Uutiset Uutiset

Takaisin

Työllisyys, luonto ja lähipalvelut korostuivat strategiakyselyn tuloksissa

Kuopion kaupunki saa uuden strategian loppuvuodesta 2017. Kuopio 2030 -strategia tehdään alusta alkaen yhdessä työntekijöiden, luottamushenkilöiden, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Strategian taustaksi järjestettiin verkossa avoin kysely, jonka tuloksia esiteltiin kaupungin johtoryhmille torstaina 11.5.2017.

Kuopiossa on poikkeuksellinen positiivisuuden ja yhteisöllisyyden ilmapiiri

Jari Latvalahti Fountain Park Oy:stä esitteli kyselyn tuloksia kaupungin eri palvelualueiden johtoryhmille torstaina 11.5.2017. Latvalahti piti poikkeuksellisena tutkimuksesta noussutta erityisen positiivista ilmapiiriä.

- Kuopion tuloksia oli ilo lukea. Tutkimuksessa noussut yhteishenki oli silmiinpistävä. Kuopiossa on uskomaton positiivisuuden tunne ja erityisen voimakkaasti esille nousi yhteisöllisyys. Kuopiossa on tekemisen meininki.

Millainen on tulevaisuuden Kuopio, jossa on hyvä elää ja toimia vuonna 2030

Kysely toteutettiin avoimena verkkokyselynä huhtikuussa 2017.  Kyselyn tavoitteena oli kerätä eri sidosryhmiltä näkemyksiä siitä, millaisessa Kuopiossa on hyvä elää ja toimia vuonna 2030.

Pääteemoiksi nousivat työllisyys ja luonto. Työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen sekä luonnonläheisyys ja puhdas luonto ovat asioita, jotka tekevät Kuopiosta paikan, jossa on hyvä elää ja toimia vuonna 2030 ja joihin on tärkeää panostaa myös tulevaisuudessa. Sote-palvelut koetaan edelleen tärkeiksi, vaikka ne siirtyvät maakuntien vastuulle vuoden 2019 alusta. Lähipalveluista halutaan pitää kiinni ja digitalisoinnin ymmärretään tuovan palveluja lähemmäksi ihmistä, mutta itse digitaalisuudesta ei olla kovinkaan kiinnostuneita.

Kysyttäessä, miten asiat tulisi käytännössä toteuttaa, vastauksissa nousivat esille lähipalvelut ja kevyempi byrokratia. Palvelut tulee tuoda lähelle ihmistä kehittämällä joukkoliikennettä ja digitaalisuutta. Lähikoulut ja niiden pienet luokkakoot tulisi säilyttää sekä mahdollistaa turvallinen ja oppimista edistävä oppimisympäristö. Informoidaan kuntalaisia erilaisista vaikuttamiskanavista ja tehdään päätöksiä joustavasti ja ennakkoluulottomasti.

Kuopion arvomaailma korostaa yhteisöllisyyttä

Arvoiksi nousivat osaaminen, turvallisuus, ekologisuus, yhteisöllisyys, henkilöstön työhyvinvointi, avoimuus ja suvaitsevaisuus sekä tasapuolisuus. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan edelleen tukemalla eri-ikäisten ihmisten kokoontumista ja kohtaamista.

Kun saatua aineistoa verrattiin Kuntaliiton Tulevaisuuden kunta -aineistoon, molemmissa aineistoissa puhuttiin eniten työllisyyden tukemisesta. Lähipalveluilla on sama rooli molemmissa aineistoissa, vaikka niistä puhutaan vähän, ne arvioidaan erittäin tärkeiksi.

Kuopion aineistossa on kolme teema, joita Kuntaliiton aineistosta ei löydy: keskusta-alueen kehittäminen, pyöräilyverkoston kunnossapito ja kehittäminen sekä henkilöstön työhyvinvointi. Erityisesti kaupunkikonsernin johto nosti vastauksissa esille henkilöstön työhyvinvoinnin, jota Kuopiossa tulee kehittää. Keinoina esitettiin muun muassa henkilöstön etätyömahdollisuuksien lisäämistä.

Kyselyyn osallistui 753 henkilöä, joista kuntalaisia oli 200, kunnan työntekijöitä 319, luottamushenkilöitä 40, kaupunkikonsernin johdon edustajia 38, yrittäjiä tai yrittäjäjärjestön edustajia 68 ja muita sidosryhmäläisiä 88.  Vastaajien ikäjakaumassa korostuivat 30 – 59 –vuotiaat. Alle 29-vuotiaita vastaajista oli 60 ja yli 60-vuotiaita 86.

Kaupungin strategiatyö jatkuu valtuustoseminaarissa syyskuussa. Strategia 2030 tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi loka-marraskuussa.

Lue lisää: Verkkoaivoriihen tulokset (pdf-tiedosto)

Lisätietoja: strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen, 044 718 2132, sirpa.latti-hyvonen(at)kuopio.fi

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain