Ajankohtaiset suunnitelmat

 

Kaupallinen selvitys
 

”Kaupallinen selvitys on toteutettu vuonna 2017 Ramboll Oy:n toimesta. Selvityksessä on käsitelty Kuopion vähittäiskaupan palvelutarjonnan kehittymistä vuodesta 2007 eteenpäin. Keskeisenä tavoitteena on ollut tarkastella kaupallisen tarjonnan volyymissä ja sijoittumisessa tapahtuneita muutoksia sekä arvioida, miten uudet kaupan hankkeet Päivärannassa ja Matkuksessa ovat vaikuttaneet Kuopion kaupalliseen tarjontaan kokonaisuudessaan. Yksi työn tarkastelukulma on ollut, miten toteutuneet vaikutukset on pystytty maankäytön selvityksissä ja kaupallisten vaikutusten arvioinneissa ennakoimaan.”


Lisätietoja:
Kaupunkisuunnittelija
Jussi Niilahti
p. 044 718 5510
jussi.niilahti(at)kuopio.fi

 

Kansallinen kaupunkipuisto
 

Jo vuosituhannen vaihteessa Kuopion kaupunginvaltuustossa laitettiin alulle idea kansallisen kaupunkipiston saamiseksi Kuopioon. Ympäristöministeriö täydentää kansallisten kaupunkipuistojen verkostoa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kuopion vahvuus kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa olisi Kallavesi, merkittävä sisämaan vesistö, joka on ajan saatossa suosinut monin tavoin kaupungin kehitystä ollen vielä nykyäänkin merkittävä osa kaupunkia ja kaupunkilaisten elämää.

Hankkeesta on vuonna 2006 valmistunut esiselvitys. Viimeisen vuoden aikana hanketta on valmisteltu ympäristöministeriön kanssa yhteistyössä kohti hakemusvaihetta. Aluerajaus on muuttunut esiselvitysvaiheesta: hakemusluonnos koskee Kallaveden saariston ja Kuopion keskustan aluetta.

>> Esitys

>> Hakemusluonnos

Hakemusvaiheen esittelyvideo


Päätös kaupunkipuistosta

Pinta-alaltaan Suomen suurin kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon (Tiedote 11.12.2017)

 

Päätösten tiedoksianto: Kuopion kansallisen kaupunkipuiston perustaminen

Ympäristöministeriö teki 11. päivänä joulukuuta 2017 päätöksen, jolla Kuopion kaupungin hakemuksesta perustettiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 68 §:ssä tarkoitettu kansallinen kaupunkipuisto. Kuopion kansallinen kaupunkipuisto käsittää alueita ja rakennuksia Kuopion kaupungin kaupunginosissa Väinölänniemi (1), Vahtivuori (2), Maljalahti (3), Multimäki (4), Kuopionlahti (5), Hatsala (6), Niirala (7), Haapaniemi (8), Itkonniemi (9), Rönö (18), Lehtoniemi (33) ja Rautaniemi (37) sekä Keski-Kallaveden saaristossa. Kansallisen kaupunkipuiston rajaukseen kuuluvat alueet on osoitettu päätöksen liitteenä olevilla kartoilla.

Ympäristöministeriön päätös liiteaineistoineen on nähtävillä ympäristöministeriön kirjaamossa (puh. 0295 250 300) 11.1.2018 – 19.2.2018 välisenä aikana osoitteessa Aleksanterinkatu 7, Helsinki. Päätösaineistoon voi tutustua kyseisenä ajankohtana myös Kuopion kaupungin valtuustotalolla (Suokatu 42) ja sähköisesti ympäristöministeriön internetsivulla www.ym.fi/kuopionkaupunkipuisto.

Hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Ympäristöministeriön päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Helsingissä 10. päivänä tammikuuta 2018,

Ympäristöministeriö

 

Kuopion kaupunki käynnistää kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:
Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
p. 044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi

 

Kuopion viherverkoston yleissuunnitelma Kuovi
 

Kuopion kaupungin strateginen maankäytön suunnittelu valmistelee Kuopion viherverkoston yleissuunnitelmaa. Suunnittelualue ulottuu Sorsasalosta Hiltulanlahteen. Kuoviin liittyvässä kyselyssä on kartoitettu ne viheralueet, jotka ovat asukkaille tärkeimpiä. Työ jatkuu kevään 2017 aikana.

Lisätietoja:
Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
p. 044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi


 

 

Julkaisuja Julkaisuja

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu

Kaavoitusinsinööri
Jukka Holopainen
044 718 5418
jukka.holopainen(at)kuopio.fi

Kaavoitusinsinööri
Pasi Ronkainen
puh. 044 7185 433
pasi.ronkainen(at)kuopio.fi      

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Strateginen maankäyttö

Käyntiosoite
Suokatu 42 A, 2.krs

Postiosoite
PL 1097, 70111 Kuopio

Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi