Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 3.12.2018

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.12.2018 päätettiin mm. päivälukioiden aloituspaikkojen määrän lisäämisestä 1.8.2019 sekä käytiin yleiskeskustelu vuoden 2019 talousarviosta.

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista on nähtävissä kaupungin verkkosivulla: www.kuopio.fi/sidonnaisuudet.

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

 

Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2018

Tarkastuslautakunnan väliarviointi perustuu kaupungin II osavuosikatsaukseen, elokuun kuukausiseurantaan ja lautakunnan työohjelman mukaisiin arviointikokouksiin.

Väliarviointi on jaettu esityslistan liitteenä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2018 väliarvioinnin tiedoksi.

 

Kuopion kaupungin omistamien Järviseudun Työterveys Oy:n osakkeiden myynti

Kuopion kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 17.9.2018 päättänyt merkitä 1.525 kpl Järviseudun Työterveys Oy:n osakkeita. Kuopion kaupunki omistaa siten ko. yhtiöstä 61 prosenttia, joten kyseessä on tytäryhtiö. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa palveluita omistajilleen niiden sidosyksikkönä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen, jonka mukaan Kuopion kaupunki voi myydä Järviseudun Työterveys Oy:n osakkeita enintään 250 kpl hintaan 400 euroa/kpl. Osakkeiden hintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksellä. Merkittävämmät muutokset ja omistajajärjestely tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

 

Kuopion kaupungin omistamien Servica Oy:n osakkeiden myynti

Kuopion kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.6.2018 merkinnyt ja maksanut 5.153 kpl Servica Oy:n osakkeita. Kuopion kaupunki omistaa siten Servica Oy:stä 51,53 prosenttia, joten kyseessä on tytäryhtiö.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen, jonka mukaan Kuopion kaupunki voi myydä Servica Oy:n osakkeita enintään 100 kpl hintaan 2.500 euroa/kpl. Osakkeiden hintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksellä. Merkittävämmät muutokset ja omistajajärjestelyt tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

 

Kuopion kaupungin päivälukioiden aloituspaikkojen määrän lisääminen 1.8.2019

Kuopiossa on tarve lukion aloituspaikkojen kokonaismäärän lisäykselle. Vuonna 2018 yli 80 ensisijaista hakijaa jäi ilman lukion aloituspaikka. Kaupunkilukioiden keskiarvorajaksi muodostui 7,58. Keskiarvo on valtakunnallisessa vertailussa korkea. Kuopion kaupungin perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisten määrä on kevään 2018 yhteishaussa 163 oppilasta edellistä vuotta suurempi.

Vuoden 2019 talousarvioesityksessä lisäpaikkojen järjestämiseen on esitetty 42 000 euron määräraha.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Kuopion päivälukioiden aloituspaikkojen määrää lisätään vuoden 2019 opiskelijavalinnassa 22 paikalla, jolloin aloituspaikkojen kokonaismäärä syksyllä 2019 on 814 aloituspaikkaa.

 

Eronpyyntö Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä / Christian Karau

Christian Karau (vas.) on pyytänyt eroa Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi Christian Karaulle eron Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen Petteri Laurikaisen uudeksi varajäseneksi toimikauden loppuun saakka.

 

Taseen muutos ja talousarviomuutos hulevesiviemärien osalta 2018

Kaupunginvaltuusto päätti 23.10.2017 kokouksessaan, että kaupunki vastaa 1.1.2018 lukien asemakaava-alueella hulevesien hallinnasta hulevesiviemäröinti mukaan lukien. Hulevesien viemäröinnin on hoitanut 31.12.2017 saakka Kuopion Vesi Liikelaitos, joten hulevesien käyttöomaisuus on sisältynyt Kuopion Vesi Liikelaitoksen taseeseen.

Kaupunginvaltuusto päätti, että hulevesiviemäriverkoston tasearvon 5 205 991,09 euroa siirtyessä pois Kuopion Vesi Liikelaitoksen taseesta se siirretään Kuopion kaupungin taseeseen.

 

Vuoden 2018 talousarviomuutokset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset vuodelle 2018 palvelualueiden toimintakatteeseen, verotuloihin, valtionosuuksiin, rahoitustulojen ja –menojen nettomäärään, investointiosaan ja antolainoihin esityslistalla esitetyn mukaisesti.

 

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 – 2022

Kaupunginhallitus on käynyt talousarvioehdotuksen läpi ns. ensmäisessä lukemisessa kokouksessaan 5.11. sekä kokouksessaan 12.11., jossa kaupunginhallitus päätti esityksestään kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuusto kävi asiasta yleiskeskustelun. Asia käsitellään mahdollisine muutosehdotuksineen ja äänestyksineen seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2018.

 

Kokouslistat ovat luettavissa osoitteessa http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain