Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 16.5.2022

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 16.5.2022 klo 18 alkaen. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen uudisrakennushankkeen määrärahan muutosta, Kuopion kaupungin strategiaa vuoteen 2030 sekä Kuopion maaseutuohjelmaa 2022 - 2030. Kokouksen alussa kaupunginvaltuusto onnitteli kaupunginvaltuutettu Jarmo Nykästä merkkipäivän johdosta.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022

Kaupungin talouden ennustetaan kuluvana vuonna toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Alijäämän arvioidaan olevan 16,7 milj. euroa, mikä on noin 1,1 milj. euroa talousarviota heikompi. Eniten ylitystä arvioidaan olevan perusturvan palvelualueella 6,2 milj. euroa sekä kasvun ja oppimisen palvelualueella 2 milj. euroa. Verotulojen ennustetaan toteutuvan 7,3 milj. euroa talousarviota paremmin.

Kaupungin lainamäärä jäi vuoden 2021 lopussa arvioitua pienemmäksi ja kassatilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä, mikä vaikuttaa myönteisesti myös kuluvan vuoden lainanottoon. Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 403 milj. euroa vuoden lopussa, mikä on 50 milj. euroa budjetoitua pienempi. Myös korkokulut jäävät alle budjetoidun.

Ennusteeseen ei ole vielä pystytty arvioimaan Ukrainan sodan ja siihen liittyvien pakotteiden vaikutuksia hintoihin sekä talouden suhdannenäkymiin eikä kunta-alan palkkaratkaisun mahdollista vaikutusta kustannuksiin.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee vuoden 2022 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi.
 

Talousarviomuutos 2022/ Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2021 kalustohankinnoista osa toteutuu vuonna 2022, joten ko. määrärahat tulee siirtää talousarviomuutoksella vuodelle 2022.  Muutosten nettomeno 472.038 euroa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy talousarviomuutoksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen.
 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Museopalvelujen vuoden 2022 kalusto- sekä tietokone- ja viestintälaitteiden investointimäärärahan talousarviomuutos

Kuopion museon näyttelyrakentamisen aloitus viivästyi mm. koronapandemian ja rakennusmateriaalien saatavuusongelmien vuoksi useita kuukausia. Tämä ja maailmanlaajuinen komponenttipula viivästyttivät ja siirsivät näyttelytoteutukseen liittyviä hankintakokonaisuuksia (näyttelyrakenteet, AV-kalusto, valaistuskalusto), mikä aiheutti sen, että rakentamis- ja hankinta-aikataulua jouduttiin siirtämään, ja osa vuonna 2021 tehtyjen hankintojen tavaratoimituksista ja kustannuksista siirtyi vuoden 2022 puolelle.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvion kalustoinvestointiosaan lisätään vuonna 2021 käyttämättä jäänyt 227 000 € ja tietokone- ja viestintälaitteisiin 290 000 €, yhteensä 517 000 €. Määrärahat kohdentuvat Kuopion museon kalustamiseen ja perusnäyttelyn kustannuksiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
 

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, uudisrakennushankkeen määräraha

Savilahden uuden kaupunginosan kehittäminen on alkanut vuonna 2014. Eri toimijat ovat investoineet alueelle 2014-2022 jo noin 600 miljoonaa euroa, josta peruskaupungin ja verkostoyhtiöiden osuus on noin 10%.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.5.2021 Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskushankkeen toteuttamisen kahdessa vaiheessa. Väestönsuoja tarjoaa yhteiskäyttöisen alueellisen kallioväestösuojan noin 7000 ihmiselle. Valmistuttuaan keskus palvelee rauhanaikana liikuntapaikkana koululaisia, opiskelijoita, liikunta- ja urheiluseuroja sekä yksittäisiä kuntalaisia. Päivittäisen liikuntakäytön lisäksi keskuksessa tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia, kuten konsertteja, seminaareja sekä turnauksia, pääsarjapelejä ja kansainvälisiä otteluita. Keskuksesta muodostuukin monipuolinen kohtaamispaikka noin 300 000–350 000 kävijälle vuodessa.

Hankkeelle on Kuopion kaupungin talousarvion investoinneissa varattu yhteensä 35,5 M€.

Nyt toteutettujen töiden, suunnittelukustannusten, bonuspoolin ja lasketun tavoitehinnan perusteella hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 45,4 M€ ja jakautuvat vuosille 2018-2024 seuraavasti:

2018-2021 

11 876 000 €

2022

11 000 000 €

2023 

17 000 000 €

2024  

5 524 000 €

yhteensä

45 400 000 €

 

Kustannusarvio ylittää hankkeelle talousarviossa määritetyn määrärahan 9,9 M€:lla, minkä johdosta kaupunginvaltuuston tulisi hyväksyä hankkeen investointimäärärahan muutos kustannusarviota vastaavaksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy hankkeen investointimäärärahan muutoksen 45 400 000 euroon.

Laura Meriluoto (vas.) teki kannatetun palautusesityksen. Asiasta äänestettiin seuraavasti: JAA 50, EI 8, TYHJÄÄ 1 (JAA: asian käsittelyä jatketaan, EI: asia palautetaan valmisteluun). Asian käsittely jatkui kokouksessa. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus -hankkeen investointimäärärahan muutoksen 45 400 000 euroon.
 

Maanhankintavaltuuden lisääminen / Kiinteistön 297-12-3-1 ostaminen / Savon koulutuskuntayhtymä

Kuopion kaupunki on tutkinut vaihtoehtoja Hatsalan koulun sijainniksi. Selvityksissä Savon koulutuskuntayhtymän omistama Hotelli Savonian kiinteistö on osoittautunut kouluverkoston kannalta hyväksi vaihtoehdoksi. Kiinteistön maapinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 8 836 m².

Koulutuskuntayhtymän edustajien kanssa on saavutettu neuvottelutulos kiinteistön hinnasta 2 300 000 euroa. Kiinteistöllä olevan rakennuksen purkaminen kustannuksineen tulee kaupungin vastuulle. Karkeasti arvioiden purkukustannukset ovat suuruusluokkaa 900 000–1 100 000 euroa, mutta lopullinen kustannus selviää vasta purku-urakan kilpailutuksessa.

Kiinteistö hankitaan Hatsalan koulun korvaavan koulun mahdolliseksi sijoituspaikaksi. Mikäli päätöksenteossa kuitenkin päädytään koulun sijoittamisessa johonkin muuhun paikkaan, on kiinteistön ostaminen silti perusteltua. Kiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla ja sille löytyy käyttöä joko palveluntuotannossa tai muussa käytössä.

Kuopion kaupungin maanhankintamääräraha vuodelle 2022 on 2,0 miljoonaa euroa. Määräraha ei riitä esitettävään hankintaan.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se antaa valtuutuksen hankkia maata enintään 1,8 miljoonalla eurolla vuoden 2022 talousarviossa maanhankintaan varatun 2 miljoonan euron määrärahan lisäksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.


Kuopion strategia vuoteen 2030

Kuopion strategia kertoo kaupungin halutun tulevaisuuden kuvan ja päämäärät. Strategia toimii johtamisen välineenä, ohjaa pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua ja luo punaisen langan suunnitelmalliselle kehittämiselle.

Kuopion strategia ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia vaan kaupunkiyhteisön strategia, sillä strategian toteuttamisessa Kuopion kaupunki on yksi toimija muiden rinnalla. Keskeisiä kumppaneita strategian toteuttamisessa ovat yritykset, järjestöt ja yhteisöt sekä kuntalaiset.

Kuopion strategiaa on päivitetty vuosien 2021 ja 2022 aikana. Strategian valmisteluun ovat osallistuneet kaupungin päättäjät sekä johto. Laadintaan ovat eri vaiheissa osallistuneet myös henkilöstö, kuntalaiset, elinkeinoelämän edustajat sekä muut sidosryhmät.

Strategialle on muodostanut pohjan vuonna 2017 hyväksytty strategia, eikä strategiaa ole lähdetty tekemään täysin alusta, vaan esimerkiksi Kuopion visio “Hyvän elämän pääkaupunki - terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta” on nähty edelleen ajankohtaisena ja haastavana. Päivitetyssä strategiassa näkyy Kuopion kaupungin roolin muuttuminen hyvinvointialueuudistuksen myötä; varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen merkityksen korostuu kaupungin palveluissa. Kaupunkikeskustan kehittämisen ohella nousee esille lähiöiden ja maaseudun elinvoiman merkitys.

Strategia pyrkii vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin, kuten osaavan työvoiman saantiin, ilmastomuutoksen hillintään ja luontokatoon, asukkaiden eriarvoistumiseen ja hyvinvointierojen kasvuun, kansainvälistymiseen. Strategialla Kuopio tähtää edelleen kasvuun.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy Kuopion strategian vuoteen 2030.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuopion strategian vuoteen 2030.


Kuopion maaseutuohjelma 2022 - 2030

Maaseutuohjelma on täsmentänyt ja toteuttanut kulloinkin voimassa olevaa strategiaa. Maaseutuohjelma on koonti Kuopion maaseutualueen kehittämistarpeista ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä ja sen yhtenä tarkoituksena on ollut yhdistää asukkaiden, järjestöjen, maaseudulla toimivien yritysten, maaseudun kehittämistyössä toimivien tahojen ja kaupungin hallinnon toimintaa tiiviiksi yhteistyöksi.

Viimeisin maaseutuohjelma on vuodelta 2014, joka on nyt päivitetty.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy Kuopion maaseutuohjelman 2022-2030.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuopion maaseutuohjelman 2022-2030.


Esitys Mieliteko-rahaston perustamisesta

Pohjois-Savon väestö on terveyden ja hyvinvoinnin tilaa kuvaavien indeksien avulla tarkasteltuna valtakunnallisesti sairaimpien joukossa. Erityisesti mielenterveyden ja päihteiden käytön osalta Pohjois-Savossa tilanne on erittäin huolestuttava. Mielenterveyteen liittyvät syyt ovat myös nousseet työikäisen väestön yleisimmäksi sairauspoissaolojen syyksi. Tämän lisäksi myös päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat sekä päihdemyönteisyys ovat yleistyneet Pohjois-Savossa. Tämän epäsuotuisan kehityssuunnan kääntämiseksi Pohjois-Savossa on käynnistynyt Mieliteko-ohjelma, jonka taustalla on Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021–2030-hanke.

Rahaston perustamiselle on noussut tarve, koska Mieliteko-ohjelma on jo nyt herättänyt yritysten kiinnostusta kohdentaa lahjoitusvaroja mielenterveyttä edistävälle kehittämistyölle. Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021–2030 – hanke ei voi vastaanottaa tai kerätä lahjoituksia. Rahasto voisi vastaanottaa ja kerätä lahjoituksia sekä myös tulevaisuudessa jakaa avustuksia koko Pohjois-Savon alueella. Rahaston varoja kohdennetaan kaupungin suunnittelemiin kohteisiin ja toimiin ja rahastosta jaetaan myöhemmin avustuksia, joiden myöntämisperusteet ja hakeminen määritetään erillisin ohjein. 

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se päättää perustaa Mieliteko-rahaston ja hyväksyy kokouslistan liitteenä olevat rahaston säännöt.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.


Muutoksia äänestysaluejakoon

Kuopion kaupungissa on tällä hetkellä 49 äänestysaluetta. Äänestysalueiden vaalilautakuntiin on ollut edellisten vaalien aikaan vaikeuksia saada rekrytoitua tarpeeksi jäseniä. Vaalien toimittamisen tehostamiseksi on laadittu ehdotus äänestysaluejaon muuttamiseksi siten, että alueita olisi jatkossa 36 ja samoin vaalilautakuntia. Muutos on tarkoitus tehdä yhdistämällä äänestysalueita ehdotuksessa tarkemmin määritellyin tavoin.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023 alkaen toimitettavissa vaaleissa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se

1) hyväksyy kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti liitteenä olevat muutokset Kuopion kaupungin äänestysaluejakoon 1.1.2023 alkaen ja

2) määrää vaalilain 8 §:n 1 momentin perusteella, että ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat äänestysalueeseen nro 1 (keskusta).

Kaupunginvaltuusto päätti esityksen mukaisesti.


Asemakaavan muutosehdotus / Kuopion Energia Oy / Kuopio 297-2-29-2...4

Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa Snellmaninkadun, Kauppakadun, Niemenkadun ja Vahtivuorenkadun rajaamalla alueella.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutos asumiseen ja majoitus- tai muuhun liiketoimintaan sekä ympäristöön sopiva täydennysrakentaminen olevien rakennusten suojelutavoitteet huomioiden. Ehdotukseen on tehty kaavamerkintöihin kohdistuvia täsmennyksiä. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu. Muutokset koskevat korttelin sisäisiä järjestelyjä eivätkä ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen.


Asemakaavan muutosehdotus / Tullinkulma / Multimäki 4-10 ja katualueiden osat

Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa, kauppatorin luoteisnurkalla, Tullinportinkadun ja Ajurinkadun varrella.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tonteilla 4-10-4 ja 6 sijaitsevan nykyisen liike- ja toimistorakennuksen korvaaminen uudella asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennuksella ja tontilla 4-10-7 sijaitsevan liike- ja toimistorakennuksen suojeleminen ja muuttaminen asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumiseen. Sitovalla tonttijaolla muodostetaan tontit 10-8, 9 ja 10. Ehdotukseen on tehty kaavamerkintöihin kohdistuvia täsmennyksiä. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu. Muutokset koskevat korttelin sisäisiä järjestelyjä eivätkä ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen.

--

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=257199

--