Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Palautepalvelun toiminnassa muutos - palautteiden julkinen näyttäminen poistettiin käytöstä tietosuojasyistä

Kaupungille on tullut palautetta ja kyselyitä palautejärjestelmään kesäkuussa tehdystä muutoksesta, jossa palautteiden julkinen näyttäminen on poistettu käytöstä.

Palautejärjestelmän Selaa palautteita -sivustolla näytetyissä palautteissa oli ollut luettavissa palautteiden antajien kirjaamia henkilötietoa, kuten nimi ja/tai puhelinnumero. Tietoja oli kirjattu palautteenantajan toimesta palauteteksti-kenttään, vaikka palautesivuston ohjeistuksessa on kerrottu, että kentän tiedot näkyvät julkisesti. Julkaistussa palautteessa näkyy tieto palautteen käsittelijästä ja tämän yksiköstä, jolloin käsittelijän tietojen näyttäminen yhdistettynä palautteen antajan kirjaamiin henkilötietoihin on voinut paljastaa muun muassa sosiaali- tai terveydenhuollon palvelun asiakkuuden, joka on laeissa säädetty salassa pidettäväksi (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista). Palautteen antaja on myös voinut kirjata julkisesti näkyvään palauteteksti-kenttään sellaista henkilötietoa, joka altistaa hänet esimerkiksi identiteettivarkaudelle.

Nykyisessä palautejärjestelmässä ei ole teknisesti mahdollista estää edellä kuvatun salassa pidettävän tiedon muodostumista palautteiden käsittelyssä ja tietojen julkaisemista, minkä vuoksi palautejärjestelmän Selaa palautteita -sivusto on jouduttu poistamaan käytöstä, kunnes palautteen antajan yksityisyyden suoja voidaan turvata.

Palautepalvelu toimii muutoksesta huolimatta normaalisti ja palautteenantaja saa kysymykseensä vastauksen laittamalla oman sähköpostiosoitteensa antamansa palautteen yhteystietoihin.

Kaupungille tulee paljon palautteita samoista asioista, joten palautejärjestelmän julkaisemat palautteet ovat antaneet tietoa usealle henkilölle samanaikaisesti. Palautteiden julkaisu vaatii kuitenkin järjestelmän kehitystyötä. Palautteita tullaan näyttämään tulevaisuudessa julkisesti heti kun nykyiset tekniset ongelmat on saatu ratkaistua. Kuopion kaupunki pahoittelee teknisistä puutteista aiheutuvia haittoja palautteiden julkaisemiselle.

Kuopion kaupunki on palautejärjestelmän virheellisen toiminnan havaittuaan tehnyt itse henkilötietojen tietoturvaloukkausilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle. Rekisterinpitäjänä Kuopion kaupungin on tullut tehdä henkilötietojen tietoturvaloukkausilmoitus, kun se on havainnut tai saanut tiedon henkilötietoihin kohdistuvasta tapahtumasta, jonka seurauksena henkilötietoihin voi päästä käsiksi taho, jolla ei ole niihin käsittelyoikeutta. (https://tietosuoja.fi/tietoturvaloukkaukset)

Rekisterinpitäjänä Kuopion kaupungin on tullut toteuttaa viipymättä toimenpiteet, jotka estävät henkilötietojen tietoturvaloukkauksen jatkumisen ja pienentävät rekisteröidyille aiheutuvaa vahinkoa. Tämä on toteutettu Selaa palautteita -sivuston käytöstä poistamisella. Kuopion kaupunki on ilmoittanut tapahtuneesta niille henkilöille, joiden henkilötietoja on ollut kirjattuna palautteen julkisessa palauteteksti-kentässä.

Kuopion kaupunki pahoittelee palautepalvelun teknisen ongelman johdosta Selaa palautteita -sivulla näkyneiden henkilötietojen julkaisemista.