Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupunki hoitaa metsää Kallaveden saaristossa

Kuopion kaupunki on käynnistänyt metsänhoitohankkeen Kallaveden Potkunsaaressa. Kaikkiaan käsiteltävää metsää on noin 24 ha.

Kyseisessä saaressa on kuopiolaisilla 15 kesämökkiä. Saaressa on noin 1 ha:n luonnonsuojelualueelle sijoittuva metsälehmusesiintymä, kosteikkopainanteita ja muita erityiskohteita. Nämä kaikki on otettu huomioon hakkuiden suunnittelussa.

Pääosa toteutettavista hakkuista on harvennuksia (n. 18 ha). Uudistamiskohteet (n. 2 ha) toteutetaan pienaukkohakkuina ja kapea-alaisena kaistalehakkuuna. Lisäksi saaressa toteutetaan poimintahakkuita 3,7 ha:n alueella.

Harvennushakkuissa suositaan sekapuustoa. Soistuneet painanteet jätetään käsittelemättä. Toimenpiteellä lahopuun määrä lisääntyy ja kohteiden biologinen monimuotoisuus paranee.

Saaressa kasvavat metsälehmukset säästetään ja niille tehdään kasvutilaa poistamalla kuusia niiden ympäriltä. Harvennushakkuissa puuston kasvutila lisääntyy, mikä parantaa metsikön elinvoimaisuutta, myrskynkestävyyttä ja tässä tapauksessa mökkiläisten viihtyvyyttä. Metsän elinvoimaisuus turvataan ja samalla huolehditaan, että se toimii myös hiilinieluna.

Pienaukkojen ympäriltä poistetaan puustoa poimintahakkuulla ja häivytetään näin jyrkkiä rajoja maastossa. Poimintahakkuulla edistetään myös puuston luontaista taimettumista ja puuston eri-ikäisrakenteen kehittymistä.

Pienaukko- ja kaistalehakkuut uudistetaan istuttamalla, jotta nopea taimettuminen varmistetaan. Jatkossa metsänhoitotoimenpiteillä ohjataan puuston kehitystä sekametsätyyppiseen suuntaan. Kohteisiin on mahdollista istuttaa myös yksittäisiä metsälehmuksia. Kohteiden rajauksessa maastoon huomioidaan myös maisemallisten arvojen säilyminen.

Hakkuissa kertyy puutavaraa yhteensä n. 4000 k-m3:ä, josta puolet on tukkipuuta. Tukkipuusta valmistetaan sahatavaraa ja sorvaustuotteita, jotka sitovat hiiltä vuosikymmenien ajan eli toimivat hiilivarastoina. Hakkuutuloja kaupunki saa Potkunsaaresta noin 200 000 euroa.

Potkunsaaren mökkiläisiä on kuultu ennen hakkuiden aloittamista. Heidän toiveitaan on huomioitu hakkuisiin liittyvissä asioissa jo suunnitteluvaiheessa.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain