

Kaupunginjohtaja veti asian pois listalta.

Tarveselvitys Kemppaanmäki-Syvänniemi-Pihkainmäki


Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 päättänyt, että Kemppaanmäen koulu jatkaa Syvänniemelle rakennettavassa uudessa koulussa, johon sijoittuu päivähoito, esiopetus ja 1–2. luokkien opetus. Päätökseen ei sisälly uuden koulun rakentamisen aikataulua.

Vuoden 2020 talousarvioon on kirjattu kokonaispalveluverkostotarkastelun tarpeellisuus: väestöennusteiden mukaan kouluikäisten lasten määrä vähenee nopeasti alueilla, joilla pienet koulut sijaitsevat ja opetuksen laadukas järjestäminen käy vaikeaksi.

Tällä hetkellä alakoulun toiminta on siirtynyt 1.8.2020 alkaen väliaikaisesti Kemppaanmäen koulukiinteistöstä osin Kissakuusenkoulun tiloihin Karttulan taajamaan ja osin Pihkainmäen kouluun siihen saakka, kunnes lopullinen koulu- ja päiväkotiratkaisu on toteutunut.

Kemppaanmäki–Syvänniemi–Pihkainmäki -tarveselvityksen taustalla ja tavoitteena on löytää perusopetuksen ja esiopetuksen 0–2 lk sekä varhaiskasvatuksen toimitilojen pysyvä ratkaisu.

VAIHTOEHTO A: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeet ratkaistaan Syvänniemen osayleiskaavassa määritellyllä rakennuspaikalla muuntojoustavassa uudisrakennuksessa.

VAIHTOEHTO B: Varhaiskasvatuksen tilatarpeet ratkaistaan Syvänniemen osayleiskaavassa määritellyllä rakennuspaikalla muuntojoustavassa uudisrakennuksessa (päiväkotikonsepti S), ja perusopetuksen tilatarpeet ratkaistaan olemassa olevissa kiinteistöissä Pihkainmäessä ja Karttulan taajamassa.

VAIHTOEHTO C: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeet ratkaistaan olemassa olevissa kiinteistöissä Pihkainmäessä ja Karttulan taajamassa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että hallitus linjaa vaihtoehdoksi B:n, jolla jatketaan hankesuunnitteluvaiheeseen ja että kaupunginhallitus esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Antti Kivelä teki jäsenten Minna Reijonen, Erkki Virtanen ja Harri Auvinen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

"Kaupunginhallitus päättää, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeet ratkaistaan Kemppaanmäki-Syvänniemi-Pihkainmäki-tarveselvityksen pohjalta vaihtoehdon a) mukaisesti Syvänniemen osayleiskaavassa määritellyllä rakennuspaikalla muuntojoustavassa uudisrakennuksessa, ja että hankesuunnittelu vaihtoehdolla a aloitetaan välittömästi."

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat puheenjohtaja Kivelän tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Eskelinen-Fingerroos, Kaartinen, Koskinen, Kosunen ja Vähälä) ja 6 ei-ääntä (Auvinen, Kivelä, Reijonen, Savolainen, Tolppanen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt puheenjohtaja Kivelän tekemän ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti siten kaupunginvaltuuston aiemmin tekemään päätökseen pohjautuen käynnistää uuden koulun hankesuunnittelun välittömästi.

Koskinen, Vähälä ja Eskelinen-Fingerroos jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Kuopion kaupungin toteuttamat ja rahoittamat hankkeet EU:n rakennerahastokaudella 2014-2020 / Tilannekatsaus syyskuu 2020

 

Kuopion kaupunki on kuluvalla EU:n rakennerahastokaudella ollut toteuttamassa ja rahoittamassa yhteensä lähes sataa hanketta. Kaupungin noin reilun 10 milj.€:n rahoituksella on ollut vipuvoimaa yhteensä yli 70 milj.€:n hankekokonaisuudelle.

Kaupungin omia hallinnoimia jo päättyneitä tai käynnissä olevia rakennerahastohankkeita on yhteensä 31 ja niiden kokonaiskustannukset ovat 28 milj.€, josta oman rahoituksen osuus on 7,3 milj.€. Kaupungin hankkeista kooltaan suurimpia ovat saavutettavuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät investointihankkeet (Savilahti, Kumpusaarentie, Asemanseutu, viisas liikkuminen) ja työllisyyshankkeet (Työllisyyden palvelutori, Topi-hanke, Askel-hanke).

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee asian tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välinen yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta


Kuopion kaupungilla ja Tuusniemen kunnalla on ollut yhteistoimintasopimus kunnan perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vuoden 2009 alusta lukien. Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka.

Tuusniemen kunta haluaa jatkossakin antaa terveydenhuollon palvelut Kuopion kaupungin järjestettäväksi Kuopion kaupungin palvelumallin mukaisesti. Sopimusta ja palvelujen järjestämissuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueen vastuuhenkilöiden ja Tuusniemen kunnan edustajien kanssa.

Neuvottelujen pohjalta osapuolet päätyivät yksimielisesti esittämään valtuustoille, että sopimusta jatketaan vuoden 2022 loppuun saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kk irtisanomisajalla tai enintään Sote-maakuntauudistuksen alkuun saakka.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välisen yhteistyösopimuksen terveydenhuollosta 1.1.2021-31.12.2022 ja sen jälkeen toistaiseksi 12 kk irtisanomisajalla tai enintään Sote-maakuntauudistuksen alkuun saakka.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Yhteistyösopimus 2021-2022 / Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry


Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry on järjestänyt Nilsiässä ja Tahkovuorella ns. alppikoulutoimintaa vuodesta 1994 alkaen. Tahkon alppikoulua ylläpitää Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry, jonka jäseninä ovat Kuopion kaupunki, Huippupaikat Oy, PNT Active Oy ja Ski Sport Finland ry (SSF). Lisäksi Suomen Olympiakomitea tukee myös toimintaa valmentajapalkkauksen kautta. Tahkon alppikoulu Nilsiässä ja Rukan alppikoulu Kuusamossa ovat alppihiihdon lajiliiton virallisia yhteistyötahoja peruskoulu- ja lukioikäisten valmentautumisen organisoinnissa alppikoulu-muotoisena toimintana.

Kuopion kaupunki on tukenut sopimuskaudelle 2018-2020 yhdistystä 190.000 eurolla hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle varatuista avustusmäärärahoista. Sopimuksessa oli sovittu optiovuosista 2021-2022.

Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry esittää yhteistyöesityksessään tuen suuruudeksi edelleen 190.000 euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry:n kanssa vuosille 2021–2022 (optiovuodet).

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Asiointiliikenteen järjestäminen Kuopion liitoskuntien taajamiin


42 valtuutettua esittävät 16.3.2020 päivätyssä valtuustoaloitteessa, että Kuopion liitoskuntien taajamien asiointiliikenteiden järjestämismahdollisuudet selvitetään mahdollisimman nopealla aikataululla ja tämän pohjalta järjestetään asiointikyytejä liitoskuntien taajamiin 1-2 kertaa viikossa. Kyytien järjestelyssä hyödynnetään mm. kouluvuoden aikana koululaisten kuljetuksessa jo olevia autoja. Koulujen loma-ajoille sovitaan erilliset periaatteet. 

Aloitteen mukaan asiointikyydit tukisivat taajamien elinvoimaisuutta, mahdollistaisivat ikäihmisten asumisen kotona aiempaa pidempään, lisäisivät yhteisöllisyyttä ennaltaehkäisten syrjäytymistä sekä vähentäisivät henkilöautomatkoja.

Vastauksena aloitteeseen todetaan mm. seuraavaa: Asiointiliikenteet jokaisella maaseutualueella ovat tärkeitä arjen liikkumisen turvaajia sekä ikäihmisille kotona asumisen mahdollistajia. Tällä hetkellä asiointimahdollisuudet koululaisvuoroilla tai erillisesti järjestetyillä asiointiyhteyksillä ovat olemassa ympärivuotisesti kaikkiin maaseutualueiden taajamiin Maaninkaa lukuun ottamatta.

Koska ympärivuotiset asiointimahdollisuudet vielä puuttuvat Maaningalta, järjestetään ne vuoden 2021 alusta alkaen. Kutsuperusteinen asiointiliikenne kilpailutetaan loppuvuodesta 2020. Liikenteen järjestämisessä noudatetaan samoja periaatteita kuin muilla maaseutualueilla. Yhteydet Maaningan keskustaan järjestetään kerran viikossa Käärmelahden, Tuovilanlahden ja Pulkonkosken suunnilta. Asiakkaalle matka maksaa normaalin Waltti -vyöhykkeiden mukaisen joukkoliikennematkan hinnan ja asiointiaikaa Maaningan keskustassa on 1,5 tuntia.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=247184