Uutiset Uutiset

Takaisin

Tonttihinta-asiassa halutaan KHO:n ennakkopäätös

Kuopion kaupungilla on ollut käynnissä asuntotonttien luovutushintojen päivitys vajaan kahden vuoden ajan. Hintojen päivityksen perusteena oli se, että hinnat olivat jääneet jälkeen yleisestä markkinahintakehityksestä. Sovellettavia hinta-alueita oli kertynyt vuosien aikana monia, eivätkä ne olleet linjassa keskenään. Hintojen tasapuolisuudessa oli myös merkittäviä eroja uusien ja uusittavien sopimusten välillä. Hintojen päivityksessä tavoitellaan tasapuolisuutta ja kohtuullisen käyvän hinnan tasoa eri alueilla.

Kuopion kaupunkirakennelautakunnan päätöksen kumoaminen hallinto-oikeudessa on herättänyt keskustelua sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Asiaa on käyty läpi myös Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. Ratkaisussaan hallinto-oikeus näki puutteita erityisesti asian käsittelyprosessiin liittyvässä tiedottamisessa hallintolain säädöksiin vedoten.

Asialla ja siihen liittyvällä tiedottamisella nähdään olevan myös valtakunnallista merkitystä, koska samantyyppisiä hinnoittelupäätöksiä tehdään kuntakentässä paljon. Näistä lähtökohdista on päätetty käynnistää valituslupahakemuksen valmistelu korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

Valituksen kautta kaupunki haluaa erityisesti saada vahvistetuksi päätöksenteon lainmukaisuuden ja saada ennakkopäätöksen asiassa, joka koskee kuntien oikeutta päättää tonttihinnoistaan.  Valitus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 26.9.2022.