Kotiin annettavat perhepalvelut


Lapsiperhepalvelujen Kotiin annettavat perhepalvelut-yksikössä työmuodot jakautuvat varhaisen (lapsiperheiden kotipalvelu, varhaisen tuen perhetyö) sekä erityisen tuen palveluiksi (erityisen tuen perhetyö, perhetyön yksilötyöskentely sekä tehostettu perhetyö). Kotiin annettavat perhepalvelut tarjoavat tukea ja ohjausta mm. lasten ja nuorten kasvatukseen, vanhempana jaksamiseen, perheen jäsenten vuorovaikutukseen, kodin sääntöihin ja arjen rytmeihin sekä varhaiskasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista ja siinä korostuu lapsen edun esille tuominen sekä perheen voimavarojen ja läheisverkostojen vahvistaminen. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona, koko perhe huomioiden. Perhetyö edellyttää aina perheen sitoutumista työskentelyyn.

Varhaisen tuen palveluihin palvelupyyntö tehdään palvelunumeroon 044 718 1321, ma-to klo 11-13. Palvelupyynnön voi tehdä asiakas itse tai yhteistyötaho. Erityisen tuen palveluihin tilaukset tulevat aina sosiaalityöntekijän kautta.

 

Varhaisen tuen palvelut:Lapsiperheiden kotipalvelu ja varhaisen tuen perhetyö


Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä ja lyhytaikaista perheiden arjessa selviytymisen tukemista.Palvelu voi olla lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista sekä vanhempien ohjausta ja neuvontaa. 

Kotipalvelun työskentelyn käyntikerrat ja kesto arvioidaan tapauskohtaisesti tuen tarpeen mukaan. Palvelu on perheille maksullista. Lapsiperheiden kotipalvelussa on käytössä myös palveluseteli oman tuotannon tukena. Tilauksen voi tehdä asiakas itse tai yhteistyötaho (mm. neuvola, varhaiskasvatus, sosiaalitoimi).

Varhaisen tuen perhetyö on ennaltaehkäisevää, yksilöllistä ja suunnitelmallista työtä. Työskentelyn tavoitteet luodaan yhdessä perheen kanssa ja ne kohdentuvat tilanteisiin jotka perhe itse kokee haastaviksi. Tehtävänä on tukea varhaisesa vaiheessa perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen, arjessa selviytyminen, lapsen ja vanhempien vuorovaikutuksen edistäminen sekä vanhemmuuden ja kasvatuksen tukeminen. Työskentely on yhdessä tekemistä, yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tilauksen voi tehdä asiakas itse tai yhteistyötaho (mm.neuvola.)

Erityisen tuen palvelut: erityisen tuen perhetyö, perhetyön yksilötyöskentely ja tehostettu perhetyö
 

Perhetyö perustuu yhdessä perheen asiakkuudesta vastaavan sosiaalityöntekijän ja perheohjaajan kanssa laadittuun suunnitelmaan. Aloitustapaamisella määritellään tavoitteet, käyntimäärät, toteutuksen painopisteet ja työskentelyjakson kesto. Vanhempia ja lapsia tuetaan ja ohjataan perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Tavoitteita ja työskentelyn etenemistä ja mahdollista jatkoa arvioidaan noin 1-3 kuukauden välein. Työskentely sisältää yhdessä tekemistä sekä ohjausta ja tukea perheen omat voimavarat huomioiden. Yhteistyötä tehdään perheen omien läheis- ja viranomaisverkostojen kanssa. Perheohjaajat toimivat myös vertaistukiryhmän ohjaajina mm. vauvajengi.

Erityisen tuen perhetyö tarkoittaa työskentelyä niissä sosiaalihuoltolain asiakkuudessa olevissa perheissä joissa on erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi tai nuori. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on perhettä tukevaa ja muutokseen tähtäävää tukea. Tilauksen tekee perheen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Erityisen tuen perhetyön tarkoituksena on tukea perheen itsenäisen selviytymisen edellytyksiä erilaisissa elämäntilanteissa ja myös ennaltaehkäistä tuen tarpeiden ja ongelmatilanteiden muodostumista. Palvelu on luonteeltaan suunnitelmallista, muutokseen tähtäävää ja tavoitteellista työskentelyä. Työskentelyssä kiinnitetään erityistä huomiota lapsen tarpeisiin, etuun ja oikeuksiin sekä niiden näkyväksi tekemiseen. Työskentelyä toteutetaan yhteistyössä vanhempien kanssa ja tiivis yhteistyö on edellytys työskentelylle.

Perhetyön yksilötyöskentely on kohdennettu yli 12-vuotiaaseen lapseen/nuoreen huomioiden kuitenkin tiiviisti työskentelyssä vanhemmat ja perheen muut jäsenet. Perhetyön yksilötyöskentelyllä vahvistetaan lapsen oikeutta omien vanhempien vanhemmuuteen. Tämä tapahtuu ohjaamalla vanhempia siten, että he pystyvät tukemaan lapsensa ikätasoista kehitystä.

Perhetyön yksilötyöskentely järjestetään lapsen terveyden ja kehityksen tukemiseksi ja turvaamiseksi sekä vanhempien tukemiseksi heidän kasvatustehtävässään. Tavoitteena on myös lapsen itsenäisen selviytymisen tukeminen. Päätavoitteena on tukea sekä lasta että hänen vanhempiaan kohti toimivampaa arkea. Perhetyön yksilötyöskentelyä toteutetaan erityisiin tuen tarpeisiin liittyvissä tilanteissa joissa lapsi tarvitse erityistä henkilökohtaista tukea turvalliselta ja ammatillista osaamista omaavalta aikuiselta omien vanhempiensa ja olemassa olevien verkostojen tuen lisäksi.

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Tehostettu perhetyö voi olla sekä vahva kuntouttavan tukimuoto että väliintulon väline kriisitilanteeseeen jonka avulla löydetään keinoja tilanteen ratkaisemiseen tai pidemmän ajan muutoksen tuki. Tilaukset tekee perheen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Tehostettu perhetyö jaetaan kahteen tukimuotoon jotka ovat vaativan tason tuki ja erityisen vaativan tason tuki. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä määrittelee tukimuodon asiakkaan palvelutarpeen perusteella yhteistyössä vanhempien kanssa. Työskentelyä tehdään pääasiassa työparityöskentelynä asiakkaan kotona.

Palvelulla pyritään myös ehkäisemään vahvempien tukimuotojen tarvetta, kuten esimerkiksi lapsen kodin ulkopuolelle sijoittaminen tai laitosperhekuntoutus. Palvelua voidaan myöntää myös niissä tilanteissa joissa on tarve tukea kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja tämän perhettä lapsen kotiutumisen yhteydessä. Palvelua voidaan käyttää myös tilanteesa jossa perhe tarvitsee tukea laitosperhekuntoutusjakson jälkeen.

 

 


 

 

Kotiin annettavat perhepalvelut

PL 4000
70601 KUOPIO

Käyntiosoite:
Viestikatu 7B, 2.krs
70600 Kuopio

Palveluesimiehet:
Henna Räbinä-Lehti, 044 718 3733
Anna-Mari Saastamoinen p. 044 718 1829

 

 

Yhteydenottopyyntö Yhteydenottopyyntö

  • Tarvitsen apua -lomake on on matalan kynnyksen avunpyyntökanava lapsiperheille ja nuorille. Yhteydenottoon vastataan 1–5 arkipäivän kuluessa.

Omavalvontasuunnitelmat Omavalvontasuunnitelmat