Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunginkirjasto mittasi hiilijalanjälkensä

Kuopion kaupunginkirjasto oli mukana syksyllä 2020 toteutetussa ensimmäisessä yleisten kirjastojen hiilijalanjälkimittauksessa, johon osallistui 13 erikokoista kirjastoa ympäri Suomen. Tavoitteena oli selvittää muun muassa, kuinka suuri kirjaston hiilijalanjälki on, mistä tekijöistä se koostuu, ja onko pienten ja suurten kirjastojen välillä eroja. Mittaus kohdistui kirjastojen toimitilojen energiankulutukseen ja jätteisiin, aineistokuljetuksiin, työmatkoihin sekä aineisto- ja muihin hankintoihin.

Kuopion kaupunginkirjaston vuoden 2019 hiilijalanjälki oli noin 512 tonnia CO2e. Merkille pantavia tekijöitä hiilijalanjäljen muodostumisessa olivat muun muassa seuraavat seikat:

  • Lämmitys ja sähkönkulutus kuuluvat GHG-protokollan sovellusalaan (Scope) 2, muut sovellusalaan 3. Päästöt on laskettu kansallisilla keskiarvokertoimilla
  • Kirjastoautoilla ajetaan paljon (keskimäärin 100 km/päivä/auto)
  • Aineistokuljetusten päästöt eivät ole mukana Kuopion laskelmassa. Tiedossa kuitenkin on, että kuljetusmäärät ja siten myös päästöt ovat aikaisemmista vuosista pienentyneet jopa puoleen, kun aineiston kellutus otettiin käyttöön muutama vuosi sitten.
  • Työssäkäyntimatkojen päästöt olivat noin 0,7 t CO2e työntekijää kohden, mikä on enemmän kuin kirjastoilla keskimäärin, mutta vähemmän kuin suomalaisen tyypilliset työmatkakulkemisen päästöt.
  • Muiden hankintojen päästöjä nostavat erityisesti IT-laitehankinnat sekä koulutusostot.

Hiilijalanjälkitutkimus on osa Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hanketta, joka on Helsingin kaupunginkirjastojen hallinnoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kansallinen tutkimus- ja koulutushanke (2020–2021). Hiilijalanjälkilaskelmat on toteuttanut hankkeen asiantuntijakumppani Positive Impact.

Tutkimustulosten perusteella suurin kirjastojen hiilijalanjälkeä kasvattava tekijä on energiankulutus. Kirjastojen päästöistä noin kaksi kolmasosaa aiheutuu toimitilojen lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta. Näiden lisäksi esimerkiksi aineiston elinkaarella, kierrolla ja muovituksella on vaikutuksensa hiilijalanjälkeen.

Lisätietoja: www.kirjastot.fi/vihreakirjasto/kirjastojen-hiilijalanjalkilaskenta