Ikäihmisten ja erityisryhmien asuminen


Jos kotona asuminen ei ole mahdollista, etsitään asumiseen muita vaihtoehtoja. Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua.

Asukkaat maksavat asumisesta vuokraa ja palveluista peritään asiakasmaksut. Ennen tuetumpaan asumispalveluun siirtymistä muut mahdolliset avohoidon keinot tukea asumista nykyisessä asumismuodossa tulee olla kartoitettu ja arvioitu.

ARA-asunnot


Kuopion kaupungilla on asumispalveluissa arava- ja korkotukivuokra-asuntoja, ARA-asuntoja, vanhuksille ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Asumispalvelujen myöntäminen erityisryhmien asiakkaille perustuu hakijoiden palvelutarpeenarviointiin sekä varallisuuden ja tulojen selvittämiseen. Asumispalveluja ovat tukiasuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Tuettu asuminen


Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.

Perhehoito


Perhehoito on ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä yksityiskodissa, jolloin asukkaalla on mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoidon toimintaohje (pdf)

Lastensuojelun perhehoidon toimintaohje

Perhehoitajien hoitopalkkiot ja kulukorvaukset vanhus- ja vammaispalveluissa

Liite vanhuspalveluiden palkkiot ja kulukorvaukset

Liite vammaispalveluiden palkkiot ja kulukorvaukset

Liite lastensuojelun palkkiot ja kulukorvaukset

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen


Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa.

Palveluihin sisältyvät asukkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asukkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Laitospalvelut


Sosiaalihuollon laitoshoidolla tarkoitetaan hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Laitospalveluja voidaan järjestää lyhytaikaisesti tai jatkuvasti, päivisin, öisin tai ympärivuorokautisesti.

Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoksessa vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua, taikka siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ikäihmisten palveluja

Koronavirustilanne

Virikkeitä ja tukea Virikkeitä ja tukea