Luvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelun kuulutukset
 

Ympäristönsuojelun päätökset ja kuulutukset löydät ilmoitustaulu-sivulta.

HUOM! Poikkeustilanteesta johtuen kaikki hakemukset tulee toimittaa sähköisenä, joko Lupapisteen (www.lupapiste.fi) tai asiointipostin ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi kautta.

Sähköiset hakemukset käsitellään normaalisti. Mikäli kuitenkin jätät hakemuksen paperisena, sen käsittely voi viivästyä jopa viikkoja epidemiatilanteen vuoksi.

Ympäristölupa

Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto ja kalankasvatus. Myös luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutusta lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa.

Luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. Ympäristölupa-asian ratkaisee joko Itä-Suomen aluehallintovirasto tai Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta riippuen toiminnan laajuudesta.

Suonenjoen palvelupiste
Keskuskatu 3 , 77600 SUONENJOKI


Käyntiosoite

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • 0800918511

 • (+358) 17182584


Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto ja kalankasvatus. Myös luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutusta lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa.  Luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa.  Ympäristölupa-asian ratkaisee joko Itä-Suomen aluehallintovirasto tai Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta riippuen toiminnan laajuudesta.

Ympäristölupahakemus toimitetaan luvan myöntävälle viranomaiselle. Ympäristöhallinnon www-sivuilta löytyy asiasta lisätietoa sekä lomake hakemuksen tekoa varten.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymässä taksassa.

Ilmoitusmenettely

Eläinsuojille ja eräille muille toiminnoille säädetty ympäristönsuojelulain mukainen uusi yleinen ilmoitusmenettely tuli voimaan 1.2.2019. Menettely eroaa ympäristönsuojelulain olemassa olevista menettelyistä muun muassa vireilletuloasiakirjojen osalta. Uuteen ilmoitusmenettelyyn siirtyviä toimintoja koskeva asia tulee viranomaisessa vireille lupahakemuksen sijaan ilmoituksella. Ilmoitukset jätetään toimialakohtaisilla lomakkeilla. Lomake ei tällä hetkellä ole vielä sähköisesti täytettävänä. Lomakkeen ja lisätietoja löydät ympäristöhallinnon lomakkeista.

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitalouskäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-ainesten käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Vaikka lupaa ei tarvittaisikaan, on ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus ilmoitettava, mikäli maa-aineksia on tarkoitus ottaa yli 500 kiintokuutiometriä.

Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • 0800918511

 • (+358) 17182584


Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa, jonka Kuopiossa myöntää ympäristö- ja rakennuslautakunta. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitalouskäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-ainesten käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Vaikka lupaa ei tarvittaisikaan, on ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus ilmoitettava, mikäli maa-aineksia on tarkoitus ottaa yli 500 kiintokuutiometriä.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastoliikennelain mukaisella luvalla pyritään ehkäisemään haittoja luonnolle ja ympäristölle.

Suonenjoen palvelupiste
Keskuskatu 3 , 77600 SUONENJOKI


Käyntiosoite

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • 0800918511

 • (+358) 17182584


Maastoliikennelain mukaista lupaa moottorikelkkareitin perustamiseen, moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuviin kilpailuihin ja harjoituksiin haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemuksessa on oltava maastoliikennelaissa ja -asetuksessa esitetyt tiedot.

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, ympäristö- ja rakennuslautakunta ratkaisee vesilain mukaisen ojitus asian, joka koskee erimielisyyttä ojituksessa. Asian voi laittaa vireille vapaamuotoisella hakemuksella.

Nilsiän asiointipiste
Ukko-Paavontie 15 , 73300 NILSIÄ


Käyntiosoite

Ukko-Paavontie 15, 73300 NILSIÄ

Postiosoite

Ukko-Paavontie 15, 73300 NILSIÄ

Puhelinnumero

 • (+358) 17482220

 • (+358) 447482220


Suonenjoen palvelupiste
Keskuskatu 3 , 77600 SUONENJOKI


Käyntiosoite

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • 0800918511

 • (+358) 17182584


Vesilain mukaiset ojitusasiat

Vesilain mukaisen ojitusasian voi laittaa vireille kirjallisella ilmoituksella kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen. Vesilainmukaisia asioita hoitaa myös ely-keskus. Vesilainmukaisissa asioissa voi olla yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen tai ely-keskukseen.

Maisematyölupa

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Tonttipuiden kaataminen asemakaava-alueella

Voit kaataa yksittäisiä puita tontiltasi ilman alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden lupaa, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

- Puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla.

- Puita kaadetaan enintään kolme kappaletta, mutta alle puolet tontilla sijaitsevien puiden kokonaismäärästä.

- Kaadettavat puut sijaitsevat tontin sisäosassa, eivät kadun puolella.

- Kaadettavat puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jossa asemakaavan mukaan tulee olla puita (esimerkiksi tontin luonnontilaisena säilytettävä osa, kaavamerkintä pl). Asemakaavan voit tarkistaa osoitteesta http://karttapalvelu.fi

- Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi komeat vanhat yksittäispuut, puuryhmät, puukujanteet ja vastaavat, joiden häviämisellä olisi maisemaa olennaisesti köyhdyttävä vaikutus.

- Saat naapurisi kirjallisen suostumuksen rajalla tai rajan läheisyydessä (alle 1 m:n etäisyys) puiden poistolle.

- Puiden poisto on kertaluontoista eikä jatkuvaa toimintaa.

Vastuu toimenpiteen luvanvaraisuudesta on aina sinulla. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä alueellisiin ympäristönsuojelupalveluihin.

Ympäristölle vaarallisen puun voit kaataa ilman lupaa, mikäli toimenpide on tarpeen välittömän vaaran poistamiseksi. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkikäteen. Kaatoperusteeksi ei riitä esimerkiksi pelkkä lumikuorman aiheuttama repeämisriski. Mikäli välitöntä vaaraa ei ole, koskee normaali harkinta- ja lupamenettely myös huonokuntoisia puita. Mikäli edellä olevat ehdot eivät täyty, tarvitset puiden kaatamiseen alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden luvan tai kannanoton sen tarpeesta. Mikäli toimenpide ei ole vähäinen, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut voi velvoittaa sinut hakemaan lupaa kirjallisesti.

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa tehdä ilman lupaa (maisematyölupa).

Suonenjoen palvelupiste
Keskuskatu 3 , 77600 SUONENJOKI


Käyntiosoite

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • 0800918511

 • (+358) 17182584


Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa tehdä ilman lupaa (maisematyölupa).

1. asemakaava-alueella
2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
3. alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimista varten.

Lupa on haettava, ellei toimenpide ole vähäinen. Kuopiossa maisematyöluvan myöntää ympäristöjohtaja.
 

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on tehtävä ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta, jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, laitteen tai rakennelman purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä syntyy päästöjä tai jätteitä, jotka voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa tai erityisiä toimia jätehuollossa. Ilmoitus tehdään ympäristönsuojelupalveluista saatavalla lomakkeella. Ilmoitusvelvoite perustuu ympäristönsuojelulain 120 pykälään.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi ilmoituksen johdosta antaa tarvittavia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseksi. Mikäli poikkeuksellinen tilanne on luvanvaraista toimintaa, antaa toimivaltainen viranomainen tarvittavat määräykset.

Suonenjoen palvelupiste
Keskuskatu 3 , 77600 SUONENJOKI


Käyntiosoite

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • 0800918511

 • (+358) 17182584


Ilmoitus melusta ja tärinästä

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan tilapäisestä, erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tehdään esimerkiksi ulkoilmakonsertista, murskaustyöstä ja tilapäisestä yli 20 työpäivää kestävästä louhinta- tai paalutustyöstä.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnoista, jotka on rajattu Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksillä pois ilmoitusmenettelyn piiristä. Ympäristönsuojelumääräyksissä (pykälät 21 ja 22) on määrätty erikseen äänentoistolaitteiden käytöstä tilapäisissä yleisötapahtumissa sekä rakennus-, purku-, kunnossapito- ja puhtaanapitotöiden meluntorjunnasta.

Ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtuman tai työn aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen kyseistä ajankohtaa.

Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennenkuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta. Ilmoituksen johdosta tehtävissä päätöksissä voidaan sallia toimenpiteeseen ryhtyminen tai toiminnan aloittaminen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

Ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymässä taksassa.

Suonenjoen palvelupiste
Keskuskatu 3 , 77600 SUONENJOKI


Käyntiosoite

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • 0800918511

 • (+358) 17182584


Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Hae rekisteröintiä. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat. Toimialakohtaisissa valtioneuvoston asetuksissa on säädetty rekisteröinti-ilmoituksen pakollisista sisällöllisistä vaatimuksista. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toimialakohtaisten asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toimialakohtaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta. Viranomainen varmistaa toiminnan valvonnalla, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia. Asian nopeaa käsittelyä edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen rekisteröinti-ilmoitus.

Ympäristöhallinnon www-sivuilta löytyy asiasta lisätietoa sekä lomakkeet rekisteröinti-ilmoituksen tekoa varten (www.ymparisto.fi).

Suonenjoen palvelupiste
Keskuskatu 3 , 77600 SUONENJOKI


Käyntiosoite

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • 0800918511

 • (+358) 17182584


Aumausilmoitus

Lannan varastointia ja levitystä koskevat määräykset on annettu Valtioneuvoston asetuksessa (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, ns. nitraattiasetus.

Asetuksella on mm. rajoitettu typpilannoitteiden enimmäiskäyttömäärää sekä lannoitteiden levitystä kaltevilla, talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden läheisyydessä ja vesistöön rajoittuvilla pelloilla. Nitraattiasetus velvoittaa viljelijää pitämään kirjaa lannoitukseen käytetyistä typpilannoitemääristä, satotasoista ja levitysajankohdista sekä teettämään lannasta analyysin viiden vuoden välein.

Nitraattiasetus koskee kaikkia eläinsuojia ja kaikkea pelto- ja puutarhaviljelyä. Asetuksen mukaan eläinsuojissa on oltava tiivis lantavarasto, johon mahtuu vuoden aikana muodostuva lanta. Mikäli lantaa varastoidaan aumassa, tulee siitä ilmoittaa valvontailmoituksella. Lannan aumaaminen on sallittua vain poikkeustapauksissa työteknisistä tai hygieenisistä syistä.

Suonenjoen palvelupiste
Keskuskatu 3 , 77600 SUONENJOKI


Käyntiosoite

Keskuskatu 3, 77600 SUONENJOKI


Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO


Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • 0800918511

 • (+358) 17182584


Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin (jätelain 100 §)

Jätteen keräystoimintaa koskevasta ilmoitusmenettelystä säädetään jätelain 100 §:ssä. Pykälän mukaan "sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan." Ilmoituksessa annettavista tiedoista säädetään tarkemmin jäteasetuksen 30 §:ssä.

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja
Erkki Pärjälä
044 718 2142
(ympäristöluvat, ilmansuojelu, melu, pilaantuneet maa-alueet)

Ympäristötarkastaja
Kati Määttä
044 718 2149
(ympäristöluvat, pilaantuneet maa-alueet, polttoaineiden jakelupisteet)

Ympäristötarkastaja
Mikko Sokura
044 718 2147
(maa-ainesluvat, ilmansuojelu, melu)

Ympäristötarkastaja
Jouni Hoffrén
044 718 2186
(maisematyöluvat, maa-ainesluvat, pilaantuneet maa-alueet)

Vs. ympäristötarkastaja
Heidi Autio
044 718 2151
(ympäristöluvat, ilmansuojelu, melu)

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Timo Perätie
044 718 2145
(maisematyöluvat)

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Anniina Le Tortorec
044 718 2143
(vesiasiat)

Ympäristötarkastaja
Leena Karppinen
044 718 2146
(maatalous, jätehuolto, jätevedet)

Ympäristönsuojelutarkastaja
Tuula-Anneli Kinnunen
044 718 2144
(jätehuolto, huvivenesatamien jätehuollon valvonta)

Ympäristötarkastaja
Niklas Holopainen
044 718 2182
(maatalous, jätevedet, vesihuoltolain valvonta)

Rautavaara
25.10.2021 alkaen yllä olevat henkilöt palvelevat sinua Rautavaaran asioissa.