Lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalinen tuki


Lapsiperhepalvelujen perhetyötä annetaan niin ennaltaehkäisevänä palveluna (lapsiperheiden kotipalvelu, ennaltaehkäisevä perhetyö ja aloitustiimi) kuin lastensuojelun avohuollon tukitoimena (aloitustiimi, lastensuojelun perhetyö ja intensiivinen perhetyö). Perhetyössä työskennellään pääasiassa perheen kotona, koko perhe huomioiden, sekä perheen voimavaroja ja läheisverkostoja vahvistaen. Lapsiperheiden kotipalvelun palvelupyyntö tai ennaltaehkäisevän perhetyön palvelupyyntö tehdään palvelunumeroon 044 718 1321 ma-to klo 9-11, pyynnön voi tehdä asiakas itse tai yhteistyötaho. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena perhetyöntilaukset tehdään palveluesimiehelle, 044 718 3733. Perhetyö edellyttää aina perheen sitoutumista työskentelyyn.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä perheiden arjessa selviytymisen tukemista kotona tehtävällä työllä. Kotipalvelua voidaan antaa, kun perheessä on akuutti konkreettisen tuen tarve. Palvelu voi olla lastenhoitoapua, päivittäisiä kotiaskareita, pyykinpesua, ruuanlaittoa. Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja sitä myönnetään voimassa olevien resurssien puitteissa. Työskentely voi maksimissaan kestää neljä kuukautta, käyntikertoja on 1-3 kertaa viikossa ja yksi käyntikerta voi kestää maksimissaan 4 tuntia. Palvelu on perheille maksullista, maksuvapautusta voi hakea erillisellä lomakkeella. Perheelle tehdään palvelun alkaessa tarvittaessa palvelutarpeenarviointi sekä asiakassuunnitelma, johon kirjataan mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelua myönnetään sekä millä tavalla palvelu järjestetään. Lapsiperheiden kotipalvelussa on käytössä myös palveluseteli oman tuotannon tukena.

Ennaltaehkäisevä perhetyö

Ehkäisevä perhetyö on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, jota tehdään ennaltaehkäisevästi yhdessä perheen kanssa. Tehtävänä on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen, arjessa selvityminen, lapsen ja vanhempien vuorovaikutuksen lisääminen sekä vanhenmuuden ja kasvatuksen tukeminen.

Ehkäisevä perhetyö auttaa ja tukee perheitä tilanteissa, jotka perhe itse kokee haastaviksi. Ehkäisevä perhetyö tarjoaa tukea ja lasten ja nuorten kasvatukseen, vanhempana jaksamiseen, vuorovaikutukseen, kodin sääntöihin, arjen rytmeihin, päiväkotiin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Keskustelu ja tilanteen kartoitus ulkopuolisen kanssa voi avata uusia näkökulmia. Työ ei ole lastenhoitopalvelua tai kodinhoitoa.

Aloitustiimi

Aloitustiimin työtehtäviin kuuluu perheen omien ja läheisverkostossa olevien voimavarojen esille nostaminen ja aktivointi. Aloitustiimi on nopean reagoinnin työmuoto kun perhe ja heidän tilanteensa vaatii selvitystä, tukea, apua ja ohjausta. Aloitustiimi mahdollistaa nopean kontaktin asiakkaaseen, huolen varhaisessa vaiheessa.Aloitustiimin asiakkuus ei tarvitse lastensuojelun asiakkuutta.Aloitustiimi pystyy reagoimaan matalan huolen lastensuojeluilmoituksiin nopeasti ja selventämään tilannetta onko lastensuojelullisiin toimiin tarvetta. Tiimi telee 1-5 kotikäyntiä perheessä yksin, yhdessä yhteityötahojen kanssa tai tiimin sisäisen työparin kanssa. Alotustiimillä on laaja tieto kapungin palveluista, yhteistyöverkoista ja perheen arkea helpottavista tuista. Aloitustiimiä voi hyödyntää konsultointi tapauksissa yhteisissä asiakastapaamisilla tai muulla yhteydenotoilla. Yhteydenotot voi tehdä aloitustiimiin tai palveluesimieheen.

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyön työ perustuu yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän kanssa laadittuun suunnitelmaan. Työskentelyä voidaan tehdä myös sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna erityisen tuen tarpeessa olevien lasten perheissä.

Lastensuojelun perhetyöntekijä kartoittaa ensin perheen tilanneta ja tarvittavan avun määrää, jonka jälkeen vanhempia ja lapsia tuetaan ja ohjataan perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tavoitteena on perheen itsenäinen selvityminen arjen haasteista. Yhteistyötä tehdään perheen ympärillä toimivien eri ammattiryhmien kanssa.

Työskentely kestää enintään 2 vuotta, jonka aikana käydään perheessä 1-3 kertaa viikossa. Työtä tehdään yhdessä tehden, ohjaten ja tukien perheen voimavarat huomioiden. Perhetyöntekijät toimivat myös vertaistukiryhmän ohjaajina (mm. vauvajengi ja kesäleiri). Lisäksi lapsilla on mahdollisuus saada tukihenkilö perhetyön kautta.

Lastensuojelun perhetyön palveluesimies
Kaartokatu 9 rak. A 1, 2.krs
70620  KUOPIO
044 718 3733

Perhetyön tiimi
Kaartokatu 9 rak. A1, 2.krs
70620  KUOPIO

Käyntiosoite: Keihäskatu 1 A 1, ovi 5

Lapsiperheiden kotipalvelun pyynnöt Lapsiperheiden kotipalvelun pyynnöt

Kotipalvelun esitteet Kotipalvelun esitteet

Palveluntuottajan valinta Palveluntuottajan valinta