Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 4.10.2021

Kuopion kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 4.10.2021 vastauksia valtuustoaloitteesiin.

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien vanhusten kotihoitopalvelujen toimivuutta ja resurssointia


Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä ja valtuustoaloitteen allekirjoittaneet muut Kuopion kaupungin valtuutetut, yhteensä 24 valtuutettua, ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien vanhusten kotihoitopalvelujen toimivuutta ja resurssointia.

Aloitteessa on kannettu huolta palvelun riittävyydestä suhteessa ikääntymiskehitykseen. Lisäksi aloitteessa on kannettu huolta palveluun pääsemisen korkeista kriteereistä ja niihin liittyvistä palveluvajeista vanhusten keskuudessa. Aloitteessa on todettu kotihoitopalvelun tärkeä merkitys koko palvelujärjestelmän kannalta ja sen vaativuus.

Aloitteessa pyydettiin selvittämään seuraavat kotihoidon henkilöstöön liittyvät asiat ja tuomaan valtuustolle esitykset, kuinka asiassa aiotaan toimia, jotta kotihoidon palvelutoiminta pystyy vastaamaan kasvavaan palvelukysyntään:

  1. Ovatko työn tekemisen toimintamallit ja henkilöstörakenne kotihoidossa sellaiset, että ne tukevat henkilöstön työn tekemistä sekä työssä viihtymistä. Mitkä ovat esitetyt korjaustoimenpiteet. Henkilöstön mielipide asiasta on myös kartoitettava.
  2. Miten toiminnan johtaminen edistää työssä selviytymistä ja jaksamista.
  3. Ovatko työn tekemisen resurssit oikeassa suhteessa työnmäärään ja vastuisiin. Mitkä ovat esitetyt korjaustoimenpiteet. Mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla kotihoitotyön pito- ja vetovoimaa voidaan lisätä.

Asiakokonaisuutta on käsitelty perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.5.2021, ja keskeinen kysymys palveluntuottamiskyvykkyyden suhteen on henkilöstön saatavuus ja siihen liittyvät ongelmat. Ongelma on kansallinen eikä pelkästään Kuopiota koskeva. Asian ratkaisemiseksi tehdyt ja tulevat toimenpiteet on kuvattuna kokousmateriaalin liitteessä tarkemmin.

Vastauksessa todetaan mm. seuraavaa:

Henkilöstörakenteen osalta sairaanhoitajien osuudessa jäädään hieman keskiarvosta, toisaalta esimiestyön osalta vastaavaa vajetta ei todeta.

Toimintamalleista Kuopiossa käytössä on hieman kansallista tasoa laajemmin etähoiva. Turvapuhelinten ja sähköisen oven avauksen peittävyydessä Kuopio on kansallista kärkeä. Nyt nopeassa käyttöön otossa oleva lääkeautomaattiratkaisu nostaa myös sen osalta Kuopion kansallisen kärjen tuntumaan.

Kuopiossa työnjaossa käytössä oleva ohjattu optimointi ja keskitetty työnjako ovat toimintamalleina valtaratkaisu myös kansallisesti. Henkilöstön mielipiteitä ja työhyvinvointia on juuri selvitetty tuoreessa tutkimuksessa, jonka mukaan työ kotihoidossa on palkitsevaa, mutta myös monin tavoin kuormittavaa.

Tavoitteena on panostaa myös työkykykysymyksien parempaan haltuun ottoon siten, että vajaatyökykyisten urapolut saataisiin entistä ammatillisemmin ja vahvemmin suunniteltua ja jäljellä olevaa työkykyä tuettua. Lähijohdon työn painopisteen siirtymiseen sijaishankinnasta varsinaiseen lähijohtamiseen edistää työyhteisöjen toimintaa ja työssä jaksamista.

Kun vertaa Kuopion tilannetta kansalliseen tilanteeseen, selkeitä merkittäviä poikkeamia resurssikysymyksissä ei nouse esille. Keskeinen keino hallita kotihoidon työmäärää on hallita kotihoidon asiakkuuksia ja kohdentaa työvoimaresurssi entistä vahvemmin toimintakykyperusteisesti.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / UNICEF:n lapsiystävällinen kunta malliin hakeutuminen

Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta -malliin hakeutumisesta 30.11.2020.

Lapsiystävällinen kunta -malli on Suomen UNICEF:n kunnille tarjoama kokonaisuus, joka auttaa kuntia tekemään lasten kannalta parempia ratkaisuja niin kunnan hallinnossa kuin lasten arjen palveluissa. Malli on kunnille työväline lapsen oikeuksien edistämiseen. Malli on myös linjassa kansallisen lapsistrategiatyön kanssa. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEF:n kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomessa mallia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien.

Lapsiystävällinen kunta -mallissa UNICEF edellyttää kaupungilta riittävällä työajalla resursoitua koordinaattoria ja koordinaatiotyöryhmää, koko kaupungin sitoutumista pitkäjänteiseen lapsen oikeuksien edistämiseen, lasten ja nuorten ottamista mukaan lapsiystävällisyyden kehittämiseen sekä lapsia koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

UNICEF tarjoaa mallia toteuttavalle kunnalle malliin liittyvät sisällöt ja materiaalit sekä koulutusta ja digipalvelun kehittämistyön tueksi. Lisäksi kunta pääsee mukaan Lapsiystävällinen kunta -verkostoon sekä saa tukea ja sparrausta. Mikäli kunnan kehittämisprosessi ja sen tulokset täyttävät mallin kriteerit, saa kunta Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tällä hetkellä UNICEF lapsiystävällinen kunta mallissa on mukana 44 kuntaa.

Kuopion hyvinvointiryhmä on kokouksessaan käsitellyt malliin hakeutumisen hyötyjä ja vaatimuksia. Hyvinvointiryhmä toteaa, että UNICEF:n lapsiystävällinen kunta mallin tavoitteet ovat linjassa Kuopion strategian Hyvän elämän pääkaupunki -vision sekä paras paikka lapselle -tavoitteen kanssa. UNICEF -lapsiystävällinen kunta -malli voi tarjota Kuopiolle tukea toimintansa edelleen kehittämiseen muun muassa koulutusten ja verkostontyön avulla. Malliin mukaan lähteminen edellyttää kuitenkin koordinointia. Kokemuksia mallista ja sen vaatimista resurssista on selvitetty useilta mallin toteutuksessa mukana olevilta paikkakunnilta. Esiin on noussut, että toimintaan on tarpeen Kuopion kokoisessa kaupungissa nimetä täysiaikainen työntekijä koodinaattoriksi. Hyvinvointiryhmä suosittaa malliin mukaan hakeutumista, mikäli sille on mahdollista esittää riittävät resurssit vuoden 2022 talousarvioista eteenpäin.  

Kaupunginhallitus hyväksyi 30.8.2021 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen, että Kuopion kaupunki lähtee hakeutumaan UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -malliin kriteerien mukaisesti. Tarvittava resurssointi otetaan huomioon vuoden 2022 talousarviovalmistelussa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=257199