Lastenneuvola


Lastenneuvolassa perheen kanssa keskustellaan lapsen ja koko perheen hyvinvoinnista, vanhemmuudesta sekä perhettä askarruttavista asioista. Neuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä sekä vahvistetaan perheen omia voimavaroja ja edistetään terveitä elintapoja. Lastenneuvolassa annetaan valtakunnallisen lasten rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Lastenneuvola toimii yhteistyössä mm. päivähoidon, perhetyön, puhe-, fysio- ja toimintaterapian, ravitsemusterapian, sosiaalityön ja perheneuvonnan kanssa sekä ohjaa perheen tarvitsemiin palveluihin.
Äkillisesti sairastunutta lasta ei hoideta neuvolassa.

Neuvolan terveystarkastukset

 Määräaikaistarkastukset: 

 Lapsen ikä:

 Terveydenhoitajan määräaikaistarkastukset

 1-2vko (kotikäynti), 2-4vko

 2kk, 3kk, 5kk, 6kk, 10kk,

 1v, 1,5v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v

 Neuvolalääkärin tarkastukset (terveydenhoitaja + lääkäri)

 

 4-6vko, 4kk, 8kk, 1,5v, 4v

 


Laajoissa terveystarkastuksissa (4kk, 1,5v, 4v) arvioidaan lapsen ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti. Laajat terveystarkastukset toteutetaan lapsen, vanhempien tai huoltajien, terveydenhoitajan ja lääkärin sekä tarvittaessa muiden toimijoiden yhteistyönä.

Tutustu ennen leikki-ikäisen lapsen määräaikaistarkastusta
lapsen kehitysvaiheeseen: 2-3 -vuotias, 3-4 -vuotias, 4-5 -vuotias, 5-6 -vuotias

Ennen lapsen neuvolakäyntiä voitte arvioida perheen elämäntapoja Mitä teidän perhearkeenne kuuluu–digikortin avulla. Neuvolakäynnillä on mahdollisuus keskustella perheen elämäntavoista ja -tilanteesta.

Lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen

Vauva on syntymästään alkaen valmiina vuorovaikutukseen. Vauva reagoi herkästi vanhempien tunteisiin ja vuorovaikutukseen sekä siihen miten vanhempi on läsnä ja vastaa vauvan tarpeisiin. Vauvavuoden päiväkirjan avulla vanhempi voi havainnoida vauvan tarpeita ja tunnistaa oman käyttäytymisen vaikutuksia vauvaan. Päiväkirjan tavoitteena on tukea vanhemman ja lapsen kiintymyssuhdetta.

Hyvinvointikirjeet on suunniteltu valtion erityisavustuksella rahoitetussa Covid19 -hankkeessa yhdessä neuvolan ja kasvatus- ja perheneuvonnan kanssa.Kirjeiden tarkoitus on tukea lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämistä. Kirjeet julkaistaan suomeksi, venäjäksi, arabiaksi, englanniksi.

Lapsen ravitsemus ja ruokailu
Täysimetystä suositellaan 4–6 kuukauden ikään. Lapselle voidaan antaa kiinteitä ruokia maisteluannoksina yksilöllisesti jo 4-6 kuukauden iässä. Imeväisikäisten ruokavalio.
Perheen tekemät monipuoliset ruokavalinnat, yhteiset, miellyttävät ruokailuhetket, hyvä ateriarytmi ja energiantarvetta vastaava ruokamäärä muodostavat leikki-ikäisen lapsen hyvän ravitsemuksen ja ruokatottumusten kehittymisen perustan.
Ruokailoa kasvattamassa- hyvinvointikirje; venäjäksi, arabiaksi,englanniksi.

Tutustu esitteisiin: Alle 1-vuotiaan ruokailu ja Yli 1-vuotiaan ruokailu

Tukea imetykseen
Neuvolan imetysvastaanotto toimii Ahtisaaren neuvolassa (Lehtoniementie 103). Imetysvastaanotolle voi varata ajan omalta terveydenhoitajalta.

Uni
Riittävä uni on tärkeää lasten päiväaikaisen hyvinvoinnin ja kasvun ja kehityksen kannalta. Lapsen uni on yksilöllistä ja lapsen uni häiriintyy herkästi erilaisten tekijöiden vaikutuksesta. Uni ja lepo;venäjäksi, arabiaksi, englanniksi.
Ensikotiyhdistys tarjoaa perheille tukea lapsen nukkumiseen.

Liikunta
Varhaisvuosien liikuntasuosituksen mukaan lapsen olisi hyvä liikkua vähintään kolme tuntia joka päivä. Liikunta ja liikkuminen;venäjäksi, arabiaksi, englanniksi.

Media ja ruutuaika
Vanhempien on hyvä pohtia omaa ja perheen medialaitteiden käyttöä. Pohdiskele asiaa Huomaatko minut - vuorovaikutus ja medialaitteet lapsiperheessä- oppaan avulla. Tässä myös tietoa ja tehtäviä kodin mediakasvatuksen tueksi.
Ruutuaika- hyvinvointikirje:venäjäksi, arabiaksi, englanniksi.

Vanhemman on hyvä tietää lapsen aivojen kehitykselle hyödyllisistä stressikokemuksista sekä tunnistaa ja suojata lasta haitalliselta stressiltä. Lapset tarvitsevat aikuisen apua päästäkseen yli stressaavasta tai vaikeasta tilanteesta. Aikuinen voi jokapäiväisellä toiminnallaan auttaa lapsen tunnesäätelytaitojen kehittymisessä.

Tunnetaidot
Aikuista tarvitaan antamaan tunteille nimiä sekä selventämään tunteiden syitä ja niistä johtuvia seurauksia. Tunteista keskustelemalla lapsi oppii sanoja, joilla kuvata omia tunnetilojaan. Muiden tunteiden huomioimisen opettelu kehittää sosiaalisia taitoja ja empatiakykyä. Tunnetaidot-hyvinvointikirje.

Säännöllisellä ääneen lukemisella yhdessä lapsen kanssa on vaikutusta lapsen taitojen, mielikuvituksen ja tunneälyn kehittymiseen. Lue lapselle -sivustolla on tutkimustietoa lukemisen vaikutuksista, kirjavinkkejä eri-ikäiselle sekä lorupankki yhteisiin lukuhetkiin.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ajanvaraus ja neuvonta arkisin klo 12–13

Lastenneuvolan vastaanotolle voi varata ajan myös eTerveyspalvelun kautta. Sähköisen ajanvarauksen voi tällä hetkellä tehdä 3-, 5- ja 6-vuotiaan neuvolatarkastuksiin.
Alle 12-vuotiaiden lasten puolesta asiointi edellyttää eTerveyspalvelun kautta annettavaa suostumusta ja sen kirjaamista Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon asiakas- ja tietojärjestelmään.

Tarvitsen apua -lomake on on matalan kynnyksen avunpyyntökanava lapsiperheille ja nuorille. Yhteydenottoon vastataan 1–5 arkipäivän kuluessa.

Lisätietoa Kuopion kaupungin neuvoloista.

Hyödyllisiä linkkejä:

Lisää tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta Terveyskylän Lastentalon sivulla.

Lisää tietoa Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe sivulla.

Lisää tietoa ravitsemuksesta THL:n sivulla Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille.