Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginvaltuuston päätöstiedote 14.11.2022

Kaupunginvaltuuston kokous aloitettiin hiljaisella hetkellä pitkäaikaisen valtuutettu Taisto Toppisen poisnukkumisen johdosta. Sen jälkeen valtuusto onnitteli ja luovutti kukat seuraaville valtuutetulle heidän vuosipäivänsä johdosta: Vuokko Hämäläinen, Kari Loponen ja Minna Reijonen.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2026

Kaupunginhallitus kävi läpi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen ns. ensimmäisessä lukemisessaan kokouksessaan 10.10.2022. Talousarvioehdotuksen toinen käsittely oli kaupunginhallituksessa 31.10.2022, jolloin kaupunginhallitus täsmensi tekstejä ja teki seuraavat lisäykset talousarvioon: 2,2 miljoonaa euroa kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 0,7 miljoonaa euroa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Kaupungin tulos lisäysten jälkeen on 3,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se käsittelee vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelman.

1) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen.

2) Talousarviossa annetaan valtuutus jatkaa jo aloitetut, mutta tilinpäätöksessä 2022 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2023 varatun kohdekohtaisen määrärahan puitteissa tai sisältyen nk. hankkeiden päättämiseen varattuun määrärahaan.

3) Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusien yritystilojen ja - alueiden rakentamis- ja ostohankkeita sekä kaupungin kehityksen kannalta olennaisia investointeina käsiteltäviä kumppanuus- ja kehityshankkeita kokonaiskustannusarvioltaan enintään 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.

4) Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä edellä kohdassa 3 tarkoitettuja toimenpiteitä toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana.

5) Kaupunginvaltuusto oikeuttaa talousjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.


Vuoden 2022 talousarviomuutokset

Kaupunginhallitukselle on säännöllisesti valmisteltu talousennuste. Syyskuun osavuosikatsauksessa (Kh 24.10.2022 § 288) oli arvioitu, että koko kaupungin vuoden 2022 alijäämä on noin 5,4 milj. euroa, kun se alkuperäisen talousarvion mukaan oli 15,6 milj. euroa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2022 kasvun ja oppimisen, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintakatteeseen, verotuloihin, valtionosuuksiin, Tilapalvelujen alijäämän määrään sekä investointihankkeisiin. Muutoksilla on vastaava vaikutus koko kaupungin talousarvion tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.


Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022

Kaupungin talouden ennustetaan kuluvana vuonna toteutuvan talousarvioon merkittyä selvästi paremmin. Alijäämän arvioidaan olevan 5,4 milj. euroa, mikä on noin 10,5 milj. euroa talousarviota parempi.

Kuopion kaupungin vuosikate 30.9. on 60,6 milj. euroa, missä on parannusta vuoden takaiseen yli 20 miljoonaa euroa. Toteumaa parantaa erityisesti verotulokertymän lisäys. Toisaalta toimintakulut ovat olleet 3,5 %:n kasvussa, varsin tasaisesti kautta kaikkien kuluryhmien. Suhteessa eniten kasvua on syntynyt tarvikehankinnoissa, jossa merkittävimpinä tekijöinä toisen asteen maksuttomuuden aiheuttamat oppimateriaalihankinnat.

Investointimenojen 108,5 milj. euron talousarviosta on toteutunut 75,9 milj. euroa. Suurimat talonrakennuskohteet ovat olleet Lumit ja Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus. 

Verotulojen ennuste on parantunut huomattavasti. Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan olevan noin 19 milj. euroa talousarvioon merkittyä suuremmat. 

Kaupungin lainamäärä jäi vuoden 2021 lopussa arvioitua pienemmäksi ja kassatilanne on ollut hyvä, mikä on vaikuttanut myönteisesti myös kuluvan vuoden lainanottoon. Uusia lainoja on nostettu tänä vuonna 30 milj. euroa ja parhaillaan valmistellaan pitkäaikaisen lainan kilpailutusta, 40 milj. euron laina nostetaan marraskuun aikana. 

Syyskuun lopussa kaupungin ja taseyksiköiden yhteenlaskettu ylijäämä on yli 23 milj. euroa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee vuoden 2022 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.


Vuoden 2023 veroprosentit

Kuopion tuloveroprosentti on ollut 20,75 prosenttia vuodesta 2020 lähtien. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa säädetään kunnan tuloveroprosentista vuonna 2023 seuraavasti: "Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä." Verotusmenettelystä annetun lain mukaisesti kunnan tulee ilmoittaa vuodelle 2023 tuloveroprosentin prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluväli on kiinteistöverolaissa määritelty. Vuoden 2023 talousarvion valmistelussa on lähdetty siitä, että veroprosentit pidetään ennallaan.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Kuopion veroprosentit vuonna 2023 seuraavasti:
-tuloveroprosentti 8,11 %

ja kiinteistöveroprosentit
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
- vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,62 %
- muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,35 %
- voimalaitosrakennus 2,50 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.


Diplomi-insinöörikoulutuksen lahjoitusprofessuuri Itä-Suomen yliopistolle (Kuopion kampus)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle teknis-luonnontieteellisen alan koulutusvastuun 1.8.2023 alkaen. Koulutusvastuun myöntämisen yhtenä edellytyksenä oli, ettei koulutusvastuusta aiheudu ministeriölle lisärahoitustarvetta.

Diplomi-insinöörien koulutus käynnistyy kolmessa koulutusohjelmassa syksyllä 2023: tekniikan alan asiantuntijoita koulutetaan Joensuussa fotoniikan (25 aloituspaikkaa) ja kestävät teknologiat (40 aloituspaikkaa) ja Kuopiossa teknillisen fysiikan (35 aloituspaikkaa) koulutusohjelmissa.

Itä-Suomen yliopistossa tekniikan koulutus rakentuu jo olemassa olevan vahvan tutkimuksen ja koulutuksen perustalle. Lähtökohtana on kehittää ja täydentää olemassa olevaa koulutusta entistä paremmin yritysten tarpeita vastaavaksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että 

1. Kuopion kaupunki päättää rahoittaa Itä-Suomen yliopistoon perustettavaa viisivuotista teknillisen fysiikan professuuria / sulautetut järjestelmät enintään 120 000 eurolla/vuosi ja yhteensä enintään 600 000 eurolla vuosina 2023–2027.
2. Rahoituksen ehtona kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden nimetä oman edustajansa DI-koulutuksen ohjausryhmään, joka toimii samalla myös lahjoitusprofessuurien ohjausryhmänä.
3. Lisäksi kaupunki edellyttää, että lahjoitusprofessuurien toiminnalle ja vaikuttavuudelle asetetaan ohjausryhmässä toiminnan käynnistyessä strategiset tulostavoitteet ja onnistumisen mittarit. Tuloksellisuudesta raportoidaan ohjausryhmälle ja kaupungeille kerran vuodessa viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.


Eronpyyntö luottamustehtävistä / Jani Sinervirta

Jani Sinervirta (Liik.) on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eron luottamustehtävistä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se

1. myöntää Jani Sinervirralle eron kaupunginvaltuutetun toimesta,
2. myöntää Jani Sinervirralle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja
3. myöntää Jani Sinervirralle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sinervirralle eron luottamustehtävistä ja valitsi hänen tilalleen jäljellä oleviksi toimikausiksi valtuuston vaalilautakuntaan Teemu Soinin sekä tarkastuslautakuntaan Teemu Soinin ja varajäseneksi Saija Nivamon.


Eronpyyntö kaupunginvaltuutetun toimesta / Antti Kivelä

Antti Kivelä (kesk.) on pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun toimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää Antti Kivelälle eron kaupunginvaltuutetun toimesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.


Vastaus valtuustoaloitteeseen / ampumaharrastuksen mahdollisuuksien parantamiseksi Kuopion alueella

Karoliina Partanen ja Marko Kilpi sekä 21 muuta allekirjoittajaa ovat tehneet 27.3.2022 valtuustoaloitteen ampumaharrastuksen mahdollisuuksien parantamiseksi Kuopion alueella.

Valtuustoaloitteessa todetaan mm. seuraavaa: Kuopiolaisten reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja ampumataidon ylläpito Kuopiossa edellyttää, että Kuopio järjestää asianmukaiset ratatilat ja paikat ampumiseen Kuopion alueelta. Myös kasvanut harrastustarve ja harrastamisen muotojen monipuolistuminen edellyttävät ratojen ja paikkojen uudistamista. Ratatiloja ja paikkoja on käyttämässä myös maanpuolustuskouluyhdistys, jonka tarjoamien ampumakurssien määrä on Pohjois-Savossa puolittunut johtuen puutteellisista harjoittelupaikoista. Esitämme, että Kuopion kaupunki ottaa viipymättä Heinjoen uuden ampumaradan valmisteluun. 

Aloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan mm. seuraavaa: Syyskuussa 2022 on aloitettu alueen yleissuunnitelman päivittäminen. Yleissuunnitelman päivittämisen lähtökohtina on muuttuneet käyttäjätarpeet niin toimintojen määrän, laadun sekä kilpailuolosuhteiden vaatimusten osalta. Yleissuunnitelman päivittämisessä otetaan huomioon myöskin ampumaratatoimintojen hallinnointimalli sekä järjestyssääntöjen päivittämistarpeet sekä vaikutukset ympäristöluvan päivittämiseksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen.

 

 

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com).