Kaavatyön eteneminen

 

Kaavaprosessin vaiheet: Aloitusvaihe, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe, hyväksymisvaihe, voimaantulo. Osallistuminen: Palautteen antaminen, mielipiteiden esittäminen, muistutuksen jättäminen, valitusmahdollisuus kaavan hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeuteen.

Miten voin osallistua kaavoitukseen?


Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi kaavan vireilletulosta hyväksymiseen. Kaavahankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun kaavan eri vaiheissa esittämällä mielipiteitä ja arvioimalla suunnittelua. Osallistumaan pystyy lähettämällä kirjeen tai sähköpostin, osallistumalla yleisötilaisuuksiin ja verkkokeskusteluihin, jättämällä valtuustotalon asiakaspalveluun kirjallisen mielipiteen tai ottamalla suoraan yhteyttä suunnittelijaan.

Käynnissä olevat kaavatyöt löydät ajankohtaiset asemakaavat-sivulta. Kerran vuodessa julkaistaan kaavoituskatsaus (pdf), jossa kerrotaan vuoden aikana tehtävistä maankäytönsuunnitelmista. Kustakin kaavatyöstä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka sisältää kaavan vaikutusten arvioinnin ja suunnitelman osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä.

Kaavatyön lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista tiedotetaan hankkeen osallisille. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Kaavahankkeen vireilletulosta ja valmisteluaineiston nähtävänäolosta ilmoitetaan paikallislehdessä ja internetsivuilla, sekä tarvittaessa osallisille lähetettävällä kirjeellä. Kaavan valmistelun aikana voidaan järjestää myös yleisö- ja osallistumistilaisuuksia.

Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville valtuustotalon asiakaspalveluun vähintään 30 päivän ajaksi. Vaikutukseltaan vähäiset muutokset ovat nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Nähtävänäolosta tiedotetaan kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla, yleensä paikallislehdessä ja internetissä.

Asemakaavat käsitellään lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja merkitykseltään vähäiset asemakaavan muutokset kaupunginhallitus. Yleiskaavat valmistellaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.