Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Yksityistielaki muuttuu 1.1.2019 alkaen

Uusi yksityistielaki korvaa vuoden 2019 alusta kokonaan vanhan, v. 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä. Lain rakennetta ja kieltä on uudistettu ja selkiytetty.

Maanteitä pitää yllä valtio, kunnat huolehtivat kaduista. Yksityiset tiet muodostavat laajan verkoston tiestöstä Suomessa, noin 350 000 kilometriä. Voimaan astuva laki koskee suurinta osaa yksityisistä teistä.

Lakiuudistuksella joustavoitetaan tiekuntien toimintaa. Sillä myös selkiytetään yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja liikkumisen eri osapuolten vastuita.

Laki astuu voimaan 1.1.2019. Uuden yksityistielain myötä tieosakkaat voivat itse mm. perustaa tiekunnan. Tiekunnat voivat samoin keskenään sopia tiekuntien yhdistämisestä, erottamisesta tai uuden tienosan liittämisestä tiekunnan tiehen.

Kuntien tielautakuntien tehtävät siirretään muille toimijoille ja tielautakunnat lakkautetaan kuntien tehtävien vähentämiseksi. Aikaisemmin tiekunnan kokouksen päätöksistä saattoi tehdä oikaisuvaatimuksen kuntaan, jolloin kunnan tielautakunta tai vastaava antoi asiassa päätöksen.

Uuden lain astuessa voimaan tehdään tiekunnan kokouksesta oikaisuvaatimus joko nostamalla kanne tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa tai tieosakas voi vaatia, että tiekunta itse oikaisee tehdyn päätöksen.

Kuopion kaupunki avustaa yksityisteitä jatkossakin

Avustusten myöntämiskriteereihin tulee lisäyksiä. Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta.

Lisäksi laki edellyttää, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on päivitetty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. Samoin tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad) tiekunnan tulee päivittää ajantasaiset tietä koskevat rajoitukset niin kuin uuden lain 50 §:ssä edellytetään.

Avustusten haettavaksi julistamisesta päättää kaupunkirakennelautakunta 12.12.2018

Kuopiossa kaupunginhallituksen vahvistaman tavan mukaan kaupungin avustuksen ehtona on lisäksi ollut, että tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö. Avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle. Avustuksia saavien tiekuntien on pidettävä vuosikokous joka vuosi sekä tehtävä tilitys myönnetystä avustuksesta.

Tiekunnat voivat hakea avustusta yksityistiensä kunnossapitoon rajatun ajan vuoden alusta sekä perusparantamisavustusta läpi vuoden.

Kuopion alueella on vuonna 2018 yksityistielain mukaisia tiekuntia 1303, yhteensä 2 778 kilometriä. Näistä kaupungin avustuksiin oikeuttavia on reilut 700 tiekuntaa, yhteensä yli 1 500 kilometriä.

Linkkejä
Yksityistielaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560
Yksityisteiden yhteystietomuutosten ilmoittaminen yksityistierekisteriin https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
Yksityisteiden tietojen päivittäminen Digiroadiin: https://www.liikennevirasto.fi/avoindata/digiroad/yllapito/yksityistiet-digiroadissa

Lisätietoja asiasta antavat
kunnossapitoasiantuntija Juho Pelkonen, juho.pelkonen(at)kuopio.fi
yksityistieasiat Terhi Leppänen, terhi.leppanen(at)kuopio.fi

Linkki esityslistaan


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain