Kaupungin metsäalueiden käyttö


Kuopion kaupungin pinta-alasta yhteensä 9772 ha (inventointi vuonna 2013) on erityyppisiä ja erilaiseen käyttöön tarkoitettuja metsäalueita.

Talousmetsät - 2332 ha / 24 % metsäpinta-alasta


Talousmetsät ovat pääasiallisesti haja-asutusalueiden erillisiä metsälöjä, joissa otetaan huomioon metsälainsäädäntö sekä luonnon erityispiirteet. Näihin metsiin ei kohdistu merkittäviä käytön paineita. Talouden näkökulmasta talousmetsillä on arvoa vaihtomaana ja myös vuotuinen metsätalouden tuotto on pitkällä aikavälillä merkittävä.

Virkistysmetsät maaseutu - 2914 ha / 30 %


Yleiskaavassa ulkoilu- ja virkistäytymiskäyttöön osoitetut laajat metsät antavat mahdollisuuden kaupungin asukkaille retkeilyyn, marjastukseen, sienestykseen, metsästykseen ja jopa yöpymiseen. Monipuolinen reittiverkosto levähdyspaikkoineen ohjaa toiminnan tarkoituksen mukaisille paikoille.

Virkistysmetsät kaupunki - 895 ha / 9 %


Keskeisen kaupunkialueen ulkoilu- ja virkistysmetsät ovat yleiskaavan mukaisesti lähivirkistysalueiksi osoitettuja metsiä. Ne ovat tarkoitettu asukkaiden monipuoliseen luonnossa liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoiluun ja muuhun harrastetoimintaan.

Taajamametsät - 1405 ha / 14 %


Taajamametsät ovat pääosin puistoiksi asemakaavoitettuja metsiä. Kohteet ovat kuopiolaisille tärkeitä asumisen lähivirkistysalueita. Kaksi kolmasosaa kuopiolaista käyttää näitä metsiä vähintään kerran viikossa. Metsät toimivat samalla suojapuustona vähentäen melu-, pöly-, saaste- ja näkymähaittoja mm. teollisuuden ja teiden ympäristössä.

Maankäytön muutosalueet - 1650 ha / 17 %


Maankäytön muutosalueet ovat kaupungin kasvun tulevia liike-elämän / teollisuuden / asutuksen tarpeisiin tarkoitettuja metsiä. Näitä alueita valmennetaan tulevia kaavallisia ratkaisuja varten.

Luonnonsuojelualueet - 576 ha / 6 %


Suojelumetsien tarkoitus on turvata luonnon monimuotoisuus, sekä säilyttää arvokkaat luontokohteet ja maisemarakenteet. Imagosyistä luonnonsuojelualueillakin on kaupungille suuri merkitys. Luonnonsuojelualueet ovat myös aktiivisessa virkistyskäytössä.