Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopionlahden kaupunkikehittämishanke ja alueen asemakaavan muutosehdotukset kiinnostivat laajaa asukasjoukkoa valtuustotalolla 19.3.

Kuopionlahden kaupunkikehittämishanke käsittää kaksi asemakaavan muutosehdotusta: Musiikkikeskuksen ympäristön ja Lumitin sekä hotelli- ja kongressikeskuksen asemakaavat. Hotelli- ja kongressikeskuksen tontti on erotettu ehdotusvaiheessa omaksi asemakaavan muutosehdotuksekseen, mutta molemmat kaavat ovat samanaikaisesti nähtävinä. Asemakaavan muutosehdotuksia esiteltiin valtuustosalissa tiistaina 19.3. järjestetyssä yleisötilaisuudessa laajalle asukasjoukolle.

Kuopionlahdelle syntymässä julkisten rakennusten kulttuurikeskittymä sekä vehreiden puistojen, aukioiden ja ranta-alueiden kokonaisuus

Kuopionlahden rannalle Haapanimenkadun varteen muodostuu julkisten rakennusten rivistö. Rivistön itäpuolelle tulee syntymään uusi kaupunkiaukioiden sarja.  Aukiota rajaavat Puijonkadun varteen sijoittuvat lamellitalot, jotka myös suojaavat aukiota liikennemelulta. Kaava-alueen pohjoisosaan sijoitetaan taidelukio Lumitin uudet tilat sekä niiden läheisyydessä sijaitsevat aukiot.

Alueen keskelle, torilta Kuopionlahden rantaan ulottuvalle Hallikadun osalle, muodostuu eräänlainen taidekuja, joka noudattaa Kuopiolle ominaista rännikatuteemaa. Rännikadun päätepisteenä tulee olemaan Kuopionlahden rannalle sijoittuva Järvi-Suomen matkailupalvelujen keskus, ”hot spot”. Hots spot tulee käsittämään muun muassa liiketilaa ja saunapalveluita. Sen sijainti mahdollistaa myös hotellia palvelevien toimintojen, kuten ohjelmapalveluiden, vuokraamojen ja muiden vapaa-ajan palveluiden sijoittumisen alueelle.

Hotelli- ja kongressikeskuksen jalusta noudattelee Musiikkikeskuksen mittakaavaa räystäslinjoineen ja suurine sisääntulokatoksineen. Yksi merkittävimmistä julkisen rakennuksen roolia korostavista elementeistä on Musiikkikeskusta ja kongressikeskusta yhdistävä uusi yhteinen sisäänkäyntiaula isoine katoksineen.

Kyseessä on toinen keskustan merkittävimmistä sisääntulovyöhykkeistä. Torilta keskustaan ulottuvat alue taas on keskeinen kulttuuri- ja sivistysvyöhyke.

Suunnitelmat tarkentuneet ehdotusvaiheessa

Ehdotusvaiheessa kaava-alueiden liikenneverkkoa, pysäköintiratkaisuja ja suunnitelmien sopivuutta kaupunkikuvaan on tarkasteltu entistä laajemmin sekä tarkennettu suunnitelmia saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta.

– Hotelli- ja kongressikeskusta, taidelukio Lumitia ja asuinrakennuksia on kehitetty arkkitehtonisesti raikkaammalla otteella ja muotokielellä paremmin paikkaan sopiviksi, kertoo hankkeesta vastaava kaavoitusarkkitehti Jouni Pekonen.

Toisin kuin arkkitehtuurikilpailun voittaneessa Jukebox-työssä ja valmisteluvaiheen vaihtoehdoissa, kaavaehdotuksessa taidelukio Lumitin yhteydessä ollut asuminen on sijoitettu pääosin Puijonkadun lamellitaloon, kun taas Kuopionlahden kentän asuinrakentamisesta on luovuttu.

Hotelli- ja kongressikeskusta on kehitetty valmisteluvaiheen jälkeen muun muassa siten, että jalustaosa toimii puhtaasti kongressikeskuksena, ja sen päälle sijoitettavat tornit taas hotellin ja huoneistohotellin tiloina. Hotelli- ja huoneistohotelli tornit liittyvät toisiinsa nivelosalla. Ravintolamaailma on sijoitettu hotelli- ja kongressikeskuksen ensimmäiseen kerrokseen, mikä tuo ympärivuorokautista elämää myös kongressikeskuksen lähialueen jalankulkuympäristöön.

Lisäksi tornit on kaavaehdotuksessa vedetty keskemmälle jalustaosaa, jolloin ne eivät hallitse jalankulkuympäristöä ja näkyvät vain osittain torilta etelään päin saavuttaessa. Tällä tavoin keskuksen jalustaosa korostuu paremmin ja hahmottuu Musiikkikeskuksen kokoisena julkisena massana. Mittakaavallisesti jalustaosa linkittää sen myös osaksi ruutukaavaa ja lähiympäristöä, tornit sen sijaan Mölymäen uusiin tornitaloihin, Puijon lakeen sekä tuomikirkkoon.

Kaavaehdotuksessa esitetyssä liikenneverkkoratkaisussa kiertoliittymä ja diagonaali Maria Jotunin katu säilytetään. Maanalaiseen pysäköintilaitokseen ajettaisiin Puijonkadun varrella sijaitsevan lamellitalon yhteydestä.

Yleisötilaisuudessa kiiteltiin asukkaiden aktiivisesta osallistamisesta suunnitteluun

Useat yleisötilaisuudessa paikalla olleista asukkaista kiittelivät Kuopionlahden kaupunkikehittämishanketta siitä, että asukkaiden mielipiteet on otettu prosessin varrella hyvin huomioon. Ennen kilpailua esimerkiksi toteutettiin laaja käyttäjä- ja osallisuuskysely, jossa kartoitettiin ihmisten toiveita alueelle.

Lisäksi useat tilaisuudessa paikalla olevat asukkaat kertoivat pitävänsä hanketta merkittävänä ja tärkeänä Kuopiolle. Erityisesti hotellitorneihin suunniteltua ”skybaria” odotettiin innolla.

Toisaalta osa paikallaolijoista oli kiinnostuneita tietämään, onko kokous- ja kongressin osalta tehty riittävät korkean rakentamisen selvitykset ja pohti, kuinka rakennus suhteutuu Kuopion korkean rakentamisen selvitykseen ja pitäisikö selvitystä päivittää tämän hankkeen yhteydessä.

– Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailussa osallistujille annettiin mahdollisuus tutkia myös paikkaan sopivaa korkeaa rakentamista, joka on sopusoinnussa kaupunkisiluetin kanssa. Korkean rakentamisen soveltuvuutta tutkittiin myös valmisteluvaiheen tarkennetuissa vaihtoehdoissa. Saatujen palautteiden pohjalta tehtiin kuitenkin ehdostusvaiheessa kaupunkikuvalliset lisätarkastelut, jotta kokonaisuus saatiin laadukkaasti istumaan Kuopion paraatipaikalla, ja jotta se keskustelee paremmin myös Mölymäen tornitalojen, Puijon siluetin ja tuomiokirkon kanssa, Jouni Pekonen avaa.

– Korkean rakentamisen selvitystä ei ole tarpeen päivittää hankkeen yhteydessä, koska sen tiimoilta on jo tehty riittävän tarkat kaupunkikuvalliset selvitykset.

Kuopionlahden alueesta urbaani kulttuurikeskus, jossa eri toiminnot tukevat toinen toistaan

Kuopionlahden alueelle halutaan muodostaa urbaani kulttuurikeskus, ”Kuopion soiva ja sykkivä sydän”, jossa toiminnan painopisteenä tulevat olemaan musiikki, tanssi ja kulttuuriset tapahtumat.

Hotelli- ja kongressikeskus päädyttiin sijoittamaan juuri Kuopionlahden alueelle, koska Musiikkikeskuksen, taidelukio Lumitin ja kokous- ja kokous- ja kongressihotellin yhdessä muodostama kokonaisuus mahdollistaa riittävän suurten ja toimivien tapahtumatilojen sekä niitä tukevien kokous-, majoitus- ja ravintolatilojen järjestämisen Kuopiossa.

– Kongressikeskusta voidaan näin hyödyntää kulttuuritoimintojen monitoimikeskuksena, jota myös Musiikkikeskuksen ja Lumitin toiminnot tukevat, kertoo hankkeesta vastaava kaavoitusarkkitehti Jouni Pekonen.

Kaavaehdotukset nähtävillä valtuustotalolla 4.3.–3.4. sekä Kohtaamossa 11.3.–24.3.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi molemmat asemakaavan muutosehdotukset asetettavaksi julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotukset ovat nähtävillä 4.3.–3.4.2019 nähtäville kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa (Suokatu 42 ) valtuustotalon aukioloaikoina sekä kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi. Kaavaehdotukset ovat nähtävinä myös Kohtaamossa (kauppakeskus Apaja, Kauppakatu 45) 11.3.2019–24.3.2019 arkisin klo 9.00–15.00 välillä.

Kaavaehdotuksia esiteltiin asukkaille myös aiemmin maaliskuussa Kohtaamossa tiistaina 12.3.2019 järjestetyssä kaikille avoimessa tilaisuudessa.

Jos kaavaehdotuksiin ei esitetä muutoksia, ne menevät kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi kesäkuussa 2019. Mikäli kaavat ehtivät käsiteltäviksi kesäkuun valtuustoon, alueen infrarakentaminen käynnistyy vuoden 2019 aikana. Taidelukio Lumitin rakentaminen aloitetaan maaliskuussa 2020. Pysäköintilaitoksen ja asuintalojen rakentaminen käynnistyy samanaikaisetsi hotelli- ja kongressikeskuksen rakentamisen kanssa, arviolta vuosina 2021–2023.

Voit lukea lisää Kuopionlahden kaupunkikehittämishankkeesta ja tutustua suunnitelmiin tarkemmin osoitteessa www.kuopio.fi/kuopionlahdenkaupunkikehittamishanke