Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopionlahden kaupunkikehittämishanke ja alueen asemakaavan muutosehdotukset tulevat uudelleen nähtäville ja etenevät hyväksymiskäsittelyyn

Kuopionlahden asemakaavan muutosehdotuksiin (Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit sekä hotelli- ja kongressikeskus) on tehty olennaisia muutoksia lausuntoihin, muistutuksiin sekä tarkentuneisiin tavoitteisiin perustuen kevään 2019 nähtävilläolon jälkeen. Tästä syystä aineisto on päätetty asettaa uudelleen nähtäville.

Kaavahankkeet esillä valtuustotalolla

Kaavaehdotukset menevät kaupunkirakennelautakuntaan 12.6.2019, jolloin ne on tarkoitus hyväksyä ja asettaa uudelleen nähtäville. Kaavaehdotukset tulevat olemaan uudelleen nähtävillä 17.6.2019–4.8.2019 valtuustotalon aukioloaikoina kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa, osoitteessa Suokatu 42, sekä kaupungin verkkosivuilla: www.kuopio.fi.

Kuopionlahden kaupunkikehittämishanke

Hankeen myötä Kuopionlahdelle on syntymässä julkisten rakennusten kulttuurikeskittymä sekä laadukas aukio-, puisto- ja ranta-alueiden kokonaisuus

Päivitetyt asemakaavan muutosehdotukset mukailevat pitkälti edellisiä ehdotuksia ja pohjautuvat aiemmin järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajatyöhön ja sen arvostelupöytäkirjan suosituksiin.

Arkkitehtuurikilpailuun ja kaava-aikaisiin tavoitteisiin perustuen vanhalta yhteiskoululta Kuopionlahden rannalle Haapanimen kadun varteen muodostuu julkisten rakennusten rivistö, jonka itäpuolelle tulee sijoittumaan uusi kaupunkiaukioiden sarja. Aukiota rajaavat Puijonkadun puolella uudet kaupunkikerrostalot, jotka suojaavat aukiota myös liikennemelulta. Julkisten rakennusten rivistö ja puistoaukiosarjojen vuorovaikutuskonsepti luo kehyksen alueen kaupunkikuvalliselle perusrakenteelle ja edellytykset uudenlaiselle aktiiviselle julkiselle kaupunkitilalle.

Uusi taidelukio Lumit sekä sen viereiset aukiokokonaisuudet sijoittuvat Musiikkikeskuksen pohjoispuolelle. Yksi kaavan keskeisistä tavoitteista on ollut muodostaa alueen keskelle, torilta Kuopionlahden rantaan ulottuvalle Hallikadun osalle, Kuopion ominaispiirteille ominainen rännikatuteema, eräänlainen taidekuja. Rännikadun päätepisteenä tulee olemaan Kuopionlahden rannalle sijoittuva Järvi-Suomen matkailupalvelujen keskus ”Hot Spot”.
 


 

Kaavaehdotusten muutokset

Päivitetyissä kaavaehdotuksissa on pyritty ottamaan tarkentuneet tavoitteet sekä lausunnoissa ja muistutuksissa esiin nousseet asiat mahdollisimman hyvin huomioon.

Kaavaehdotuksen keskeiset päivitykset ja muutokset koskevat alueen maanalaista pysäköintilaitoskokonaisuutta, joka on jaettu uusissa kaavaehdotuksissa kahteen erilliseen laitokseen: kaupungin yleiseen pysäköintilaitokseen sekä hotelli- ja kongressikeskuksen pysäköintilaitokseen. Molemmista uusista pysäköintilaitoksista pääsee sisäkautta Musiikkikeskukseen myös jatkossa.  Pysäköintilaitoksiin ajetaan Haapaniemenkadun kautta. Puijonkadun varren lamellitaloon aiemmin integroitu ramppi poistetaan ja talon 1. kerrokseen sijoitetaan katualuetta elävöittävää liiketilaa. Alueen pysäköintilaitosmuutokset aiheuttavat jonkin verran muutoksia myös aukio- ja katujärjestelyihin.

Kevään 2019 nähtävilläolon jälkeen myös hotelli- ja kongressikeskuksen suhdetta kaukomaisemaan on tutkittu tarkemmin ja havainnollistettu uusilla havainnekuvaupotuksilla Itkonniemeltä, Lehtonimestä, Kärängän sillalta sekä Puijon tornista.

Edellä kuvattujen muutosten lisäksi kaavaehdotuksiin on tehty lausuntoihin, muistutuksiin ja tarkentuneisiin tavoitteisiin perustuvia kaavateknisiä korjauksia. Lisäksi ehdotuksia on täydennetty muun muassa hotelli- ja kongressikeskuksen varjoanalyysillä ja muilla havainnekuvilla.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain