Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Metsänhoitotyöt alkavat Jynkänvuoressa ja Pirttiniemessä

Metsänhoitotoimenpiteillä tuetaan liito-oravan elinympäristöä ja parannetaan alueiden viihtyisyyttä virkistyskäyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta. 

Jynkänvuoren ja Pirttiniemen metsänhoitosuunnitelmia laadittaessa tehtiin laajat kyselyt alueiden asukkaille ja virkistyskäyttäjille. Saadut toiveet ja ehdotukset on huomioitu kohteiden metsänhoitotoimissa, ja ne on yhteensovitettu liito-oravan elinympäristövaatimusten ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tukemisen kanssa.

Hoitotoimet ovat pienialaisia pensaston raivauksia maiseman ja viihtyisyyden parantamiseksi, sekä harvennus- tai pienaukkohakkuita, jotka lisäävät lehtipuiden kasvutilaa ja säästävät järeimmät puut. Alueilla ei tehdä voimakkaita hakkuita. Maisemallisesti merkittävissä paikoissa avataan näköalaa poistamalla valikoituja puita. Osa kaadetuista puista jätetään lahopuuksi lisäämään metsän monimuotoisuutta.

Metsänhoitotoimet ovat osaa laajaa Liito-orava-LIFE -hanketta. Hankkeen tavoitteena on turvata liito-oravan suotuisa suojelun taso sekä yhteensovittaa asukkaiden, ulkoilijoiden ja liito-oravien tarpeita niin virkistys- kuin talousmetsissäkin. Hyvin suunniteltu viheralueiden verkosto tarjoaa ihmisille lähiliikuntamahdollisuuksia ja henkistä hyvinvointia, suojellen samalla liito-oravan ja monen muunkin eliön elinympäristöjä.

Metsänhoitotyöt aloitetaan vaiheittain lokakuussa 2020 ja ne valmistuvat toukokuuhun 2021 mennessä.

Lisätietoa metsänhoitotöistä ja hankkeesta:
Anu Ruohomäki
Projektikoordinaattori, Liito-orava-LIFE
Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
anu.ruohomaki(at)kuopio.fi
p. 044 718 2185


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain