Ympäristönsuojelun kuulutukset Ympäristönsuojelun kuulutukset

Kuopion ympäristönsuojelumääräysten tarkistus ja saattaminen voimaan Juankoskella

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset tarkistetaan ja niihin lisätään Juankoskea koskevat kohdat tehdään lainsäädännölliset muutokset
Lue lisääTietojaKuopion ympäristönsuojelumääräysten tarkistus ja saattaminen voimaan Juankoskella »

Maisematyölupa / Vahtivuori 2, kortteli 9903, Snellmaninpuisto

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palvelut hakee maisematyölupaa Snellmaninpuiston puistosuunnitelman toteuttamiseksi.
Lue lisääTietojaMaisematyölupa / Vahtivuori 2, kortteli 9903, Snellmaninpuisto »

Luvat ja ilmoitukset

Sähköinen lupapalvelu
 

Kuopiossa on käytössä sähköinen asiointipalvelu Lupapiste ,jonka kautta voit hakea ympäristönsuojelun luvista tällä hetkellä ympäristöluvat, maa-ainesluvat ja meluilmoituksen. Nämä luvat ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti tehdä Lupapisteen kautta.

Muut lupahakemukset, ilmoitukset ja rekisteröinnit tehdään toistaiseksi entiseen tapaan.

Jos mahdollisuutta sähköiseen asiointiin Lupapisteen kautta ei ole, lupahakemus- ja ilmoituslomakkeet lähetetään joko postitse tai sähköpostilla: Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, PL 1097, 70111 Kuopio tai ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi


Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus. Myös luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutusta lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa.

Luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa.  Ympäristölupa-asian ratkaisee joko Itä-Suomen aluehallintovirasto tai Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta riippuen toiminnan laajuudesta.

Ympäristölupahakemus toimitetaan luvan myöntävälle viranomaiselle. Ympäristöhallinnon www-sivuilta löytyy asiasta lisätietoa sekä lomake hakemuksen tekoa varten.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymässä taksassa.

Lupa maa-ainesten ottamiseen

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa, jonka Kuopiossa myöntää ympäristö- ja rakennuslautakunta. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitalouskäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-ainesten käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Vaikka lupaa ei tarvittaisikaan, on ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus ilmoitettava, mikäli maa-aineksia on tarkoitus ottaa yli 500 kiintokuutiometriä.

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa tehdä ilman lupaa (maisematyölupa).

  • asemakaava-alueella
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
  • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimista varten

Lupa on haettava, ellei toimenpide ole vähäinen. Kuopiossa maisematyöluvan myöntää ympäristöjohtaja.

Tonttipuiden kaataminen asemakaava-alueella

Voit kaataa yksittäisiä puita tontiltasi ilman alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden lupaa, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

- Puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla.
- Puita kaadetaan enintään kolme kappaletta, mutta alle puolet tontilla sijaitsevien puiden kokonaismäärästä.
- Kaadettavat puut sijaitsevat tontin sisäosassa, eivät kadun puolella.
- Kaadettavat puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jossa asemakaavan mukaan tulee olla puita (esimerkiksi tontin luonnontilaisena säilytettävä osa, kaavamerkintä pl). Asemakaavan voit tarkistaa tästä.
- Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä. Maisemakuvassa merkittäviä ovat esimerkiksi komeat vanhat yksittäispuut, puuryhmät, puukujanteet ja vastaavat, joiden häviämisellä olisi maisemaa olennaisesti köyhdyttävä vaikutus.
- Saat naapurisi kirjallisen suostumuksen rajalla tai rajan läheisyydessä (alle 1 m:n etäisyys) puiden poistolle.
- Puiden poisto on kertaluontoista eikä jatkuvaa toimintaa.

Vastuu toimenpiteen luvanvaraisuudesta on aina sinulla. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä alueellisiin ympäristönsuojelupalveluihin.

Ympäristölle vaarallisen puun voit kaataa ilman lupaa, mikäli toimenpide on tarpeen välittömän vaaran poistamiseksi. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkikäteen. Kaatoperusteeksi ei riitä esimerkiksi pelkkä lumikuorman aiheuttama repeämisriski. Mikäli välitöntä vaaraa ei ole, koskee normaali harkinta- ja lupamenettely myös huonokuntoisia puita.

Mikäli edellä olevat ehdot eivät täyty, tarvitset puiden kaatamiseen alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden luvan tai kannanoton sen tarpeesta. Mikäli toimenpide ei ole vähäinen, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut voi velvoittaa sinut hakemaan lupaa kirjallisesti. 

Maisematyölupahakemus (pdf)

Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on tehtävä ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta, jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, laitteen tai rakennelman purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä syntyy päästöjä tai jätteitä, jotka voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa tai erityisiä toimia jätehuollossa. Ilmoitus tehdään ympäristönsuojelupalveluista saatavalla lomakkeella. Ilmoitusvelvoite perustuu ympäristönsuojelulain 120 pykälään.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi ilmoituksen johdosta antaa tarvittavia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseksi. Mikäli poikkeuksellinen tilanne on luvanvaraista toimintaa, antaa toimivaltainen viranomainen tarvittavat määräykset.

Ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymässä taksassa.

Ympäristönsuojelulain 120 §:n mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta (pdf)

Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan tilapäisestä, erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tehdään esimerkiksi ulkoilmakonsertista, murskaustyöstä ja tilapäisestä yli 20 työpäivää kestävästä louhinta- tai paalutustyöstä.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnoista, jotka on rajattu Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksillä pois ilmoitusmenettelyn piiristä. Ympäristönsuojelumääräyksissä (pykälät 21 ja 22) on määrätty erikseen äänentoistolaitteiden käytöstä tilapäisissä yleisötapahtumissa sekä rakennus-, purku-, kunnossapito- ja puhtaanapitotöiden meluntorjunnasta.

Ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtuman tai työn aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen kyseistä ajankohtaa.

Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennenkuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta. Ilmoituksen johdosta tehtävissä päätöksissä voidaan sallia toimenpiteeseen ryhtyminen tai toiminnan aloittaminen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

Ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymässä taksassa.

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (pdf)

Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta

Koeluontoisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Koeluontoista toimintaa ovat lyhytaikainen raaka- tai polttoaineiden, valmistus- tai polttomenetelmän, puhdistuslaitteen taikka jätteiden käsittely- tai hyödyntämismenetelmän kokeilu.

Ennen ilmoituksen tekemistä asiasta on syytä keskustella ympäristökeskuksen kanssa, jolloin tarkistetaan viranomaisen toimivaltaisuus. Asian käsittelee se lupaviranomainen, jonka toimivaltaan laitos tai toiminta ympäristönsuojelulain ja –asetuksen nojalla kuuluu.

Ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymässä taksassa.


Rekisteröinti-ilmoitukset

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymässä taksassa.

Polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantoyksiköitä, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemia ja asfalttiasemia koskevissa valtioneuvoston asetuksissa on säädetty rekisteröinti-ilmoituksen pakollisista sisällöllisistä vaatimuksista. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toimialakohtaisten asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toimialakohtaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta. Viranomainen varmistaa toiminnan valvonnalla, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia. Asian nopeaa käsittelyä edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen rekisteröinti-ilmoitus.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteesta

Lannan varastointia ja levitystä koskevia määräyksiä ja suosituksia on mm. Valtioneuvoston asetuksessa (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta.

Asetuksella on mm. rajoitettu typpilannoitteiden enimmäiskäyttömäärää sekä lannoitteiden levitystä kaltevilla, talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden läheisyydessä ja vesistöön rajoittuvilla pelloilla. Nitraattiasetus velvoittaa viljelijää pitämään kirjaa lannoitukseen käytetyistä typpilannoitemääristä, satotasoista ja levitysajankohdista sekä teettämään lannasta analyysin viiden vuoden välein.

Nitraattiasetus koskee kaikkia eläinsuojia ja kaikkea pelto- ja puutarhaviljelyä. Asetuksen mukaan eläinsuojissa on oltava tiivis lantavarasto, johon mahtuu vuoden aikana muodostuva lanta. Mikäli lantaa varastoidaan aumassa, tulee siitä ilmoittaa valvontailmoituksella. Lannan aumaaminen on sallittua vain poikkeustapauksissa työteknisistä tai hygieenisistä syistä.

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja
Erkki Pärjälä
044 718 2142
(ympäristöluvat, melu, pilaantuneet maa-alueet)

Ympäristötarkastaja
Jutta Mikkonen
044 718 2149
(ympäristöluvat, melu, pilaantuneet maa-alueet)

Ympäristötarkastaja
Mikko Sokura
044 718 2147
(maa-ainesluvat)

Ympäristötarkastaja
Pirkko Nevalainen
044 748 2398
(maatalous, maa-ainesluvat, jätehuolto, jätevedet)

Ympäristötarkastaja
Jouni Hoffrén
044 718 2186
(maisematyöluvat, maa-ainesluvat)

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Timo Perätie
044 718 2145
(maisematyöluvat)

Ympäristötarkastaja
Leena Karppinen
044 718 2146
(maatalous, jätehuolto, jätevedet)

Ympäristönsuojelutarkastaja
Tuula-Anneli Kinnunen
044 718 2144
(jätehuolto)

Suonenjoki
Ympäristötarkastaja
Riitta Lappalainen
040 542 0240
(ympäristöluvat, maatalous, maisematyöluvat, maa-ainesluvat, jätehuolto, jätevedet)