Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet


Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.

Kohtelu

 • Asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun, niin että hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.
 • Asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä äidinkieli ja kulttuuritausta on otettava huomioon sosiaalihuoltoa toteutettaessa.
   

Itsemääräämisoikeus

 • Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta.
 • Asiakkaalla on oikeus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Jos täysi-ikäinen asiakas ei kykene osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen, asiakkaan tahtoa on selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa.
 • Alaikäisen asiakkaan mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.
   

Tietojen antaminen asiakkaalle ja asiakkaan velvollisuus antaa tietoja

 • Asiakkaalla on oikeus saada selvitys oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, toimenpidevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista asiassa merkityksellisistä seikoista.
 • Asiakas saa tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista.
 • Asiakkaalla on oikeus saada tietoja asianosaisaseman perusteella asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
 • Asiakkaalla on velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.
   

Päätös ja palvelusuunnitelma

 • Asiakkaalla on oikeus saada päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä kirjallisesti.
 • Asiakkaalle on pääsääntöisesti laadittava palvelusuunnitelma.
   

Valittaminen eli asiakkaan oikeusturvakeinot

 • Asiakkaalla on oikeus hakea päätökseen muutosta.
 • Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai kantelu sosiaalihuollon valvonnasta vastaaville viranomaiselle.
 • Kunnan sosiaaliasiamies antaa asiakkaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa asiakasta esimerkiksi muistutuksen tekemisessä.

 

Tietoa sosiaalipalvelujen valvontaan liittyvistä asioista voit lukea sosiaalipalvelujen valvonta -sivuiltamme.

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Sosiaaliasiamies
Antero Nissinen
puh. 044 718 3308
puhelinajat ma - to klo 9 - 11.30
sosiaaliasiamies(at)kuopio.fi

Miten lähetät suojatun sähköpostin Miten lähetät suojatun sähköpostin