Kuntoutus kotona ja sairaaloissa


Fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit tukevat kuntoutujaa sekä kotona että terveyskeskussairaaloiden osastoilla. Puhe- ja toimintaterapia kohdistuvat pääasiassa neurologisista sairauksista kuntoutuville. Kuntoutumisen tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen selviytyminen omassa elinympäristössään. Tähän tavoitteeseen tähdätään terapeuttien erityisasiantuntijuutta hyödyntämällä ja moniammatillisella yhteistyöllä kuntoutujan päivittäisten toimien yhteydessä.

Mikäli asiakkaan kotona pärjääminen on heikentynyt, kotona asuvan asiakkaan fyysistä toimintakykyä voidaan tukea päivittäisen Aktivoivan Arjen Tuen -jakson (AATU) avulla. Jaksolle on yhdessä asiakkaan kanssa asetettu tavoitteet, määritelty konkreettiset toteutustavat sekä mittarit kuntoutumisen ja selviytymisen seurantaan. Jakso toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan asettaman tavoitteen saavuttamiseksi. Lisätietoja kaupungin Aktivoivan arjen tuen asiakastiedotteessa (pdf).

ARVI on kotihoidon uusien asiakkaiden määräaikainen kuntouttava arviointijakso, jonka aikana vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä ja arvioidaan asiakkaan palvelujen tarve. Kuntouttava arviointijakso sisältää fysio- ja toimintaterapiaa osana moniammatillista kuntoutusta.

Sairaaloissa kuntoutus toteutuu pää yksilöterapiana. Fysio- ja/tai toimintaterapeutti arvioi apuvälinetarpeen sekä tekee tarvittaessa kotikäynnin ja arvioi asunnonmuutostöiden tarvetta Lisäksi terapeutti osallistuu tarvittaessa jatkokuntoutuksen suunnitteluun yhdessä kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa. Läheisten, osastojen henkilöstön ja muiden toimijoiden ohjaus kuntoutujan toimintakyvyn tukemisessa on oleellinen osa toimintaa. Sairaalaterapiat sisältyvät sairaalan hoitopäivämaksuun. Yhteystiedot sairaalaosastojen kautta.