Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginvaltuuston esityslistalla 28.11.2022

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontuu jälleen maanantaina 28.11.2022. Esityslistalla on seuraavat asiat: 
 
 • Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2026
 • Takauksen myöntäminen Kuopion Energia Oy:lle
 • Muutoksia hallintosääntöön

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2026

 
Kaupunginhallitus kävi läpi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen ns. ensimmäisessä lukemisessaan kokouksessaan 10.10.2022. Talousarvioehdotuksen toinen käsittely oli kaupunginhallituksessa 31.10.2022, jolloin kaupunginhallitus täsmensi tekstejä ja teki seuraavat lisäykset talousarvioon: 2,2 miljoonaa euroa kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 0,7 miljoonaa euroa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Kaupungin tulos lisäysten jälkeen on 3,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
 
Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelmaa myös kokouksessaan 14.11. Kokouksessa päätettiin, että asian päätöskäsittely mahdollisine muutosehdotuksineen ja äänestyksineen on seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.11.2022. 
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se käsittelee vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelman.
 
 1. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen.
 2. Talousarviossa annetaan valtuutus jatkaa jo aloitetut, mutta tilinpäätöksessä 2022 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2023 varatun kohdekohtaisen määrärahan puitteissa tai sisältyen nk. hankkeiden päättämiseen varattuun määrärahaan.
 3. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusien yritystilojen ja - alueiden rakentamis- ja ostohankkeita sekä kaupungin kehityksen kannalta olennaisia investointeina käsiteltäviä kumppanuus- ja kehityshankkeita kokonaiskustannusarvioltaan enintään 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.
 4. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä edellä kohdassa 3 tarkoitettuja toimenpiteitä toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana.
 5. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa talousjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi.
 
Talous- ja omistajaohjaus oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

Takauksen myöntäminen Kuopion Energia Oy:lle

 
Kuopion kaupungin 100 prosenttisesti omistama energiayhtiö Kuopion Energia Oy hakee kaupungilta 100 %:n omavelkaista takausta Euroopan komission 7.10.2022 antamaan päätökseen C(2022) 7230 perustuvalle lainalle, jonka määrä on enintään 50.000.000 euroa, rahoituksen myöntäjä Kuntarahoitus Oyj ja laina-aika enintään yksi vuosi. Takauspyyntö perustuu yhtiön tekemään arvioon vakuuksien mahdollisesta poikkeuksellisesta suuruudesta vuonna 2023.
 
Johdannaismarkkinoilla vaaditaan vakuus, kun energiayhtiö myy tulevaisuuden sähkötoimituksia pörssin johdannaismarkkinoilla. Sähköpörssin sääntöjen mukaan myyjän on toimitettava vakuus siltä varalta, että se ei pystyisi toimittamaan lupaamaansa sähköä. Vakuudella ostaja voi hankkia tarvitsemansa sähkön markkinoilta. Vakuuden suuruus elää päivittäin ja määräytyy sähkön myyntihinnan ja markkinahinnan erotuksena.
 
Sähköenergian markkinat ovat ennen kokemattomien haasteiden edessä tulevaa talvea ajatellen. Sähkön hinnat ovat jo huippukorkeat ja alalla joudutaan varautumaan myös sähköenergian saatavuuden hetkittäisiin rajoitteisiin.
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään päätettäväksi, että 
 
 1. Kaupunki myöntää Kuopion Energia Oy:lle täysimääräisen 100 prosentin omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalle lainalle, jonka määrä on enintään 50.000.000 euroa ja laina-aika enintään yksi vuosi. Takas kattaa täysimääräisesti taattavan lainan pääoman lisäksi lainan korot, viivästyskorot ja kulut, mukaan lukien mahdolliset jälleenrahoituksen purkamiskulut.
 2. Kaupunki perii lainasta 0,5 %:n takausprovision; vastavakuutta ei edellytetä.
 3. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Euroopan komission 7.10.2022 antaman päätöksen C (2022) 7230 ja vahvistaa, että taattava laina täyttää Euroopan komission 7.10.2022 antaman päätöksen C (2022) 7230 mukaiset ehdot ja arvioi energiayhtiön kaupungille antaman selvityksen perusteella lainamäärän ennakoivasti kattavan sähkömarkkinoiden vakuutusvaatimuksista energiayhtiölle aiheutuvan rahoitustarpeen.

Muutoksia hallintosääntöön

 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevan muutoksen seurauksena Kuopion kaupungin perusturva- ja terveyslautakunnan sekä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan vastuulla olevat tehtävät lakkaavat kaupungin ylläpitäminä ja tehtävät siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.
 
Tehtävien siirron vuoksi myös kaupungin hallintosääntöä tulee muuttaa. Tarkoituksena on, että edellä mainitut tehtäväkokonaisuudet ja vastuualueet poistetaan hallintosäännöstä. Muutoksen jälkeen kaupungilla on neljä palvelualuetta: elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue, kaupunkiympäristön palvelualue, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue sekä kasvun ja oppimisen palvelualue.
 
Perusturva- ja terveyslautakunnan tehtävänkuvaa muutetaan vaalikauden loppuun saakka (31.5.2025) siten, että lautakunnan tehtävänä on mm. huolehtia uudistuksen toteutuksen seurannasta ja raportoida toiminnastaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa ja esittelijänä toimii hyvinvoinnin edistämisen apulaiskaupunginjohtaja. Lautakunta toimii läheisessä yhteistyössä kaupungin hyvinvointiryhmän kanssa.
 
Kaupungilla ei ole enää liikelaitoksia ja niiden johtokuntia, joten niitä koskevat maininnat poistetaan hallintosäännöstä. 
 
Lomituspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 lukien Iisalmen kaupungin tehtäväksi.
 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) kurinpitosäännöksiä on täsmennetty lailla 164/2022 (voimaan 1.8.2022). Muutos koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja se merkitsee kunnille uutta tehtävää, joka edellyttää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:n mukaisen monijäsenisen toimielimen asettamista. Muutos edellyttää, että yksityisten koulutuksen järjestäjien kotipaikan mukaisissa kunnissa on jatkossa säännöksessä tarkoitettu monijäseninen toimielin, jolle kyseiset oppivelvollisia koskevat asiat voidaan osoittaa käsiteltäväksi. Tämä edellyttää yksityisen koulutuksen järjestäjän ja sen kotipaikan mukaisen kunnan välistä yhteistyötä. Kyse on erityislainsäädäntöön perustuvasta toimielimestä.
 
Monijäsenisessä toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Tarkoituksena on, että laissa tarkoitettuna toimielimenä toimii kasvun ja oppimisen lautakunnan asettama toimikunta ja toimivaltaa siirretään hallintosäännössä tältä osin lautakunnalle. Toimikunnan toimikausi voi olla enintään sen asettaneen toimielimen pituinen.  
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään päätettäväksi, että kaupungin hallintosääntöä muutetaan esityslistan liitteessä mainitulla tavalla 1.1.2023 lukien. 
 

Uuden jäsenen valinta / Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuusto

 
Valtuutettu Taisto Toppinen on kuollut.
 
Taisto Toppinen on toiminut tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja Pohjois-Savon liiton kuntien edustajain kokouksen jäsenenä.
 
Kuntalain 17 §:n mukaan, jos valtuutettu on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Kansallisen Kokoomuksen 1. varavaltuutettu on Anna-Kaisa Kokkonen.
 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen on Ilkka Hirvonen ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja on Anne Paulo-Tuovinen (vihr.). Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
 
Pohjois-Savon liiton kuntien edustajain kokouksen varajäsen on Pekka Niiranen.
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se:
 
 1. valitsee Taisto Toppisen tilalle tarkastuslautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja 
 2. valitsee Taisto Toppisen tilalle Pohjois-Savon liiton kuntien edustajain kokouksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuuston kokous pidetään 28.11.2022 klo 18 valtuustotalon valtuustosalissa, os. Suokatu 42. Kokousta voi seurata paikan päällä valtuustosalissa tai suorana lähetyksenä osoitteessa www.kuopio.fi/kokousvideot
 
Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)