Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 10.6.2019

Kuopion kaupunginvaltuuston päätökset 10.6.2019

Henkilöstökertomus vuodelta 2018

Työnantajapalvelu on laatinut vuoden 2018 henkilöstötietojen osalta henkilöstökertomuksen. Tämän henkilöstökertomuksen tiedot ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia. Valmistelussa ja laadinnassa on otettu huomioon KT Kuntatyönantajan antaman suosituksen kertomuksen laatimisesta. Henkilöstökertomus sisältää vertailutietoa vuodesta 2016 alkaen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Vuoden 2018 tilinpäätös

Kaupungin tilikausi oli 3,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taseeseen jää kertynyttä ylijäämää vuoden 2018 alijäämän kattamisen jälkeen 102,1 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 9,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen, konsernitaseessa on ylijäämää vuoden 2018 lopussa 10,9 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tilinpäätöksen 2018 tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

Kaupunginhallitus on 25.3.2019 hyväksynyt ja allekirjoittanut Kuopion kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja jättänyt sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta on esitelty tarkastuslautakunnalle johtavien viranhaltijoiden toimesta 26.3.2019.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee vuoden 2018 arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2018, tilinpäätöksen 2018 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia ovat tilintarkastuskertomukseen sisältyvät asiat, kuten vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Tilintarkastaja on esittänyt antamassaan tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus voidaan myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,

2) hyväksyy tilinpäätöksen ja

3) myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilinvelvollisille viranhaltijoille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2019

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alkuvuoden toteutuman myötä ennuste kuluvalta vuodelta näyttää kuitenkin heikommalta verotulojen arvion jäädessä 5,3 miljoonaa euroa alle budjetoidun sekä palvelujen ostojen ylittyessä 4,5 miljoonalla eurolla.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee vuoden 2018 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2019 – 2021

Kuopion kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksessa on yksitoista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.  Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Kaupunginvaltuusto valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se

1. valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja

2. valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen ja valitsi kaupunginhallitukseen uusiksi jäseniksi seuraavat:

Allu Koskinen (1. vpj,  varajäsen Nelli Berg-Väänänen), Miia Eskelinen Fingerroos (varajäsen Elena Chiksoeva), Eija Vähälä (varajäsen Sakari Pääkkö)

 

 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus, Vanhan varikon itäosa / 13-29...32, 13-24-8...10 sekä katu-, virkistys- ja erityisalueet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen 6.2.2019. Kaavaehdotusaineisto on ollut nähtävänä 11.2.-13.3.2019. Lausuntojen ja muistutuksen mukaisesti ehdotukseen on tehty lähinnä pieniä täsmentäviä merkintäkorjauksia.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Ranta-asemakaavaehdotus / Jänismajat / Kuopio 297-426-1-85

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Jänismajojen ranta-asemakaavaehdotuksen 6.2.2019. Kaavaehdotusta on muutettu osoittamalla alueella oleva vesi- ja viemärijohdon aluevaraus, sekä korjaamalla näitä koskevassa määräyksessä ollut virhe. Uusi rakentaminen hyväksikäyttää olevaa rakennuskantaa ja tieverkkoa. Kyse on pääasiassa loma-asutuksesta, joka sijoittuu kohtuulliselle etäisyydelle taajaman palveluista.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy ranta-asemakaavaehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Valtuustoaloite / "koulupsyykkarien" virkojen perustaminen perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelle

Joukko valtuutettuja on tehnyt valtuustoaloitteen ”koulupsyykkarien” virkojen perustamisesta perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueille ratkaisuna lisääntyneeseen lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tarpeeseen.

Aloitteeseen tehdyssä vastauksessa todetaan muun muassa, että Kuopiossa toimivat lasten ja nuorten ns. matalan kynnyksen paikat, Perheneuvola ja SIHTI Nuorten vastaanotto, ovat ruuhkautuneet, samoin kuin lähetteelliset Lasten mielenterveysyksikkö sekä Nuorten mielenterveys-yksikkö sekä KYSissä toimivat lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikat.

Toistaiseksi ei ole olemassa näyttöön perustuvaa tietoa siitä, millaisiin tuloksiin psyykkaritoiminnalla on päästy. Psyykkaritoimintaa olisi hyvä pilotoida pienimuotoisesti TA2020 valmistelun yhteydessä sovittavassa laajuudessa. Tarkka tehtävän- ja yhteistyönkuvaus olisi laadittava ennen pilotointia yhteistyössä kouluilla ja oppilashuollossa toimivien sekä yhteistyötahojen kesken.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Vastaus kuntalaisaloitteeseen / säilytetään Kallavesi puhtaana / ei Finnpulpin sellutehdasta Kuopioon

Kaupungille on jätetty kuntalaisaloite Finnpulpin biotuotetehtaan sijoittumisesta Kuopioon. Aloitteessa on tuotu esille mm. näkemys siitä, että biotuotetehtaan sijainti Kuopion Sorsasalossa olisi väärä ja että tehtaan rakentaminen aiheuttaisi merkittäviä ympäristövaikutuksia. Aloitteessa on lisäksi mm. vaadittu, että kaupunginvaltuusto keskeyttäisi omalta osaltaan Finnpulpin tehdashankkeen valmistelun.

Vastauksena aloitteeseen esitetään muun muassa seuraavaa:

Kuopion kaupunki on tehnyt Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan osalta seuraavat päätökset:

- tehdasalueen maanvuokrausta koskeva kaupunginhallituksen päätös 21.3.2016

- asemakaavan hyväksymistä koskeva kaupunginvaltuuston päätös 5.9.2016

Maa-alueen luovuttamista koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä 21.3.2016 valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, joka on 3.2.2017 antamallaan päätöksellä osin jättänyt tutkimatta ja osin hylännyt muutosvaatimukset. Hallinto-oikeus on mm. todennut perusteluissaan, että valituksenalainen päätöksen ei voida katsoa olevan lainvastainen tiedottamista ja vaikutusmahdollisuuksien varaamista koskevien valitusperusteiden johdosta.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee aloitteeseen saadun selvityksen tiedoksi ja toteaa, ettei aloite anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Kaupunginvaltuusto äänesti asian palauttamisesta valmisteluun ja äänin 49 – 9 (yksi tyhjä) päätti jatkaa sen käsittelyä. Keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen, Petosentien ja Nurmirannantien liikennevalojen rakentaminen

Joukko kaupunginvaltuutettuja on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa he esittävät liikennevalojen rakentamista Petosentien ja Nurmirannatien risteykseen. Perusteena on, että ruuhka-aikaan on melko mahdoton päästä Nurmirannantieltä Petosentielle ja jatkamaan Petoselle.

Aloitteeseen tehdyssä vastauksessa todetaan muun muassa, että erilaisista vaihtoehdoista ratkaisuksi soveltuisi tavalliset liikennevalot lisäkaistalla. Liikennevalot ovat ramppeja edullisempi ratkaisu. Rakennettavaa lisäkaistaa voidaan hyödyntää, jos rampit päätetään joskus toteuttaa. Rampit olisivat liikenteellisesti paras ratkaisu, mutta hintansa vuoksi niitä ei voitane toteuttaa lähivuosina. Jokerivalojen haittana on, että moottoritien suuntaan kertyvän jonon pituutta ei voida kontrolloida mitenkään. Jonon pituudet ovat riippuvaisia sivusuunnalta tulevan linja-auton eteen kertyvästä jonosta.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen: vanhusten palveluasumisen ym. hoivakiinteistöjen omistaminen ja vanhuspalveluiden hoivapalvelun sekä oheispalveluiden tuotanto palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa

Joukko valtuutettuja on tehnyt valtuustoaloitteen koskien vanhusten palveluasumisen hoivakiinteistöjen omistamista ja hoiva- ja oheispalvelujen tuotantoa. Aloitteessa on esille nostettu tarve määritellä prosentuaaliset osuudet sekä hoivakiinteistöjen omistamisesta, että palvelutuotannosta sekä esitetään linjattavaksi kiinteistön omistamisesta riippumattomia tapoja tuottaa oheispalveluja.

Aloitteeseen laaditussa vastauksessa todetaan muun muassa, että

- Hoivatuotannon osalta linjaus oman toiminnan osuudesta 35-45% on edelleen tarkasteltuna hyväksyttävissä ja antaa riittävän toiminnallisen liikkumavaran. Em. tarkastelu tehdään suhteessa tavoitteen mukaiseen palvelurakenteeseen (Ikäystävällinen Kuopio-ohjelma)

- Kiinteistöjen omistamisen suhteen oman tuotannon jatkohankkeissa kaupunki tukeutuu ensisijaisesti Niiralan Kulma Oy:öön. Mahdolliset muut investorit tuodaan erikseen päätettäväksi.

- Oheispalvelujen vaihtoehtoisten toimintatapojen suhteen tehdään erillisselvitys, jonka pohjalta suunnitellaan kehittämistoimenpiteet ja tarvittavat vaihtoehtoiset ratkaisut selvitetään

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginvaltuusto äänesti asian palauttamisesta valmisteluun ja äänin 44 – 10 (yksi tyhjä, kaksi poissa) päätti jatkaa sen käsittelyä. Keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien lukio- ja ammatillisen opintojen maksullisuuden poistamista

Joukko valtuutettuja on tehnyt valtuustoaloitteen koskien lukio- ja ammatillisen opintojen maksullisuuden poistamista. Valtuustoaloitteessa esitetään, että opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja koulutusmahdollisuuksien edistämiseksi Kuopion tulee varata kaupungin talousarviossa varat opetuksessa edellytettyjen oppikirjojen ja muiden opiskelun välineiden hankintaan.

Aloitteeseen laaditussa vastauksessa todetaan muun muassa, että Opetushallituksen selvityksen mukaan lukiolainen käyttää keskimäärin 2500 euroa lukiokoulutuksen kannalta välttämättömiin menoihin lukio-opintojen aikana. Osittaista maksuttomuutta voidaan edistää eri tavoin. Joissakin kunnissa lukiolaisille kustannetaan opintojen alussa opinnoissa välttämätön päätelaite. Tässä yhtenä mahdollisuutena voisi olla ostoseteli, jolla opiskelija voisi hankkia itse sopivan päätelaitteen. Opetushallituksen selvityksessä päätelaitteen kustannukseksi on arvioitu 300 euroa. Kuopion lukiokoulutuksella on meneillään opetushallituksen rahoittama hanke ”Oppimisen tulevaisuus on avoin- millainen oppimateriaali meitä aktivoi ja innostaa?” Hankkeessa selvitetään ilmaisen oppimateriaalin tuottamista lukiolaisen oppimisen tarpeeseen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen: Kuopion puistot, lammet ja niiden lähiympäristöt virkistyskäyttöön ja kuopiolaisten ''virallisiksi olohuoneiksi''

Joukko valtuutettuja on tehnyt valtuustoaloitteen selvittää mahdollisuus lanseerata ”Kuopiolaisten viralliset olohuoneet” -tyylisen konseptin. Esityksen mukaisesti virkistysmahdollisuuksia tulisi lisätä puistojen ja lampien alueille, niiden erityispiirteitä korostamaan. Aloitteessa mainituin perustein esitetään pilotoitavaksi kohteeksi Valkeisenlammen aluetta.

Aloitteeseen laaditussa vastauksessa todetaan muun muassa, että yleisillä alueilla olevat rannat ja viheralueet ovat kaikkien kaupunkilaisten ja kaupungissa matkaavien vapaassa virkistyskäytössä järjestyslain sallimissa rajoissa ja toimivat jo nykyisellään käyttäjien olohuoneina. Monipuolisia palveluja varten on valmiiksi luotu puitteet ja yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehdään, kun uusia ideoita syntyy. Erityyppiset virkistysarvoja lisäävät toiminnot kannattaa ehdottomasti tutkia soveltuvuutensa puolesta aina tapauskohtaisesti.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Ylimääräinen asia / IRONMAN-tapahtuma Tahkovuorella

Kansainvälinen IRONMAN-organisaatio, joka myöntää IRONMAN kilpailun järjestämisoikeudet ja päättää järjestämisajankohdan ja -paikkakunnan, on myöntänyt IRONMAN -kilpailun järjestämisoikeudet vuosille 2020, 2021 ja 2022 Midnight Triathlon Events Finland Oy / Finntriathlon Oy:lle.

Finntriathlon Oy on urheilutapahtumien järjestämiseen ja niiden tukitoimintojen tuottamiseen vuonna 2011 perustettu yritys. Finntriathlon omistaa 100 % Midnight Triathlon Events Finland Oy:n, joka on perustettu vuonna 2017 IRONMAN -tapahtumien järjestämiseen Suomessa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen IRONMAN -kilpailun järjestämisestä Kuopiossa vuosina 2020, 2021 ja 2022 ja sitoutuu maksamaan vuotuisen enintään 150 000 euron osuuden Host City Fee –maksusta. Kaupungin Host City Fee –maksuosuus sopimuskauden kolmen vuoden aikana on yhteensä enintään 450 000 euroa.

Host City Fee -määräraha varataan vuosittain tapahtumamäärärahaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

Ylimääräinen asia / Osakassopimuksen täydentäminen / Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan vesihuoltojen yhtiöittäminen, yhtiön perustaminen ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen lakkauttaminen

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.5.2019 Kuopion ja Siilinjärven vesihuoltojen yhtiöittämisen. Siilinjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2019 hyväksynyt osaltaan kuntien yhteisen vesihuoltoyhtiön perustamisen siten, että osakassopimuksen kohtaa 16 täydennettiin. Tämän johdosta on perusteltua, että myös Kuopion kaupunginvaltuusto käsittelee vielä osaltaan vastaavan osakassopimuksen täydennyksen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan osakassopimuksen täydennyksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain