Uutiset Uutiset

Takaisin

Resurssiviisaustyö käynnistyy Kuopiossa

Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 20.4. käynnistää Kuopion resurssiviisauden tavoitetyön kuuden eri teemakokonaisuuden avulla. Vuoden 2017 alussa käynnistynyt kaksivuotinen Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hanke (KierRe) vastaa Kuopiossa työn koordinoinnista. Tavoitteet ja toimenpiteet määritetään erilaisissa työpajoissa, kyselyillä, asiantuntijatapaamisissa ja seminaareissa. Työhön sitoutetaan kaupunkikonsernin lisäksi muita toimijoita, kuten tutkimus- ja oppilaitoksia, yrittäjiä, eri alojen yhdistyksiä ja asukkaita.

Vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja hyvinvointia kuudella teemalla

Kuopiossa tavoitteet ja toimenpiteet on jaoteltu kuuteen eri teemakokonaisuuteen.

1. Energiantuotannon ja -kulutuksen teemakokonaisuudessa haetaan keinoja, joiden avulla voidaan siirtyä kohti uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvaa ja hiilineutraalia sähkön- ja lämmöntuotantoa.

2. Yhdyskuntarakennetta ja liikkumista käsittelevä teema tulee sisältämään tavoitteita, jotka edistävät viisaan liikkumisen ja laadukkaiden viher- ja virkistysalueiden huomioimista entistä paremmin maankäytön suunnittelussa.

3. Kulutus ja materiaalikierrot -teema sisältää kestävien uusien kulutusmallien, kuten uudenlaisten tuotepalveluiden ja yhteisomistuksen sekä vuokraus- ja lainauspalvelujen kehittämistä. Materiaalikiertoja parannetaan hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja neitseellisten raaka-aineiden sijasta. Tarkoituksena on löytää Kuopion alueelle sopivia uusia kiertotalouden liiketalousmahdollisuuksia.

4. Ruuantuotanto ja -kulutus teemakokonaisuus nostaa esille Kuopion mahdollisuudet lähiruuan hyödyntämiselle ja kehittää ruokahävikin vähentämiskeinoja.

5. Veden käyttö ja luonnonvedet -teeman sisällä haetaan toimenpiteitä, joilla voidaan turvata hyvä juomavesi ja pitää luonnonvesien tila hyvänä. Uusia ratkaisuja etsitään muun muassa hulevesien hallintaan ja kestävään vesivarantojen käyttöön. Vesiluontoa kehitetään kaupunkilaisten hyvinvoinnin lähteenä.

6. Hyvinvointia luonnosta -teemalla Kuopio haluaa painottaa luonnon merkitystä hyvinvoinnin tuojana. Monipuolinen luonto on Kuopiossa lähellä jokaista kaupunkilaista ja luonnon tuomat hyvinvointivaikutukset halutaan entistä paremmin kaikkien saavutettaviin. Hyvinvointia luonnosta -teema käsittää toimenpiteitä, joiden avulla parannetaan ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua luonnon avulla. Työssä tarkastellaan myös luonto- ja ympäristökasvatusta sekä erilaisia luontoa hyödyntäviä palveluja. Kaiken perustana on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kehittäminen.

Taustaa

Kuopion kaupunki hyväksyttiin helmikuussa 2016 resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien FISU-verkostoon (Finnish Sustainable Communities). Verkoston kaupunkien tavoitteina ovat hiilineutraalisuus, jätteettömyys ja globaalisti kestävä kulutus vuoteen 2050 mennessä. Resurssiviisaat kunnat edistävät alueellaan hiilineutraaleja toimintamalleja ja kiertotaloutta.

Kuopio laatii yhdessä sidosryhmien, kuten tutkimus- ja oppilaitoksien, elinkeinoelämän, yhdistysten ja asukkaiden kanssa resurssiviisautta edistävät tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla hiilineutraalius, jätteettömyys ja kestävä kulutuksen taso saavutetaan. Pyrkimyksenä on vahvistaa kunta- ja aluetaloutta, luoda työpaikkoja ja edistää kestävää hyvinvointia.

Työn eteneminen

Resurssiviisautta koskeva ohjelma tuodaan lokakuussa ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi, joka vie sen marraskuussa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:

projektivastaava
Minna Kuuluvainen, puh. 044 187 2148
minna.kuuluvainen(at)kuopio.fi

ympäristöjohtaja
Tanja Leppänen, puh. 044 718 2141
tanja.leppanen(at)kuopio.fi