Hulevedet

Vuoden 2019 hulevesilaskut lähtevät kiinteistöille helmi-toukokuussa 2020
 

Kuopiossa pääsääntöisesti kaikilta asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä laskutetaan 1.1.2018 alkaen vuotuista hulevesimaksua. Maksuvelvolliset kiinteistöt saavat vuoden 2019 hulevesilaskun helmi-toukokuun 2020 aikana. Laskun saavia kiinteistöjä on noin 11 000.

Hulevesimaksu ja virheellisyys laskussa
 

Hulevesimaksu peritään siltä kiinteistön omistajalta tai haltijalta, jonka omistuksessa tai hallinnassa kiinteistö on ollut laskutusaineiston poimintahetkellä. Vuoden 2019 hulevesilaskutusaineiston poimintahetki lainhuutorekisteristä on 1.2.2020 ja Kuopion kaupungin tonttivuokrarekistereistä 13.2.2020. 

Mikäli kiinteistön hulevesimaksussa on laskun saajan mielestä virheellisyyksiä, hulevesimaksusta voi tehdä kirjallisen muistutuksen. Muistutuslomake löytyy tästä. Muistutus on tehtävä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta osoitteella Kuopion kaupunkiympäristön palvelualue, kunnallistekninen suunnittelu/hulevesi, PL 1097, 70111 KUOPIO tai sähköpostitse hulevesi(at)kuopio.fi.

Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen ilman tuomioistuimen ratkaisua (tai viranhaltijapäätöstä). Lasku on maksettava, ellei maksusta tehdä muistutusta. Mikäli maksu muuttuu muistutuksen johdosta, maksuvelvolliselle lähetetään uusi, korjattu lasku.

Hulevesimaksun kohdentaminen
 

Kiinteistön hulevesimaksusta vastaavat kiinteistön omistajat tai haltijat yhteisvastuullisesti, jonka/joiden hallinnassa kiinteistö on laskutusaineiston poimintahetkellä joko lainhuutorekisterissä tai tontinvuokrausjärjestelmässä. Mikäli omistajia tai haltijoita on useampia, lasku lähetetään vain yhdelle osapuolelle seuraavassa järjestyksessä:

 1. osapuolella on suurin omistusosuus / tontinvuokrajärjestelmän laskunvastaanottaja osapuoli, joka asuu hallintayksikönmukaisessa osoitteessa
 2.  osapuolen osoite on tiedossa
 3.  osapuolen osoite ei ole ulkomaalainen
 4.  osapuolen sukunimi aakkosjärjestyksessä
 5.  osapuolen etunimi aakkosjärjestyksessä.

Mitä hulevesi on ja miksi siitä pitää maksaa?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä sen kehittämisestä ja suunnittelusta kunnalle syntyviä kustannuksia.

Hulevesimaksulla kiinteistöt osallistuvat omistamansa/hallitsemansa kiinteistön kuivatuksen lisäksi siis yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen hulevesien kuivatus-, johtamis-, suodatus- ja viivytysrakenteiden, kuten hulevesiviemäreiden, ojien, painanteiden, viivytys- ja suodatusaltaiden, tulvarakenteiden ja kosteikkojen, ylläpidosta kunnalle aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kunnan hulevesijärjestelmästä hyötyvät kiinteistöt riippumatta siitä, johdetaanko kiinteistön hulevedet kiinteistön hulevesijärjestelmästä kunnan hulevesijärjestelmään vai ei.

Hulevesimaksun käyttöönotto perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin. Hulevesimaksun käyttöön ottamisesta Kuopion kaupungin asemakaavoitetulla alueella päätettiin Kuopion kaupunginvaltuustossa 23.10.2017. Hulevesimaksun määräytymisen perusteista ja hulevesijärjestelmän vaikutusalueista päätti Kuopion kaupunkirakennelautakunta 12.12.2018. Hulevesimaksun määräytymisen perusteiden tarkastamisesta päätti kaupunkirakennelautakunta 30.10.2019.

Kiinteistöllä tarkoitetaan tilaa, tonttia tai vuokrasopimuksella osoitettua oikeutta kiinteistöön tai sen osaa eli vuokra-aluetta. Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa rakennusten painotettu käyttötarkoitus. Maksuluokissa 1-3 (omakoti- tai vapaa-ajan rakennukset, rivitalot ja kerrostalot) hulevesimaksuun ei vaikuta rakennusten kerrosala.

Maksuluokassa 4 (liike-, toimisto- tai teollisuusrakennukset, ym.) kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala vaikuttaa hulevesimaksun suuruuteen. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä laskussa määritellyltä viranomaiselta. Lisäksi taksaan on sisällytetty korotusperusteita, jos kiinteistön hulevesistä aiheutuu haittaa. Hulevesien aiheuttama haitta todetaan kiinteistöllä tehtävässä katselmuksessa.

Hulevesimaksu

Kuopion kaupunginvaltuusto päätti (kokous 23.10.2017, §39), että

 • Kuopion kaupunki vastaa 1.1.2018 lukien asemakaava-alueilla hulevesien hallinnasta hulevesiviemärit mukaan lukien.
 • Kaupunki ottaa hulevesijärjestelmän vaikutusalueella käyttöön kiinteistön painotettuun käyttötarkoitukseen ja pinta-alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun 1.1.2018 lukien.
 • Hulevesijärjestelmän vaikutusalueena ovat asemakaavoitetut alueet Kuopiossa.
 • Kaupunkirakennelautakunta päättää maksun suuruudesta.

Kunnan hulevesijärjestelmä rahoitetaan kunnan hulevesimaksun maksutuloilla. Hulevesimaksua peritään vain rakennetuilta kiinteistöiltä. Kiinteistöllä tarkoitetaan tiloja, tontteja ja määräaloja.

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 12.12.2018 § 239 hulevesimaksun määräytymisperusteista ja hulevesijärjestelmän vaikutusalueista. Lisäksi hulevesimaksun määräytymisen perusteita tarkastettiin kaupunkirakennelautakunnassa 30.10.2019 § 211. Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa rakennusten painotettu käyttötarkoitus. Samalla kiinteistöllä voi sijaita eri käyttötarkoituksessa olevia rakennuksia. Kiinteistön painotettu käyttötarkoitus määräytyy sen perusteella, minkä käyttötarkoitusluokan mukaisten rakennusten kerrosalojen suhde kaikkien rakennusten kerrosalaan on suurin.

Käyttötarkoitusluokkia on käytössä neljä: omakoti- ja vapaa-ajan rakennukset, rivitalot, kerrostalot sekä liike-, toimisto- tai teollisuusrakennukset, ym. Jos kiinteistön kerrosalasta suurin osa on asuinrakennuksia, tarkennetaan käyttötarkoitusluokkaa seuraavassa järjestyksessä:

 • käyttötarkoitukseksi määritetään asuinkerrostalo, jos kiinteistöllä sijaitsee yksikin asuinkerrostalo
 • käyttötarkoitukseksi määritetään rivitalo, jos kiinteistöllä ei sijaitse asuinkerrostaloja, mutta sijaitsee yksikin rivitalo
 • käyttötarkoitukseksi määritetään omakoti- tai paritalo tai vapaa-ajan asunto, jos kiinteistöllä ei sijaitse asuinkerrostaloja eikä rivitaloja, mutta sijaitsee yksikin omakoti-, tai paritalo tai vapaa-ajan asunto.
 

Hulevesimaksua peritään vain rakennetuilta kiinteistöiltä. Kiinteistöllä tarkoitetaan tiloja, tontteja ja määräaloja.

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 30.10.2019 § 211 hulevesimaksun määräytymisperusteista ja hulevesijärjestelmän vaikutusalueista. Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa rakennusten painotettu käyttötarkoitus. Samalla kiinteistöllä voi sijaita eri käyttötarkoituksessa olevia rakennuksia. Kiinteistön painotettu käyttötarkoitus määräytyy sen perusteella, minkä käyttötarkoitusluokan mukaisten rakennusten kerrosalojen suhde kaikkien rakennusten kerrosalaan on suurin.

Käyttötarkoitusluokkia on käytössä neljä: omakoti- ja vapaa-ajan rakennukset, rivitalot, kerrostalot sekä liike-, toimisto- tai teollisuusrakennukset, ym. Jos kiinteistön kerrosalasta suurin osa on asuinrakennuksia, tarkennetaan käyttötarkoitusluokkaa seuraavassa järjestyksessä:

 • käyttötarkoitukseksi määritetään asuinkerrostalo, jos kiinteistöllä sijaitsee yksikin asuinkerrostalo
 • käyttötarkoitukseksi määritetään rivitalo, jos kiinteistöllä ei sijaitse asuinkerrostaloja, mutta sijaitsee yksikin rivitalo
 • käyttötarkoitukseksi määritetään omakoti- tai paritalo tai vapaa-ajan asunto, jos kiinteistöllä ei sijaitse asuinkerrostaloja eikä rivitaloja, mutta sijaitsee yksikin omakoti-, tai paritalo tai vapaa-ajan asunto.
   

Kiinteistöjen ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Jatkossa kiinteistöt maksavat vain vuosittaisen hulevesimaksun.

Kuopion Vesi alensi jäteveden käyttömaksua 1.1.2018 alkaen. Osaltaan käyttömaksun alentamiseen vaikutti hulevesivastuun siirtyminen kaupungille.

Hulevesimaksulaskut vuoden 2019 osalta lähtevät kiinteistöille helmi-toukokuussa 2020.

Hulevesitaksa 2019
 

Hulevesimaksun suuruus (€/vuosi) määritellään kiinteistön käyttötarkoituksen ja pinta-alan perusteella seuraavasti:

Hulevesimaksuun vaikuttavat vähennysperusteet ja vähennyskertoimet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Hulevesilaskuun tehtävät muistutukset tulee tehdä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta.

Hulevesimaksuun on mahdollista saada vähennystä. Vähennys myönnetään määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana. Olosuhteiden muuttuessa kertoimen soveltuvuus tarkastellaan tarvittaessa uudestaan. Vähennystä ei myönnetä automaattisesti, vaan kiinteistön omistajan tai haltijan on haettava sitä tapauskohtaisesti. Tästä löytyy hakemus hulevesimaksun vähennyshakemukseen.

Päätös Kuopion kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteista (hulevesitaksasta) ja hulevesijärjestelmän vaikutusalueista löytyy täältä (Kaurla 12.12.2018 §238) sekä päätös Kuopion Veden hulevesiviemäröinnin toiminta-alueen kumoamisesta löytyy täältä (kh 27.08.2018 § 237).

 

Yhteystietoja Yhteystietoja

 • Huleveden puhelinpalvelu avoinna tiistaisin, keskiviikkoisin, ja torstaisin
  kello 9.00-11.00
  044 718 5199
 • Muina aikoina voitte asioida myös sähköpostitse: hulevesi(at)kuopio.fi