Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen vuoden 2021 ensimmäisen kokouksen päätöstiedote

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 11.1.2021

Kuopion kaupungin sisäilmaohje

 

Sisäilmaprosessin menettelytapoja on uudistettu, ja kaupungin sisäilmaryhmä on päivittänyt ohjeen sisältöä. Päivitetty ohje on nimetty ”Kuopion kaupungin sisäilmaohjeeksi”.

Suurin muutos prosessissa on vuoden 2021 alusta tapahtuva WPro-työturvallisuusjärjestelmän käyttöönotto sisäilmailmoituksen tekemiseen. Järjestelmässä ilmoituksen voi tehdä yksittäinen kaupungin työntekijä, kun tällä hetkellä ilmoituksen tekee palveluyksikön esimies. Ilmoituksessa esitettyä olosuhdehaittaa kommentoivat työsuojelu, työterveyshuolto, ympäristöterveys ja Tilapalvelut. Kommentoinnin jälkeen esimies tekee päätöksen ilmoituksen jatkokäsittelystä ilmoituksen tekijän, kiinteistö-/laitoshuollon tai Tilapalveluiden asiantuntijan kanssa. Ilmoituksen muutoksen lisäksi on sisäilmaohjeeseen tehty päivityksiä hyviksi todettujen käytänteiden ja vastuiden vakiintumisen myötä.

Sisäilmaohjeeseen on pyydetty ja saatu kommentit Kuopion kaupungin ympäristöterveysjohtajalta, Kuopion tilatyöryhmältä ja Kuopion kaupungin työsuojeluryhmältä. Kommentit on huomioitu nyt hyväksyttävänä olevassa ohjeessa. Kuopion kaupungin päivitetty sisäilmaohje on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2021 alusta lähtien. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kuopion kaupungin sisäilmaohjeen sisällön ja että ohje otetaan käyttöön 12.1.2021 alkaen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Pitkäaikaisen lainan ottaminen vuonna 2021

 

Kuopion kaupungin vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu ottamaan ulkoista lainaa enintään 125 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin on varattu noin 71 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 aikana kaupungin lainakanta nousee noin 530 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa lähes 4.500 euroa asukasta kohden.

Hallintosäännön 5. luvun 32 § 19. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää pitkäaikaisten lainojen ottamisesta ja lainojen antamisesta valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämissä rajoissa, päättää lainaehdoista ja niiden muuttamisesta sekä päättää lainojen korko- ja valuuttariskien hallintaan käytettävistä suojaustoimenpiteistä. Kaupunginhallitus on 5.11.2018 § 304 hyväksynyt rahoitusriskien hallintapolitiikan, joka on tullut voimaan 1.1.2019.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää:

- ottaa pitkäaikaista ulkoista lainaa yhteensä enintään 125 miljoonaa euroa, joka nostetaan vuoden 2021 aikana vaiheittain maksuvalmiuden sitä edellyttäessä,

- valtuuttaa talousjohtajan kilpailutusten jälkeen päättämään rahoitusten nostosta sekä sopimaan tarkemmat lainaehdot ja nostoajankohdat rahoituslaitosten kanssa,

- valtuuttaa talousjohtajan tekemään rahoituslaitosten kanssa solmittujen johdannaisyleissopimusten puitteissa yksittäisiä johdannaissopimuksia kaupungin lainoille ja leasingrahoitukselle rahoitusriskien hallintapolitiikassa kuvattujen periaatteiden mukaisesti,

- todeta, että hallintosäännön 155 § mukaan talousjohtaja allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeiden myynti / kauppahinnan täsmentäminen kauppakirjaan

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 30.11.2020 § 90 myydä Kuopion kaupungin omistamat 314.648 kpl (numerot 1–314 648) Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeita Niiralan Kulma Oy:lle. Kaupunginvaltuuston päätöksessä todetaan, että kauppahinta on alustavien tietojen mukaan noin 1,23 miljoonaa euroa ja että kauppahinta perustuu Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen vahvistamaan luovutuskorvaukseen, jolta osin kauppakirja täsmentyy.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on tehnyt päätöksen 11.11.2020, jossa po. luovutuskorvauksen enimmäismääräksi on vahvistettu Kuopion kaupungin osalta 1.232.721,00 euroa. Summa on täydennetty kauppakirjan kohtaan 3.1.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppahinnan osalta täsmennetyn kauppakirjan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

METSO-kohteiden myynti ja suojelu kaupungin omistamilla metsäalueilla / muutosesitys

 

Kuopion kaupunginhallitus teki 17.8.2020 § 207 päätöksen METSO-kohteiden myynnistä ja niiden suojelusta kaupungin omistamilla metsäalueilla. Päätöksen täytäntöönpanossa on tullut esiin ongelma yhden myytävän kohteen osalta. Kyseinen kohde, joka on noin 32,6 ha:n määräala tilasta Metsola 297-471-9-125 (työnimi Lauttalammet), esitetään poistettavaksi myytävien kohteiden listalta.

Ennakkokäsityksestä poiketen metsästysoikeuden pidättäminen myyjälle ja metsästyksen jatkaminen määräalalla myynnin ja suojelun jälkeen ei nykytulkinnan mukaan olekaan mahdollista. Valtion sisäisissä käytännöissä on tapahtunut muutos, joka ei mahdollista metsästystä alle 100 hehtaarin kokoisilla myyntikohteilla. Määräalan myyntihinnaksi on päätetty 232 000 euroa, ja myyntipäätökseen on kirjattu metsästysoikeuden pidättäminen Kuopion kaupungille.

Kyseisellä Metsolan tilalla on metsästyksellä ja riistanhoidolla ollut erityinen merkitys. Yli 100 vuotta vanha Metsolan metsästysseura toimii alueella. Metsästysseuran tontti on aikanaan erotettu kaupungin (aiemmin Karttulan kunta) omistamasta tilasta. Tila kokonaisuudessaan kuuluu heidän metsästys- ja riistanhoitoalueeseensa. Mikäli nyt esille tullut tilanne metsästyksen osalta olisi ollut valmisteluvaiheessa tiedossa, ei kohdetta olisi esitetty myytäväksi ja suojeltavaksi.

Tilanteesta on keskusteltu Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskuksen edustaja on kertonut METSO-suojelun olevan Pohjois-Savon osalta loppusuoralla ja heille on viime aikoina ollut suojelukohteista runsaasti tarjontaa yksityisiltä metsänomistajilta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ei ole suuri menetys, vaikka kyseinen kohde jäisikin pois suojeltavista kohteista. Kohde kiinnostaa ELY-keskusta, mutta parempiakin suojelukohteita on heille tarjolla. Muut kaupunginhallituksen päättämät METSO-kohteet myydään tai suojellaan vuoden 2021 alussa. Kaupunki pystyy tarvittaessa tarjoamaan korvaavan kohteen suojeltavaksi ELY-keskukselle, ja tästä on käyty alustavaa keskustelua ELY-keskuksen kanssa.

Muuttuneessa tilanteessa suojelun sijaan Metsolan tilaa RN:o 297-471-9-125 esitetään kehitettäväksi riistanhoidon ja metsästyksen mallialueeksi. Riistanhoitopainotteisen metsäsuunnitelman laatimisesta on alustavasti sovittu SAKKY:n Toivalan metsäkoulun kanssa. Oppilaitos on erittäin kiinnostunut suunnitelman laadinnasta. Myös Metsolan metsästysseura on hyvin kiinnostunut osallistumaan/avustamaan riistanhoitopainotteisen metsäsuunnitelman laadinnassa. Lisäksi molemmat osapuolet ovat kiinnostuneita riistanhoidon mallialueen aikaan saamisessa Kuopioon ja Pohjois-Savoon. Mallialuetta voidaan tarvittaessa käyttää havaintokohteena SAKKY:n metsä- ja riista-alan opetuksessa. Metsästysseura ja oppilaitos suunnittelevat keskenään myös mahdollista muunlaista yhteistyötä riistanhoidon merkeissä.

Kaupunginhallitukselle esitetään päätettäväksi, että kaupunginhallituksen 17.8.2020 § 207 päätöstä muutetaan luopumalla noin 32,6 ha:n määräalan myynnistä tilasta Metsola RN:o 297-471-9-125. Myynnin sijaan koko Metsolan noin 64 ha:n suuruiselle tilalle laaditaan riistanhoitopainotteinen metsäsuunnitelma yhteistyössä alueella toimivan Metsolan metsästysseuran kanssa.

Keskustelun kuluessa Harri Auvinen teki muutosesityksen, jota ei kannatettu ja se raukesi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Yhteistyösopimus 2021-2023 / Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö

 

Säätiön tarkoituksena on Suomen ortodoksisen kirkon aineellisen, aineettoman ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen ja hoitaminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Suomen ortodoksisen kirkkomuseon (RIISA) toimintaa ja harjoittamalla säätiön tarkoitukseen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. 

RIISA on maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä eri-koismuseo ja säätiön hallussa ja omistuksessa olevat ainutlaatuiset kokoelmat ovat kansallista kulttuuriperintöämme. Suomen ortodoksisen kirkon, Kuopion kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset sekä RIISAn omat tuotot ovat rahoituksen ydin.

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on vahvistaa kaupungin vetovoimaa, aikaansaada aluetaloudellista hyötyä ja imagohyötyä, elävöittää kaupunkia sekä lisätä suvaitsevaisuutta, asukkaiden hyvinvointia ja aktiivista kansalaisuutta. Vetovoimaisena kulttuurikohteena RIISA vaalii yhteistä suomalaista kulttuuriperintöä ja houkuttelee alueelle erilaisia kohderyhmiä kansallisesti ja kansainvälisesti. Kaupunki sitoutuu tukemaan sopimuskumppania onnistumaan toiminnassaan näiden hyötyjen saavuttamiseksi.

Kuopion kaupunki on tukenut edellisellä sopimuskaudelle 2019-2020 säätiötä 50.000 eurolla hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle varatuista avustusmäärärahoista.  Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö esittää yhteistyöesityksessään tuen suuruudeksi edelleen 50.000 euroa vuosille 2021-2023, optiovuodet 2024-2025.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään yhteistyösopimuksen hyväksymistä Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön kanssa vuosille 2021–2023 (optiovuodet 2024-2025). Tuen suuruus on 50.000 euroa vuosittain.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Kaupunginvaltuuston päätösten 14.12.2020 täytäntöönpanot

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se toteaa, että kaupunginvaltuuston 14.12.2020 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi, sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=247184