Selvitykset ja suunnitelmat

Kuopion väestö, työpaikat ja asuminen - asumisen rakentamisen eteneminen ja käyttöönotettavat alueet vuosina 2023-2027

Kuopion väestöä, elinkeinoja sekä asumista koskevat lähtötiedot on koottu ja tarkistettu talousarvion laadintaa varten. Lähtötietoja käytetään myös perusteena useamman vuoden käsittävälle toiminta- ja taloussuunnittelulle, palvelujen suunnittelulle sekä kaavoitukselle ja maanhankinnalle.

Väestönkehityksen tilannetietoa, elinkeinojen ja työllisyyden kehitystietoja ja asumisen ohjelmointia tarvitaan mm. palveluinvestointien, kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun aikatauluttamiseksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi raportin 6.6.2022.


Lisätietoja:
Marika Huovinen, 044 7185 435, marika.huovinen(at)kuopio.fi
 

Tahkon matkailukeskuksen yleissuunnitelma


Tahkon keskustan yleissuunnitelmassa alueen kaupunkirakenne tiivistyy luoden mielenkiintoisen ja kutsuvan kävelykeskustan. Ohittava ajoneuvoliikenne ja kortteleiden huoltoliikenne siirtyvät Keitaankadulle ja sekä keskustan ulkolaidoille. Alueelle sijoittuu lisää majoituskapasiteettia sekä uusia, monipuolisia tiloja erilaisille yrityksille.

Tahkon keskustan yleissuunnitelma on laadittu liikenneympäristön ja kaupunkirakenteen kehittämiseksi ja sen laadintaan on saatu tukea EU-aluekehitysrahastosta. Yleissuunnitelma on valmistunut keväällä 2020 ja maankäyttöä tarkennetaan asemakaavoilla.


Lisätietoja:
Heli Laurinen, 044 7185 430, heli.laurinen(at)kuopio.fi
Sonja Tilaeus, 044 7185 432, sonja.tilaeus(at)kuopio.fi
 

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto


Ympäristöministeriön päätös kansallisen kaupunkipuiston arvonimen myöntämisestä on tullut voimaan 19.2.2018. Tiedote päätöksestä ympäristöministeriön verkkosivuilla. (Avautuu uuteen välilehteen)

Lisätietoja:
Heli Laurinen, 044 718 5430, heli.laurinen(at)kuopio.fi
 

Kaupallinen selvitys


”Kaupallinen selvitys on toteutettu vuonna 2017 Ramboll Oy:n toimesta. Selvityksessä on käsitelty Kuopion vähittäiskaupan palvelutarjonnan kehittymistä vuodesta 2007 eteenpäin. Keskeisenä tavoitteena on ollut tarkastella kaupallisen tarjonnan volyymissä ja sijoittumisessa tapahtuneita muutoksia sekä arvioida, miten uudet kaupan hankkeet Päivärannassa ja Matkuksessa ovat vaikuttaneet Kuopion kaupalliseen tarjontaan kokonaisuudessaan. Yksi työn tarkastelukulma on ollut, miten toteutuneet vaikutukset on pystytty maankäytön selvityksissä ja kaupallisten vaikutusten arvioinneissa ennakoimaan.”

Maaseuturakentamisen periaatteet


Kuopion kaupungin strategisessa maankäytössä sovelletaan Maaseuturakentamisen periaatteet –ohjetta, jonka tarkoituksena on määrittää kaupungin tavoitteita ja toimenpiteitä maaseuturakentamisessa, tarkastella tarkoituksenmukaista kylärakennetta, palveluverkkoa ja kehittämistoimien priorisointia, määrittää lähtökohtia maaseutualueiden maapoliittisille toimille ja osoittaa rakentamisen määrä sekä yhtenäistää yksityiskohtaisempia maaseudun kaavoitustavoitteita.

Maaseuturakentamisen periaatteet -raportti (pdf)
 

Kaupunkirakenne 2030-luvulle


Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman 14.12.2015. Suunnitelma visio ja tarkastelee Kuopion kasvun ja kehityksen mukaisia asuntotuotannon ja työpaikkojen kasvualueita sekä kaupunkirakenteen tavoitteita 2030-luvulle saakka.

Maljapuro-Matkustajasatama-käyttösuunnitelma


Kaupunginhallitus hyväksyi käyttösuunnitelman 23.11.2015. Suunnitelman keskeistä sisältöä ovat satamarannan ideointi, vierasvenesataman tarpeet, rantaraitin aktivointi sekä uudet aallonmurtajat ja laituripaikat.

Lue lisää Maljapuro - matkustajasatamakäyttösuunnitelmasta (pdf)
 

Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025


Kuopion palveluverkosto 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 valmistuneessa selvityksessä tarkastellaan Kuopion palveluverkoston nykytilannetta, toimintaympäristöä ja haasteita sekä esitellään Kuopion tavoitteellinen palvelurakenne ja sen strategisia tavoitteita vuoteen 2025 saakka. Tiivis tarkastelu visioi palveluverkostoa ja palvelujen asemaa kaupunkirakenteessa Kuopion uudet kasvusuunnat ja vanhojen asuntoalueiden täydennysrakentaminen huomioiden. Lue lisää selvityksestä (pdf)

Kaupunginhallitus 2.6.2014 / Kaupunginvaltuusto 16.6.2014
 

Y-tonttiselvitys


Kuopion Y-tonttiselvityksessä on tarkasteltu yleisten, julkisten ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakentamattomien tonttien (Y-tontit) nykytilannetta, tarvetta sekä tulevaisuuden tarpeen arviointia. Lisätietoa y-tonttiselvityksestä (pdf).

Kaupunginhallitus 2.7.2012.
 

Kuopion toiminnallisen seudun rakennemalli


Lue lisätietoa


 

Lomarakennuspaikkojen ja huvilapalstojen tuleva maankäyttö ja jatkotoimenpiteet


Kaupunginhallitus 18.2.2019

Raportti (pdf)
 

Korkean rakentamisen selvitys


Kaupunginhallitus 23.2.2009 (§ 91). Lue lisää korkean rakentamisen selvityksestä (pdf).
 

Kuopion keskusta-alueen liikenteen yleissuunnitelma


Lisätietoa suunnitelmasta (pdf).
 

Väinölänniemen käyttösuunnitelman tarkistus


Väinölänniemen käyttösuunnitelma tarkistuksineen valmistui vuonna 2003 ja sitä täydennettiin vuonna 2007 liikenneverkkovaihtoehtojen selvityksellä. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 10.12.2007 "Väinölänniemen käyttösuunnitelman tarkistuksen" ja "…Liikenneverkkovaihtoehdot"-selvityksen sekä siihen sisältyvän liikenneverkkovaihtoehdon 2+ jatkosuunnittelun pohjaksi.

Lisätietoa Väinölänniemen käyttösuunnitelman tarkistusliikenneverkkovaihtoehdoista (pdf).
 

Rakennuspaikkaselvitykset


Hirvilahti

Kaislastenlahti

Kansallinen kaupunkipuisto


Kansallisen kaupunkipuiston selvitystyö jakautuu esiselvitys- ja hakemusvaiheeseen. Esiselvitysvaiheesta on valmistunut väliraportti vuonna 2006. Siinä on selvitetty kansalliseen kaupunkipuistoon soveltuvat alueet tai aluekokonaisuudet sekä tuotu esille näiden pohjalta vaihtoehdot ja esitys mahdolliseksi kaupunkipuistoksi. Lisäksi siinä on tuotu esille kaupunkipuiston oikeusvaikutukset, hyödyt, haitat ja joustomahdollisuudet. Kaupunginhallitus hyväksyi väliraportin 22.5.2006.

Lue lisää kansallisen kaupunkipuiston väliraportista (pdf).
 

Rännikatujen kehittämissuunnitelma


Kaupunginhallitus 17.10.2005 (§ 556)

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu

Kaavoituksen asiakaspalvelu on auki maanantaista torstaihin. Paikan päällä asioidessa tapaamisajankohta tulee sopia etukäteen.

ma - ti 8.00 - 12.00
ke - to 12.00 - 15.30
kaavoitusinsinööri
Tiia Piippo
044 718 5418
tiia.piippo(at)kuopio.fi

ma - ti 12.00 - 15.30
ke - to 8.00 - 12.00
kaavoitusinsinööri
Arttu Matilainen
044 718 5433
arttu.matilainen(at)kuopio.fi

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Strateginen maankäyttö

Käyntiosoite
Suokatu 42 A, 2.krs

Postiosoite
PL 1097, 70111 Kuopio

yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi