Europarlamenttivaalit 26.5.2019


Europarlamenttivaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista.

Euroopan parlamentti on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi.

Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019.

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

  1. Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
  2. muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja

    a. jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
    b. joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Lisätietoa äänioikeusta vaalit.fi -sivustolta.

Ennakkoäänestys

  • Ennakkoäänestys kotimaassa 15.5.–21.5.2019
  • Ennakkoäänestys ulkomailla 15.5.-18.5.2019

Kotimaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kunnan määräämät virastot, postikonttorit ja muut paikat. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Kuopion ennakkoäänestyspaikat (vaalit.fi).

Vaalipäivän äänestyspaikat


Europarlamenttivaalit sunnuntaina 26.5.2019 klo 9–20.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Europarlamenttivaalien äänestyspaikat äänestysalueittain Kuopiossa (pdf)

Kotiäänestys


Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- tai äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16 mennessä keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoitukset voidaan tehdä lomakkeella, joita on saatavana kaupunginkansliassa os. Tulliportinkatu 31. Puhelimitse tehtäviä ilmoituksia otetaan vastaan virka-aikana numerosta 044 718 2180.

Väliaikainen henkilökortti


Äänestäjällä on mahdollisuus hankkia äänestämistä varten maksutta väliaikainen henkilökortti, jota varten tarvitaan kaksi passikuvaa. Henkilökorttia voi hakea paikalliselta poliisiviranomaiselta, Kuopiossa osoitteesta Suokatu 44 B.

Äänestyspaikat Äänestyspaikat

Lisätietoa Lisätietoa

Linkkejä Linkkejä