Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Metsänhoitoa valmisteleva kuuleminen Neulaniemen alueella

Neulaniemen metsänhoitosuunnitelman lähtökohtana on Kuopion kaupungin strategisen metsäsuunnitelman periaatteet (21.2.2022). Suunnitelman toimenpide-ehdotukset on laadittu lohkoittain metsävaratietojen, yleiskaavan kasvillisuuskartoituksen ja maastokatselmuksen pohjalta.

Osallistaminen

Neulaniemen metsänhoidolliset hakkuut kuullaan ennen hakkuiden aloittamista ja kuulemiseen liittyviä toiveita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Kommentit hakkuisiin liittyen pyydetään antamaan toimenpidelohkoittain.

Kommentteja Neulaniemen alueen hakkuista pyydetään lähettämään Heikki Soiniselle sähköpostitse 5.8.2022 mennessä.

Kuopion Neulaniemen alueelle on valmistunut vuonna 2020 uusi yleiskaava, jonka toteuttaminen muuttaa alueen maankäyttöä. Suunnitelluilla metsänkäsittelyillä valmennetaan Neulaniemen puustoa tulevaan rakentamisen aiheuttamaan kasvuolosuhteiden muutokseen.  Neulaniemen alueen tuleva asuntorakentaminen on arvioitu alkavan 2030-luvulla.

Uuden kaupunginosan viheralueiksi jäävien alueiden puustoa vahvistetaan sopeutumaan tulevilta korttelialueilta puhaltaviin tuuliin ja lisääntyvään valoisuuteen. Nykyisiä nuoria metsiä kehitetään puustorakenteeltaan viihtyisiksi puistoiksi. Etenkin iäkkäät kuusikot saattavat kärsiä lisääntyvästä valosta ja tuulisuudesta. Tavoitteena on säilyttää puuston elinvoimaisuus, tukea metsäluonnon monimuotoisuutta maankäytön muuttuessa sekä mahdollistaa pitkälläkin aikavälillä Neulaniemen metsien monipuolinen virkistyskäyttö.

Suunnittelualue on jaettu neljään eri toimenpidelohkoon. Jokaisesta toimenpidelohkosta on laadittu oma raporttinsa. Raporteissa on kerrottu erikseen lohkolla tehtävistä toimenpiteistä, niiden perusteista ja eri asioiden kuten virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta. Esitysmuotona on käytetty erilaisia karttoja, valokuvia ja tekstiä. 

Neulaniemi lohko 1 (pdf)
Neulaniemi lohko 2 (pdf)
Neulaniemi lohko 3 (pdf)
Neulaniemi lohko 4 (pdf)

Arvioitu hakkuiden aloitusaika on syksyllä 2022. Hakkuut perustuvat alueen metsätietoihin ja yleiskaavan laadinnan yhteydessä tehtyihin luontoinventointeihin. Myös muut luontotiedot on otettu suunnitelmissa huomioon. Hakkuutavat painottuvat harvennushakkuisiin ja jatkuvan kasvatuksen tyyppisiin hakkuisiin. Kaikkien neljän toimenpidelohkon hakkuutavat jakautuvat seuraavasti: ylispuiden poisto 1,1 ha, poimintahakkuu 16,2 ha, pienaukkohakkuu 8,5 ha, kaistalehakkuu 1,1 ha, harvennus 87,4 ha, ensiharvennus 7,3 ha ja avohakkuu 4 ha. 

Lisätietoja Kuopion kaupunki

Metsätalousinsinööri Heikki Soininen, heikki.soininen(at)kuopio.fi