Ympäristönsuojelun kuulutukset
 

Ympäristönsuojelun päätökset ja kuulutukset löydät ilmoitustaulu-sivulta.

HUOM! Poikkeustilanteesta johtuen kaikki hakemukset tulee toimittaa sähköisenä, joko Lupapisteen (www.lupapiste.fi) tai asiointipostin ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi kautta.

Sähköiset hakemukset käsitellään normaalisti. Mikäli kuitenkin jätät hakemuksen paperisena, sen käsittely voi viivästyä jopa viikkoja epidemiatilanteen vuoksi.

Ympäristölupa

Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto ja kalankasvatus. Myös luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutusta lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa.

Luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. Ympäristölupa-asian ratkaisee joko Itä-Suomen aluehallintovirasto tai Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta riippuen toiminnan laajuudesta.

Suonenjoen palvelupiste
Keskuskatu 3 , 77600 SUONENJOKI


Käyntiosoite

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • 0800918511


Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto ja kalankasvatus. Myös luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutusta lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa.  Luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa.  Ympäristölupa-asian ratkaisee joko Itä-Suomen aluehallintovirasto tai Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta riippuen toiminnan laajuudesta.

Ympäristölupahakemus toimitetaan luvan myöntävälle viranomaiselle. Ympäristöhallinnon www-sivuilta löytyy asiasta lisätietoa sekä lomake hakemuksen tekoa varten.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymässä taksassa.

Ilmoitusmenettely

Eläinsuojille ja eräille muille toiminnoille säädetty ympäristönsuojelulain mukainen uusi yleinen ilmoitusmenettely tuli voimaan 1.2.2019. Menettely eroaa ympäristönsuojelulain olemassa olevista menettelyistä muun muassa vireilletuloasiakirjojen osalta. Uuteen ilmoitusmenettelyyn siirtyviä toimintoja koskeva asia tulee viranomaisessa vireille lupahakemuksen sijaan ilmoituksella. Ilmoitukset jätetään toimialakohtaisilla lomakkeilla. Lomake ei tällä hetkellä ole vielä sähköisesti täytettävänä. Lomakkeen ja lisätietoja löydät ympäristöhallinnon lomakkeista.

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa, jonka Kuopiossa myöntää ympäristö- ja rakennuslautakunta. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitalouskäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-ainesten käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Vaikka lupaa ei tarvittaisikaan, on ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus ilmoitettava, mikäli maa-aineksia on tarkoitus ottaa yli 500 kiintokuutiometriä.

Maastoliikennelain mukaista lupaa moottorikelkkareitin perustamiseen, moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuviin kilpailuihin ja harjoituksiin haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemuksessa on oltava maastoliikennelaissa ja -asetuksessa esitetyt tiedot.

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, ympäristö- ja rakennuslautakunta ratkaisee vesilain mukaisen ojitus asian, joka koskee erimielisyyttä ojituksessa. Asian voi laittaa vireille vapaamuotoisella hakemuksella.

Juankosken asiakaspalvelupiste
Juankoskentie 13 , 73500 JUANKOSKI


Käyntiosoite

Juankoskentie 13, 73500 JUANKOSKI

Postiosoite

Juankoskentie 13, 73500 JUANKOSKI

Puhelinnumero

 • (+358) 447188400


Karttulan asiointipiste
Kissakuusentie 6 , 72100 KARTTULA


Käyntiosoite

Kissakuusentie 6, 72100 KARTTULA

Postiosoite

Kissakuusentie 6, 72100 KARTTULA

Puhelinnumero

 • (+358) 17184999

 • (+358) 17184906


Nilsiän asiointipiste
Ukko-Paavontie 15 , 73300 NILSIÄ


Käyntiosoite

Ukko-Paavontie 15, 73300 NILSIÄ

Postiosoite

Ukko-Paavontie 15, 73300 NILSIÄ

Puhelinnumero

 • (+358) 17482220

 • (+358) 447482220


Suonenjoen palvelupiste
Keskuskatu 3 , 77600 SUONENJOKI


Käyntiosoite

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • 0800918511


Vesilain mukaiset ojitusasiat

Vesilain mukaisen ojitusasian voi laittaa vireille kirjallisella ilmoituksella kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen. Vesilainmukaisia asioita hoitaa myös ely-keskus. Vesilainmukaisissa asioissa voi olla yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen tai ely-keskukseen.

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa tehdä ilman lupaa (maisematyölupa).

1. asemakaava-alueella
2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
3. alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimista varten.

Lupa on haettava, ellei toimenpide ole vähäinen. Kuopiossa maisematyöluvan myöntää ympäristöjohtaja.
 

Aumausilmoitus

Lannan varastointia ja levitystä koskevat määräykset on annettu Valtioneuvoston asetuksessa (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, ns. nitraattiasetus.

Asetuksella on mm. rajoitettu typpilannoitteiden enimmäiskäyttömäärää sekä lannoitteiden levitystä kaltevilla, talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden läheisyydessä ja vesistöön rajoittuvilla pelloilla. Nitraattiasetus velvoittaa viljelijää pitämään kirjaa lannoitukseen käytetyistä typpilannoitemääristä, satotasoista ja levitysajankohdista sekä teettämään lannasta analyysin viiden vuoden välein.

Nitraattiasetus koskee kaikkia eläinsuojia ja kaikkea pelto- ja puutarhaviljelyä. Asetuksen mukaan eläinsuojissa on oltava tiivis lantavarasto, johon mahtuu vuoden aikana muodostuva lanta. Mikäli lantaa varastoidaan aumassa, tulee siitä ilmoittaa valvontailmoituksella. Lannan aumaaminen on sallittua vain poikkeustapauksissa työteknisistä tai hygieenisistä syistä.

Suonenjoen palvelupiste
Keskuskatu 3 , 77600 SUONENJOKI


Käyntiosoite

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • 0800918511


Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin (jätelain 100 §)

Jätteen keräystoimintaa koskevasta ilmoitusmenettelystä säädetään jätelain 100 §:ssä. Pykälän mukaan "sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan." Ilmoituksessa annettavista tiedoista säädetään tarkemmin jäteasetuksen 30 §:ssä.

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja
Erkki Pärjälä
044 718 2142
(ympäristöluvat, ilmansuojelu, melu, pilaantuneet maa-alueet)

Ympäristötarkastaja
Kati Määttä
044 718 2149
(ympäristöluvat, pilaantuneet maa-alueet, polttoaineiden jakelupisteet)

Ympäristötarkastaja
Olli Pärjälä
044 718 2004
(Ilmansuojelu, melu, ympäristöluvat)

Ympäristötarkastaja
Mikko Sokura
044 718 2147
(maa-ainesluvat, ilmansuojelu, melu)

Ympäristötarkastaja
Pirkko Nevalainen
044 748 2398
(maatalous, maa-ainesluvat, jätehuolto, jätevedet)

Ympäristötarkastaja
Jouni Hoffrén
044 718 2186
(maisematyöluvat, maa-ainesluvat, pilaantuneet maa-alueet)

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Timo Perätie
044 718 2145
(maisematyöluvat)

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Anniina Le Tortorec
044 718 2143
(vesiasiat)

Ympäristötarkastaja
Leena Karppinen
044 718 2146
(maatalous, jätehuolto, jätevedet)

Ympäristönsuojelutarkastaja
Tuula-Anneli Kinnunen
044 718 2144
(jätehuolto)

Suonenjoki
24.10.2019 alkaen yllä olevat henkilöt palvelevat sinua Suonenjoen asioissa.

Lomakkeet Lomakkeet

Kunnalliset määräykset Kunnalliset määräykset

Ohjeet Ohjeet

Linkit Linkit