Resurssiviisausohjelma

Havumetsää

Kuopion strategian yksi päätavoitteista on olla ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio. Monimuotoinen luonto ja puhdas ympäristö ovat Kuopion rikkaus. Kasvun ympäristöön tuomat rasitteet hallitaan ja ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteet pidetään edelleen kunnianhimoisina. Haluamme olla hiilineutraali vuonna 2030 ja kiertotalouden edelläkävijäkaupunki.

Ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteet

Kuopion kaupunki tavoittelee päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä. Kolmea päämäärää on täsmennetty seuraavilla keskeisillä tavoitteilla:

 • Kuopion tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.
 • Kuopio on hiilineutraali viimeistään vuonna 2030.
 • Kotitalousjätteen määrä Kuopion seudulla vähenee ja kierrätysaste nousee saavuttaen 65 % tason vuoteen 2030 mennessä.
 • Kulutusperäisen hiilijalanjäljen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Kaupunkikonsernin resurssiviisaustyön suuntaviivat on määritelty vuonna 2017 hyväksytyssä Kuopion resurssiviisausohjelmassa. Ohjelman mukaisesti resurssiviisautta edistetään kuudella osa-alueella, joissa keskitytään:

 • kestävään energiantuotantoon ja energiankäytön tehostamiseen
 • vähäpäästöisen liikkumisen edistämiseen sekä eheän ja viihtyisän kaupunkirakenteen luomiseen
 • materiaalien kiertokulkuun, ympäristöystävällisiin hankintoihin ja järkevään kuluttamiseen
 • ilmasto- ja ympäristöystävälliseen lähiruokaan ja ruokahävikin vähentämiseen
 • järkevään vedenkäyttöön ja luonnon vesien tilan parantamiseen
 • luonnon lajirikkauden lisäämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen lähiluonnossa.

  Resurssiviisausohjelma ja sen seuranta

  Kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut päivittää parhaillaan resurssiviisausohjelmaa. Ohjelmaan kootaan tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla kaupunki voi omassa toiminnassaan turvata Kuopiolle resurssiviisaan tulevaisuuden. Ohjelmaa päivitetään yhteistyössä kaupungin palvelualueiden ja tytäryhtiöiden sekä kaupungin eri sidosryhmien kanssa. Päivitetty resurssiviisausohjelma viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kesällä 2024 ja valmis ohjelma tullaan julkaisemaan kaupungin nettisivuilla.

  Osana päivitystyötä toteuttiin kuntalaiskysely syksyllä 2023, jonka tuloksia hyödynnetään ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisessa.

  Kuopion resurssiviisausohjelman ja sitä täydentävän Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Toimenpiteiden toteutumisesta ja käynnistyneistä hyvistä käytännöistä raportoidaan resurssiviisausohjelman ohjausryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

  Resurssiviisausohjelman loppuraportti vuosien 2018–2023 osalta on valmistunut. Loppuraportti tukee osaltaan käynnissä olevaa resurssiviisausohjelman päivitystyötä. Loppuraportissa esitellään keskeisimmät vuosien 2018–2023 aikana toteutetut toimenpiteet, sekä indikaattoreita, joita seurataan myös muissa FISU- ja Circwaste-verkostojen kaupungeissa. Keskeisimmät indikaattorit ovat kasvihuonekaasupäästöt, kierrätysaste, materiaalihäviöt ja kulutusperäinen hiilijalanjälki (lisäksi ekologinen jalanjälki, jota ei esitetä tässä raportissa). Näiden lisäksi Kuopion resurssiviisausohjelmassa on käytössä kuuden eri teemakokonaisuuden alla mittareita kaupunkikohtaisten tavoitteiden etenemisen seuraamiseksi. Raporttiin on yhdistetty seurantatietoja myös ilmastopoliittisesta ohjelmasta.

  Lisäksi on koottu erillinen suppea seurantaraportti vuoden 2022 aikana toteutetuista toimenpiteistä molempien ohjelmien osalta.

  Muut resurssiviisautta edistävät ohjelmat

  Kuopion kaupunki on toiminut pitkään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Kuopion kaupunki laati ensimmäisen ilmastostrategiansa vuonna 2003. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi nykyisen ilmastopoliittisen ohjelman vuosille 2020–2030 loppuvuodesta 2020.

  Kuopion kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 2017–2025.

  Tavoitteita edistetään myös useilla muilla ohjelmilla:

  Resurssiviisautta edistetään yhteistyössä paikallisesti ja valtakunnallisesti

  Resurssiviisaus on nostettu yhdeksi Kuopion kaupungin strategian painopistealueeksi ja integroitu osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää sekä talouden- ja toiminnan seurantaa. Koko kaupunkikonsernin yhteinen resurssiviisausohjelma määrittää toimenpiteet resurssien kestävää käyttöä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Resurssiviisausohjelman tavoitteiden toteutumista seuraa kaupungin palvelualueiden sekä kaupunkikonsernin liikelaitosten, taseyksiköiden ja tytäryhtiöiden edustajista koostuva ohjausryhmä. Resurssiviisausohjelman etenemisestä raportoidaan vuosittain em. ohjausryhmälle sekä kaupunginhallitukselle.

  Kaupunki kannustaa kaikkia kuopiolaisia yhteistöjä ja yrityksiä liittymään mukaan resurssiviisaiden toimijoiden joukkoon. Yhteisöt ja yritykset voivat hakea Viksu Kuopio -tunnusta ja viestiä sen avulla olevansa mukana ympäristövastuullisessa työssä.

  Kaupunki on mukana valtakunnallisessa resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien kuntaverkostossa Finnish Sustainable Communities (FISU), jossa kunnat sparraavat toisiaan resurssiviisaustyössä. Kuopio on myös mukana Pohjois-Savon maakunnan ilmastotyössä.

  Kuopio on myös Circwaste – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat –verkostossa, jossa 10 kaupunkia on sitoutunut valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteena on, että kaupungissa kierrätetään vähintään 55 % yhdyskuntajätteistä, 70 % rakennus- ja purkujätteistä sekä vähennetään jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Esiselvityksen mukaan Kuopion yhdyskuntajätteiden kierrätysaste oli 56 % ja rakennus- ja purkujätteiden kierrätysaste 81 % vuonna 2018.

  Lisäksi kaupunki on mukana Kuntaliiton Ilmastokunnissa, Ekotukitoiminnassa ja kansainvälisessä ICLEI-verkostossa.

  Resurssiviisauteen liittyvien eri verkostojen logot

  Energiatehokkuus

  Kuopion kaupunki on solminut kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017–2025. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa kaupungin energiankäyttöä 7,5 prosentilla (noin 10 600 MWh) vuoteen 2025 mennessä.

  Tutustu tarkemmin energiatehokkuussopimuksiin.

  Energiatehokkuudella tarkoitetaan energiaa kuluttavan toiminnan toteuttamista mahdollisimman vähällä energian kulutuksella. Euroopan unioni ja valtio asettavat kunnille energiatehokkuustavoitteita ja -velvoitteita, joita kunnat toteuttavat osana toimintaansa.

  Energiatehokkuutta on Kuopiossa edistetty mm. pitkälle viedyn kiinteistöjen kulutusseuran avulla, kiinteistöjen energiakatselmuksilla, siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön ja siirtymällä led-valaistukseen sisä- ja ulkovalaistuskohteissa.

  Energiatehokkuuden parantamiseksi Kuopion kaupunki on laatinut energiatehokkuuden toimintasuunnitelman vuosille 2017-2025 (pdf).