Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Yhdyskuntatekniset palvelut 2019 -kyselytutkimuksen tulokset

Kuopio osallistui huhti-toukokuussa FCG:n laatimaan kyselytutkimukseen, jossa selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä yhdyskuntateknisiä palveluja kohtaan. Tutkimukseen osallistui yhteensä 19 kuntaa.

Kuopiossa kysely postitettiin 2500 taloudelle, joista 801 palautti kyselylomakkeen ja 39 vastasi kyselyyn verkossa. Vastausprosentti Kuopion aineistossa oli 34 %, joka on hieman yli maan keskiarvon.

Kyselytutkimus selvitti asukkaiden suhtautumista katujen ja puistojen hoitoon, katuvalaistukseen, palo- ja pelastustoimen toimintaan, vesi- ja viemärihuoltoon sekä jätehuoltoon.  Kyselyssä oli mukana myös liikuntapaikkojen hoito. Kyselytutkimuksen tuloksia verrattiin muiden kyselyyn osallistuneiden kuntien asukkaiden antamiin tuloksiin.

Tuloksia

Kuopiossa vastaajien tyytyväisyys muihin kyselyyn osallistuneisiin kuntiin verrattuna on edellisvuosien tapaan keskiarvoa jonkin verran parempi mm. asuinkatujen, jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnon osalta. Kuopiolaisten vastauksissa näkyi muutoksia parempaan suuntaan juuri näissä kyselykohteissa.

- Arvosanat ovat asukkaiden antamia, joten niillä on suuri arvo toiminnan kehittämisessä. Olemme Naantalin jälkeen toiseksi paras kunta Suomessa, jos katsotaan Liikennealueiden ylläpito -mittaria, mikä kuvaa kaikkea katualueiden hoitoa. Kautta linjan parantuneet arvosanat kertovat, että olemme kehittäneet oikeita kunnossapidon toimenpiteitä ja niitä kannattaa jatkaa myös tulevaisuudessa, iloitsee kunnossapitopäällikkö Jere Toppinen.

- Katuvalaistuksen osalta Kuopio on noussut verrokkikaupunkien ykköseksi. Tuloksessa näkyy varmasti mittava investointi katuvaloverkon ohjausjärjestelmään, jonka avulla katuvalaistuksen vikojen korjaamista on voitu parantaa.

- Tyytyväisyys jätehuollon toimivuuteen on noussut edellisvuodesta, etenkin ongelmajätteiden ja suurten jätteiden keruupisteiden toiminnan arviot. Samoin lasinkeräys- ja paperinkeräyspisteiden toimivuus on hieman noussut.

Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto oli Kuopiossa arvioitu paremmaksi suhteessa edellisvuoteen. Tulos on näin lähes kuntien keskiarvoa.

Kysely toteutettiin arvoasteikolla 1 - 5 siten, että neutraalin arvon 3 alapuolella olevat arvot kuvaavat kielteistä ja sen yläpuolelle jäävät arvot myönteistä suhtautumista. Klikkaa kuvaa saadaksesi näkymän isompana.

Arviointia kunnossapitoalueittain

Kyselytutkimuksen alueellisessa osassa pyrittiin tutkimaan eroavaisuuksia eri kunnossapitoalueiden kesken. Tätä varten Kuopio jaettiin kunnossapitoalueisiin postinumerojaolla, joka varsin hyvin vastaa aluejakoa.

- Tarkkaa analyysia on alueellisten vastausten perusteella vaikea tehdä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että vertailuun osallistuneita kuntalaisia on lähes kaksinkertaisesti edellisvuosiin verrattuna, joten tulosten luotettavuus on noussut, toteaa Jere Toppinen.

Puistojen osalta keskusta-aluetta erottaa sen parempi hoitoluokitus muista alueista. Tasoerot puistojen hoidossa eivät muuten ole merkittäviä eri alueurakoiden välillä.

Asuntoalueiden lähimetsien hoito teetetään erillisenä työnä alueurakoiden ulkopuolella. Sen vuoksi lähimetsien hoito ei ole vertailukelpoinen eri alueurakoiden välillä.

- Tyytyväisenä voi todeta, että asukkaiden kokema kunnossapidon laatu on parantunut käytännössä kaikilla mittareilla jokaisella eri urakoitsijan urakka-alueilla verrattuna edellisvuoteen. Myös kunnossapidon laatutasossa koetut erot eri alueiden välillä ovat kaventuneet – siitä iso kiitos tekijöille!

 Kyselyn tulokset huomioidaan palveluja kehitettäessä.

Linkki alueellisiin vastauksiin.

 

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain