Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote maanantaina 16.3.2020

Kaupunginhallituksen listalle tuotiin ylimääräisenä päätösasiana koronavirustilanteesta johtuen seuraavat asiat:

Ylimääräinen asia - Tilapäisluoton ottaminen ja valtuuksien muuttaminen

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarviota hyväksyessään päättänyt oikeuttaa talousjohtajan nostamaan tilapäisluottoa 50 miljoonaa euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen myötä voi esiintyä häiriöitä kaupungin päätöksentekojärjestelmässä, virkahenkilöiden läsnäolossa tai rahamarkkinoilla, joten kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi on tarpeen nostaa tilapäisluottovaltuus 150 miljoonaan euroon.

Kaupunginhallitus esittää ylimääräisenä asiana 16.3.2020 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaa talousjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 150 miljoonaa euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi ja päätös on voimassa 15.9.2020 saakka. Päätös pannaan täytäntöön Kuntalain 143 § mukaisesti välittömästi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Ylimääräinen asia - Kaupunginjohtajan erityistoimivalta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tauti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tartuntojen määrä on noussut Suomessa nopeasti ja Suomessa on odotettavissa laajempi epidemia, joka etenee eri tahdissa eri puolilla maata.

Kaupungin johtamisessa ja päätöksenteossa noudatetaan myös häiriötilanteissa niin pitkälle kuin on mahdollista voimassa olevan lainsäädännön, hallintosäännön ja toimintasääntöjen mukaisia toimivaltuuksia päätöksenteossa.

Valtioneuvosto voi valmiuslain perusteella asetuksella säätää valtuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen, lautakuntien ja niiden jaostojen sekä johtokuntien toimintaan tehtävistä muutoksista.

Vallitsevan tilanteen johdosta on perusteltua varautua kuitenkin myös tilanteeseen, missä voi tulla äkillisesti tarve tehdä kiireellisiä päätöksiä, joissa esimerkiksi ei ehditä odottamaan hallintosäännön mukaisen toimielimen kokoontumista. Tämän johdosta on perusteltua, että kaupunginjohtaja voisi käyttää erillistä hallintosäännön määräyksellä päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi. Kaupunginjohtaja tekisi tällöin kiireellisen päätöksen, kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.

Häiriötilanteeseen liittymättömät päätökset tehdään edelleen hallintosäännön, toimintasääntöjen ja delegointipäätösten mukaisesti.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen ylimääräisenä asiana 16.3.2020 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi, että kaupungin hallintosäännön 21 §:n 4 momenttiin ja sen jatkoksi lisätään:

  1. Vakavien häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalveluiden turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamisesta eri palvelualueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, viestintää tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.  

Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön Kuopion kaupungissa vakavissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kaupunginhallitus tai kiireellisissä tapauksissa kaupunginjohtaja kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä.

2. Kuntalain 143 §:n mukaisesti kaupunginjohtajalle annettava erityistoimivaltaa koskeva hallintosäännön määräys pannaan vallitsevassa tilanteessa täytäntöön välittömästi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Ylimääräinen asia – kaupunginjohtajan sijaisuudet

Kaupunginhallitus on päättänyt 16.12.2019 § 191 kaupunginjohtajan sijaisten määräämisestä vuodelle 2020.  Päätöksen mukaan kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, kaupunginjohtajan sijaisena toimivat 1.1.2020 lukien apulaiskaupunginjohtajat seuraavassa järjestyksessä:

  1. Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen (Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet),
  2. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas (hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualue) ja
  3. Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen (kaupunkiympäristön palvelualue)

Ottaen huomioon vallitsevan tilanteen koronavirusepidemian osalta, käytettävissä olevien sijaisten määrä on tarkoituksenmukaista lisätä.

Hallintosäännön 3 luvun 21 §:n mukaan kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunginhallitus täydentää aiempaa päätöstään kaupunginjohtajan sijaisuusjärjestelyistä siten, että kaupunginjohtajan sijaisena toimivat 30.5.2020 saakka myös seuraavat henkilöt sijaantulojärjestyksessä:

- 4. hallintojohtaja Heikki Vienola
- 5. kaupunginlakimies Vesa Toivanen

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Ylimääräinen asia – kaupunginhallituksen kokouskutsujen lähettäminen kiireellisissä asioissa

Kaupungin hallintosäännön 130 §:n mukaisesti toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Hallintosäännön 131 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen toimitetaan vähintään kolme päivää ennen kokousta, ellei toimielin ei toisin päättänyt.

Kaupunginhallituksen voi olla tarpeellista varautua tekemään vallitsevassa epidemiatilanteessa myös kiireellisiä päätöksiä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Tästä syystä on perusteltua, että kaupunginhallitus voi tarvittaessa kokoontua nopeamminkin kuin kolmen päivän kuluessa kokouskutsun lähettämisestä. Tämä nopeutettu menettely on tarkoitettu käytettäväksi vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

Asiakohdan käsittelyn yhteydessä kaupungin virkajohto antaa kaupunginhallitukselle tilannekatsauksen kaupungin varautumistilanteesta koronavirusepidemiaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunginhallitus voi kokoontua puheenjohtajan kutsusta toimivaltaansa kuuluvien asioiden kiireellistä päätöksentekoa varten samana päivänä tai muutoin aikaisemmin kuin hallintosäännön 131 §:n mukaisessa kolmen päivän määräajassa kokouskutsun lähettämisestä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta, että päätös on voimassa 31.5.2020 saakka ja että hallintosäännön 131 §:ssä säädettyä kokouskutsujen toimitusaikaa noudatetaan pääsääntöisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Satama ja venepaikkaohjelma 2019–2028

Ohjelma on päivitys vuonna 2008 laaditulle Kuopion venesatamat 2008–2015 selvitykselle. Sen avulla saadaan vastauksia peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeisiin. Selvitystyön myötä on mahdollista optimoida suunnitteluaikataulua investointitarvetta vastaavalle tasolle sekä verrata palvelun tasoa toisiin keskeisiin kaupunkeihin. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi em. ohjelman nähtävillä oloa varten 4.12.2019. Ohjelma oli julkisesti nähtävänä, jolloin siitä jätettiin viisi (5) kannanottoa tai muistutusta. Kannanotot ja muistutukset ja niihin annettavat vastineet on koostettu liitteessä.

Palveluohjelman laatimisesta on tiedotettu ”Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2018” –julkaisussa, ja se on esitelty kaupunkirakennelautakunnalle elokuussa 2018. Ohjelman pääasiallinen tavoite on toimia työkaluna satama- ja venepaikkojen hallinnassa, sekä apuna suunnitteluresurssien ja investointien aikatauluttamisessa. Ohjelman tavoitteena on myös jakaa tietoa kuntalaisille eri satamien ja venepaikkojen palveluista ja niiden saavutettavuudesta. Raporttia päivitetään jatkossa kymmenen vuoden kierrolla.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 26.2.2020 Satama ja venepaikkaohjelman 2019–2028 jatkosuunnittelussa ohjeellisesti noudatettavaksi ja merkitsi tiedoksi saadut kannanotot ja muistutukset ja esittää ohjelman edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan päätöksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion Vesi Oy:n kauppahinnan, apportin ja perustamislainan lopullisten arvojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.5.2019 § 34 yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa perustaa Kuopion Vesi Oy:n, ja hyväksyi keskeiset kaupanehdot seuraavasti: kauppahinta täsmentyy ja on arviolta 172.184.998 euroa, josta 33.600.000 euroa maksetaan Vesi Oy:n liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla, arviolta 17.540.413 euroa Vesi Oy:lle siirrettävällä liittymismaksuvelalla ja noin 42.000.000 euroa konvertoidaan pääomalainaksi ja noin 84.756.585 euroa perustamislainaksi. Perustamislainasta arviolta 5.040.000 euroa jää yhtiön käyttöpääomaksi.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä todetaan, että kauppahinnan, apportin ja lainojen lopulliset arvot määräytyvät sen jälkeen, kun tilintarkastaja on vahvistanut Kuopion Vesi -liikelaitoksen taseen 31.12.2019. Apporttiomaisuuden luovutuskirjan mukaisesti Kuopion kaupunki ja Kuopion Vesi Oy ovat allekirjoittaneet luovutettavaan liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden tarkistuspöytäkirjan 9.3.2020.

Tilintarkastaja on 9.3.2020 vahvistanut Kuopion Vesi -liikelaitoksen taseen 31.12.2019. Vahvistukseen perustuen Kuopion Vesi Oy:n lopulliseksi kauppahinnaksi muodostuu 177.197.346,45 euroa, josta 33.600.000 euroa maksetaan Vesi Oy:n liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla, 18.165.529,01 euroa Vesi Oy:lle siirrettävällä liittymismaksuvelalla. Kauppahinnasta 42.000.000 euroa konvertoidaan pääomalainaksi ja 83.431.817,44 euroa perustamislainaksi. Perustamislainasta 5.040.000 euroa jää yhtiön käyttöpääomaksi. Vahvistettu tase liitetään apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteeksi 4. Luovutettavan liiketoiminnan arvon muutos vähentää Kuopion kaupungin myöntämän erillisen velkakirjan mukaisen lainan määrää, joten perustamislainasopimukseen tehdään liite. Siirtyvän omaisuuden lopullinen arvo perustuu siirtyvien omaisuus- ja velkaerien arvomäärityksessä vuoden 2019 alussa määriteltyyn nykykäyttöarvoon, jota on tarkennettu vuoden 2019 aikana tehdyillä investoinneilla ja poistoilla.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää hyväksyä liitteenä olevat apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteen numero 4 liitteineen sekä perustamislainasopimuksen liitteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain