Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginvaltuuston päätöstiedote 19.9.2022

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 19.9.2022 alkaen klo 18. Esityslistalla olivat mm. Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021, Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022, Asemakaavan muutosehdotus / Haapaniementie 3 (297-8-34-4), Asemakaavan muutosehdotus / Puijon sairaala / Puijonlaakso 12-2-7 sekä Vastaus valtuustoaloitteeseen tuen tunnistamisen välineistä ja vanhempien tukipalveluihin ohjautumisesta neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kohdalla. 
 

Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2022

 
Tarkastuslautakunnan väliarviointi perustuu kaupungin II osavuosikatsaukseen, heinäkuun kuukausiseurantaan ja lautakunnan työohjelman mukaisiin arviointikokouksiin. Väliarvioinnissaan tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2022 strategisten tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä sekä vuoden 2021 arviointikertomuksesta annettuja vastineita.
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2022 väliarvioinnin.
 
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2022 väliarvioinnin.
 
 

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

 
Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 13.6.2022 § 42 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2021 arviointikertomuksen ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.
 
Talous- ja omistajaohjaus on pyytänyt palvelualueilta ja Tilapalvelulta vastineet arviointikertomuksessa 2021 esitetyistä arviointivuoden 2021 havainnoista. 
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi vastineiden yhteenvedon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2021 esitetyistä arviointivuoden 2021 havainnoista.
 
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vastineiden yhteenvedon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2021 esitetyistä arviointivuoden 2021 havainnoista.
 

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022

 
Kaupungin talouden ennustetaan kuluvana vuonna toteutuvan talousarvioon merkittyä selvästi paremmin. Alijäämän arvioidaan olevan 7,7 milj. euroa, mikä on noin 8,2 milj. euroa talousarviota parempi. Eniten ylitystä arvioidaan olevan perusturvan palvelualueella 6,7 milj. euroa, erikoissairaanhoidossa 5,2 milj. euroa ja kasvun ja oppimisen palvelualueella 2,0 milj. euroa.
 
Verotulojen ennuste on parantunut huomattavasti. Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan olevan noin 19 milj. euroa talousarvioon merkittyä suuremmat. Valtionosuustulojen ennustetaan toteutuvan 3,1 milj. euroa talousarviota paremmin. Valtiovarainministeriö on heinäkuussa päivittänyt valtionosuustiedot, keskeisen muutoksen on aiheuttanut verotulomenetysten kompensaation kasvaminen matkakuluvähennyksen korotuksen arvioidun vaikutuksen myötä.
 
Kaupungin lainamäärä jäi vuoden 2021 lopussa arvioitua pienemmäksi, ja kassatilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä, mikä vaikuttaa myönteisesti myös kuluvan vuoden lainanottoon. Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 453 milj. euroa vuoden lopussa, kasvua vuoden 2021 tilinpäätöksestä n. 16 milj. euroa. Ennustettu lainatarve on miltei 60 miljoonaa euroa talousarvioon merkittyä vähemmän. Rahoituslaskelma osoittaa, että investointien tulorahoitus paranee talousarvioon merkitystä, mikä osaltaan pienentää pitkäaikaisten lainojen nostotarvetta. Rahoitustarpeeseen ja maksuvalmiussuunnitteluun vaikuttaa olennaisesti, miten investointihankkeiden maksupostit loppuvuonna ajoittuvat.
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee vuoden 2022 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.
 
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2022 toisen osavuosikatsauksen.
 
 

Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloille

 
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.11.2017 § 56 myöntää Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin investoinnin toteuttamista varten omavelkaisen takauksen enintään 18,5 miljoonan euron lainaan, enintään 25 vuoden laina-ajalle. Samalla kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen päättämään takauksen tarkemmista ehdoista sekä perittävän takausprovision määrästä Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen suorittaman rahoituksen kilpailutuksen jälkeen.
 
Kaupunginhallitus päätti 7.5.2018 § 141 myöntää hankkeen 1. vaiheeseen 80 %:n omavelkaisen takauksen pääomaltaan enintään 17.000.000 euron suuruisen lainan ja sen korkojen, viivästyskorkojen sekä lainanhoito- ja perimiskulujen vakuudeksi enintään 25 vuodeksi 31.12.2019 alkaen. Takauksen suuruus oli enintään 13.600.000 euroa.
 
Hankkeen laajennusvaihe (2. vaihe) on käynnistynyt ja Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat on kilpailuttanut hankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi 2,1 miljoonan euron lainan, jolle hakee Kuopion kaupungin 100 %:n omavelkaista takausta. Huomioiden jo nostettujen lainojen lyhennykset, uusi nostettava laina 2,1 miljoonaan euroa, on valtuuston vuonna 2017 tekemään päätöksen mukainen, jossa päätettiin omavelkaisen takauksen antamisesta enintään 18,5 miljoonan euron lainaan.
 
Hiltulanlahden koulun laajennushanke liittyy kiinteästi kaupungin järjestämisvastuulla olevien lakisääteisten perusopetuspalveluiden tuottamiseen, joten takaus on perusteltua myöntää 100 %:n suuruisena. Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen toiminta kohdentuu kokonaisuudessaan kaupungin palveluiden järjestämisessä tarvittavien kiinteistöjen hallinnointiin ja vuokraukseen kaupungin käyttöön, eikä yhtiö tarjoa palveluja yksityisille toimijoille. 
 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että se
 
1. myöntää 100 %:n omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Koulutilojen lainalle pääomaltaan enintään 2.100.000 euroa ja lisäksi sen korkojen, viivästyskorkojen ja kulujen suorittamisen vakuudeksi. Taattavan lainan laina-aika on 22 vuotta.
2. periä takauksesta 0,50 %:n provision ja
3. tuoda mahdollisen lainan uudelleen hinnoittelun tai uuden kilpailutuksen kymmenen vuoden kuluttua kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
 
Kaupunginvaltuusto päättää
 
1) myöntää 100% omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Koulutilojen lainalle pääomaltaan enintään 2.100.000 euroa ja lisäksi sen korkojen, viivästyskorkojen ja kulujen suorittamisen vakuudeksi. Taattavan lainan laina-aika on 22 vuotta.
2) periä takauksesta 0,50 %:n provision ja
3) tuoda mahdollisen lainan uudelleen hinnoittelun tai uuden kilpailutuksen kymmenen vuoden kuluttua kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
 

Asemakaavan muutosehdotus / Haapaniementie 3 (297-8-34-4)

 
Suunnittelualue sijaitsee Kuopion kaupungin Haapaniemen kaupungin osassa, Tasavallankadun ja Haapaniementien kulmauksessa. Asunto Oy Kuopionlahden omistaman tontin 297-8-34-4 asemakaavan muutoksella mahdollistetaan täydennysrakentaminen nykyisen asuinkerrostalotontin pohjoisosalle muodostettavalle uudelle tontille rakennettavalle 5-kerroksiselle asuinkerrostalolle.
 
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 1.12.2021 kiinteistöä 297-8-34-4 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen sisältyvän rakentamistapaohjeen sekä ehdotukseen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville asetettavaksi. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 8.12.–21.1.2022. Nähtävänäolosta on tiedotettu Viikkosavossa ja kaupungin ilmoitustaululla. MRA 28 §:n mukaisille tahoille varattiin mahdollisuus antaa ehdotusaineistosta lausunto.
 
Ehdotusaineistosta saatiin kaksi lausuntoa ja yksi muistutus. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia. 
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 297-8-34-6 ja 297-8-34-7 koskevan sitovan tonttijaon.
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 297-8-34-6 ja 297-8-34-7 koskevan sitovan tonttijaon.
 
 

Asemakaavan muutosehdotus / Puijon sairaala / Puijonlaakso 12-2-7

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää sairaala-alueen toimivuutta ja vastata tulevaisuuden maankäytöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on mahdollistaa sairaala-alueen täydennysrakentaminen sekä Niuvantien varren rakentaminen alueella sijaitsevan voimalinjan siirtymisen myötä. Kaavamuutoksella tutkitaan myös laajemmin mahdollisuudet kasvattaa tontin rakentamistehokkuutta ja kehitetään alueen liikenneyhteyksiä sekä pysäköintiä. Kaavahanke on osa Savilahti-projektia, jossa kehitetään Savilahden aluetta kokonaisuutena.
 
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asetettavaksi 6.4.2022. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 13.4.─13.5.2022. Nähtävänäolosta on tiedotettu Viikkosavon kuulutuksen lisäksi lähialueen maanomistajia ja -haltijoita myös kirjeillä. MRA 28 §:n mukaisille tahoille varattiin mahdollisuus antaa ehdotusaineistosta lausunto. 
 
Ehdotukseen on tehty vähäisiä lähinnä kaavamerkintöihin kohdistuvia muutoksia. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. 
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen.
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen. 
 
 

Eronpyyntö perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä / Sanna Viik

 
Sanna Viik (SDP) ilmoittaa viestissään 25.5.2022 eronneensa Kuopion Sosiaalidemokraattinen Työnväenyhdistys ry.:stä (KTY) sekä SDP:stä ja pyytää eroa perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä. Kuntalain 70 §:n mukaisesti luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää eron Sanna Viikille perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 
Kaupunginvaltuusto myöntää eron Sanna Viikille perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä.
 
Eronpyyntö kaupunginvaltuuston, valtuuston vaalilautakunnan sekä kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenyydestä / Johanna Järventaus
 
Johanna Järventaus (vihr.) on pyytänyt henkilökohtaisista syistä (aikatauluhaasteet luottamustehtävien ja muun elämän yhteensovittamisessa) eroa seuraavista luottamustehtävistä: 
 
Kaupunginvaltuuston jäsen (Vihreän liiton 1. varavaltuutettu on Sami Kumpulainen) 
 
Valtuuston vaalilautakunnan jäsen (varajäsenenä Petri Nieminen)
 
Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen (varajäsen Sanna Mertanen)
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se 
 
1. myöntää Johanna Järventaukselle eron valtuutetun toimesta,
2. myöntää Johanna Järventaukselle eron valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja
3. myöntää Johanna Järventaukselle eron kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 
Kaupunginvaltuusto myöntää eron Johanna Järventaukselle valtuutetun toimesta, vaalilautakunnan jäsenyydestä ja kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenyydestä.
 
 

Eronpyyntö aluepelastuslautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan varajäsenyydestä / Tuula Ronkainen

 
  Tuula Ronkainen (SDP) on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa
 
- Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä ja
 
- Ympäristö- ja rakennuslautakunnan varajäsenyydestä.
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se 
 
- myöntää Tuula Ronkaiselle eron Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja
 
- myöntää Tuula Ronkaiselle eron ympäristö- ja rakennuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 
Kaupunginvaltuusto myöntää eron Tuula Ronkaiselle Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan varajäsenyydestä.
 
 

Vastaus valtuustoaloitteeseen tuen tunnistamisen välineistä ja vanhempien tukipalveluihin ohjautumisesta neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kohdalla

 
Tanja Airaksinen, Henna-Riikka Pitkänen, Jani Sinervirta ja 11 muuta valtuustoaloitteen allekirjoittajaa Kuopion kaupunginvaltuustosta pyytävät vastausta sosiaalisen, tarkkaavuuden ja keskittymisen ongelmien ja nepsy-oireisten lasten varhaisen tunnistamisen toimintamallista ja testivälineistä perusterveydenhuollossa (neuvola, koululääkäri, oppilashuolto, tk-lääkäri) ja perheille suunnatuista info- ja tukipalveluista.
 
Valtuustoaloitteeseen annetussa lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: 
Valtuustoaloitteessa ehdotettava erinäisten neuropsykiatrisen kirjon sairauksien seulonta kaikilta koulu-, opiskeluterveydenhuollon ja neuvolan ikäryhmiin kuuluvilta tuhansilta asiakkailta ei ole valtakunnallisten suositusten mukaista. 
 
Alle kouluikäisten lasten neuropsykiatristen oireiden tunnistamisessa keskeinen rooli on vanhempien, lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyöllä. Neuvolassa tuen tarpeen tunnistamisen apuvälineenä käytetään tarvittaessa lomakkeita, varhaiskasvatuksen lapsikuvausta ja lisäksi on mahdollista konsultoida lastenlääkäriä tai moniammatillista verkostoa (Yhteinen aika).  Kouluikäisen lapsen nepsy-oireiden selvittelyssä aloite selvityksiin tulee usein opettajalta. Oppilashuollon psykologin rooli on keskeinen arvioinnin toteuttamisen osalta. Arviointia tehdään monialaisena yhteistyönä. Monialaisen arvioinnin jälkeen tarjotaan lapsen ja perheen tilanteeseen soveltuvaa tukea ja tarvittaessa sovitaan jatkoselvittelyistä terveydenhuollossa. Jollei asia ole ratkaistavissa koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa, terveydenhoitaja ohjaa asiakkaan neuropsykiatriaan perehtyneelle lääkärille jatkohoidon suunnittelua varten.
 
Laaja-alaiset kehityshäiriöt vaativat lastenpsykiatrian / lastenneurologian / nuorisopsykiatrian moniammatillisen työryhmän diagnostista arviota ja hoidon suunnittelua erikoissairaanhoidossa. ADHD-epäilyt lähetetään kaupungin lasten poliklinikalle 6-vuotiaasta alkaen, kun vanhemmilla / koululla herää epäily häiriöstä. Edeltävästi tehdään tarvittavat esiselvitykset mm. psykologin arvio. Tämän toiminnan tukena käytetään asianmukaisia kyselykaavakkeita. Oirekirjot voivat olla päällekkäisiä, joten kaikki oireilu ei ole alkuperältään neuropsykiatrista ja vaatii siis yksilöllistä arviointia ja suunnittelua. Vaarana on lapsen yksilöllisten luonteenpiirteiden medikalisaatio.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. 
 
 Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena saatuun valtuustoaloitteeseen.
 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kuopiosta pölyttäjäystävällinen kaupunki

 
Kaupunginvaltuutettu Kaisa Kantele, varavaltuutettu Laura Kuusela sekä vihreä valtuustoryhmä esittää, että Kuopion kaupunki selvittää seuraavia toimenpiteitä Kuopion pölyttäjäystävällisyyden lisäämiseksi ja ottaa huomioon seuraavat asiat luonnon monimuotoisuusohjelman valmistelussa:
 
- Varmistetaan arvokkaiden perinneympäristöjen eli -biotooppien asianmukainen hoito
- Kartoitetaan pölyttäjille tärkeimmät elinympäristöt (mm. niityt, pölyttäjille soveltuvat piennaralueet ja metsiköt) keskeiseltä kaupunkialueelta ja taajamista
- Laaditaan arvokkaimmille pölyttäjäkohteille kohdekohtaisia hoitosuosituksia, kuten oikea-aikainen niitto ja pölyttäjien huomioiminen
- Metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä
- Toteutetaan suunnitelmallista vieraslajien (esim. jättipalsami, lupiini, jättiputki) torjuntaa ja hävittämistä erityisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmilla alueilla ja niiden ympäristössä
- Kartoitetaan mahdollisuudet uusille niittyalueille esim. olemassa olevien puistoalueiden reunoilta ja pientareilta. Otetaan uusien niittyjen perustaminen jatkossa huomioon uusien asuinalueiden kehittämisessä
- Lisätään yhteistyötä oppilaitosten, taloyhtiöiden, asukasyhdistysten ja järjestöjen kanssa pölyttäjien elinolojen parantamiseksi ja vieraslajien torjumiseksi
- Luodaan pölyttäjämyönteisyyttä viestinnän keinoin muistuttamalla kuntalaisia luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävistä toimista
- Verkostoidutaan muiden pölyttäjämyönteisten kuntien ja organisaatioiden kanssa
 
Valtuustoaloitteeseen annetussa lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: 
Kaupunkiympäristön palvelualue tekee parhaillaan selvitystä Kuopion keskustan osayleiskaava-alueen sini-viherrakenteesta, ekosysteemipalveluista ja luontoarvoista. Työn tavoitteena on löytää keskustan viherympäristön vahvuudet ja kehitettävät kohteet niin rakenteellisesti, toiminnallisesti kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kaupunkiympäristö palvelualueella on parhaillaan menossa myös selvitystyö kaupungin avoimista viheralueista. Avoimet viheralueet ovat luonnostaan tai ihmistoiminnasta syntyneitä niittyjä ja peltoja.
 
Vihersuunnittelussa pyritään entistä enemmän huomioimaan luonnon monimuotoisuus ja pölyttäjät.
Uusilla asuinalueilla suunnitellaan avoimia alueita niityiksi, uusia katuviheralueita kylvetään nurmikon sijasta niittykasvien siemenillä. Esimerkiksi Hiltulanlahdenkadulla on kylvetty 1,5 km tieviheraluetta niittysiemenillä.
 
Vanhoilla viheralueilla esim. Väinölänniemellä osaa leikattavaksi nurmialueesta muutetaan niittyalueeksi.
Kaupunkisuunnittelupalvelut on tiiviissä yhteistyössä 10 suurimman kaupungin vastaavien organisaatioiden kanssa. Viher- ja virkistysaluesuunnittelu on selvittänyt esim. Tampereen ja Espoon mallia niittyjen ja maisemapeltojen kehittämisen ja kunnossapidon osalta.
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. 
 
 Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Nilsiän kuntakeskuksen alueelle liikkuva päivystävänä sairaanhoidon palvelu

 
Nina Hakokivi ja 15 muuta valtuustoaloitteen allekirjoittajaa esittävät, että Nilsiän kuntakeskuksen alueelle järjestetään liikkuva päivystävän sairaanhoidon palvelu, joka toimisi virka-ajan ulkopuolella, viikonloppuisin ja pyhinä 24 h. Esimerkkinä he nostavat esille erityisesti useaan kertaan vuorokaudessa annosteltavan suonensisäisen antibioottihoidon toteuttamisen ja mahdollisia muita kotiin toteutettavia hoitoja.
 
Valtuustoaloitteeseen annetussa lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: 
Jotta valtuustoaloitteen esityksen mukainen toiminta voitaisiin toteuttaa, tarvitaan 3 - 5 sairaanhoitajaa jotta vuorotyö, syntyneet vapaapäivät, lomat ym. mahdolliset poissaolot saadaan täytettyä. Tällöin vuosittainen kustannus työnantajalle on noin 250 000 euroa.
 
Esityksessä toimintaa esitetään Nilsiän kuntakeskuksen alueelle. Kuopiossa on muitakin samanlaisia vireitä kuntakeskuksia, jotka hyötyisivät palvelusta. Liikkuvan sairaanhoitajan toimintasäde tulisikin harkita palvelua suunniteltaessa tarkkaan, jotta toiminta olisi kustannustehokasta ja turvallista toteuttaa (ajomatkat yksin, ajoneuvon kustannukset ja jne). Lisäksi tulee muistaa väestön oikeus tasapuolisiin palveluihin. Hyvinvointialueella toiminta arvioidaan kokonaisuutena, joka palvelee mahdollisimman laajalti alueen väestöä.
 
Valtuustoaloitteen esitys jää hyvinvointialueen ratkaistavaksi. Palvelun käynnistämisestä päätettäessä tulee huomioida palvelupisteverkko ja käytettävissä oleva henkilöstö siten, että päivystävän sairaanhoitajan työnkuva integroituu johonkin muuhun seutukunnan palveluun. On mahdollista että jo nyt käytössä oleva pumpputeknologia ratkaisevasti vähentää virka-ajan ulkopuolisen sairaanhoitajan työpanoksen tarvetta lääkitysasioissa.
 
Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. 
 
Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen. 
 
Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers