Metsäalueiden käyttö

Kuopion kaupungin metsät on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen metsien erityispiirteiden ja niille asetettujen tavoitteiden perusteella.

Metsien eri osa-alueille asetettuihin tavoitteisiin ja erityispiirteisiin vaikuttavat pääasiassa taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden eri näkökulmat, kuten kaavoitustilanne, virkistysarvot ja monikäyttöisyys, monimuotoisuus, rakentamispaine ja taloudellinen tuotto.

Ulkoilumetsät maaseutu (3763 ha)

Maaseudun ulkoilumetsiä hoidetaan virkistysalueena ja metsissä noudatetaan talousmetsiä pidempää kiertoaikaa. Metsien hoidon tavoitteena on taata metsien soveltuvuus virkistyskäyttöön.

Taajamametsät (2059 ha)

Taajamametsät ovat pääosin puistoiksi asemakaavoitettuja metsiä. Kohteet ovat kuopiolaisille tärkeitä asumisen lähivirkistysalueita. Kaksi kolmasosaa kuopiolaista käyttää näitä metsiä vähintään kerran viikossa.

Ulkoilumetsät kaupunki (720 ha)

Keskeisen kaupunkialueen ulkoilu- ja virkistysmetsät ovat yleiskaavan mukaisesti lähivirkistysalueiksi osoitettuja metsiä. Ne ovat tarkoitettu asukkaiden monipuoliseen luonnossa liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoiluun ja muuhun harrastetoimintaan.

Maankäytön muutosalueet (2209 ha)

Maankäytön muutosalueet ovat kaupungin liike-elämän, teollisuuden ja asutukseen tulevaisuuden tarpeisiin tarkoitettuja metsiä. Metsien hoidossa ennakoidaan tulevia maankäytön muutoksia.

Talousmetsät (1968 ha)

Talousmetsiä hoidetaan metsänhoidon suositusten sekä PEFC-sertifikaatin suositusten mukaisesti. Talousmetsissä pyritään harjoittamaan metsätaloutta mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti tekemällä metsänhoitotyöt ja hakkuut ajallaan.

Luonnonsuojelualueet (755 ha)

Suojelumetsien tarkoitus on turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta, sekä säilyttää arvokkaat luontokohteet ja maisemarakenteet. Luonnonsuojelualueilla on suuri merkitys kaupungille luonnon monimuotoisuuden edistämisessä.