Kuopion strategisen metsäsuunnitelman päivittäminen

Kuopion kaupungin omistamille metsille päivitetään parhaillaan strategista, pitkän aikavälin (2021–2070) metsäsuunnitelmaa. Strategisessa metsäsuunnitelmassa asetetaan suuntaviivat metsien pitkän aikavälin käytölle ja metsänhoidon menetelmille, joita käytännön toiminnassa pyritään noudattamaan.

Strategisen metsäsuunnitelman päivittämisen pääasiallisena tarkoituksena on herättää keskustelua metsien tilasta ja käyttömahdollisuuksista sekä tuoda konkreettisia vaihtoehtoja ja laskelmia päätöksenteon tueksi. Strategisen metsäsuunnitelman esitys tuodaan kuntalaisten nähtäville ja kommentoitavaksi ajalle 12.–27.5.2021. Nähtävillä olon jälkeen strateginen suunnitelma etenee luottamushenkilöiden päätettäväksi.

Strategisen metsäsuunnitelman päivittämistä varten Kuopion kaupungin omistamat metsät on jaettu kuuteen eri laskenta-alueeseen niiden käytön ja erityispiirteiden mukaan. Näitä ovat:

 • Maankäytön muutosalueet
  • Maankäytön muutos mahdollinen seuraavan 40 vuoden aikana
 • Taajamametsät
  • Asemakaavoitetut tai niidenkaltaiset virkistysalueet
 • Ulkoilumetsät maaseutu
  • Aktiivisen virkistyskäytön alueet maaseudulla
 • Ulkoilumetsät kaupunki
  • Aktiivisen virkistyskäytön alueet kaupunkialueella
 • Talousmetsät
  • Pääasiassa metsätalouskäytössä olevat metsät
 • Suojelualueet
  • Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut alueet

Jokaiselle laskenta-alueelle on laskettu kolme erilaista metsien kehitystä kuvaavaa ehdotusta (skenaariota). Muuttujana ovat laskenta-aluekohtaiset vuotuiset hakkuukertymät: 1) alle puolet nykytilan kasvusta, 2) peruslaskelma ja 3) suurin taloudellisesti kestävä tasainen hakkuusuunnite. Jokaiselle ehdotukselle (skenaario) on laskettu sekä jaksollisen että jatkuvan kasvatuksen vaihtoehdot. Poikkeuksena ovat suojelualueet, joille on simuloitu ainoastaan kasvuennuste. Ehdotusten (skenaarioiden) laskennat ovat toteutettu tieteellisesti pätevillä ja valtakunnallisilla kasvu-, toimenpide- ja hiilimalleilla.

Laskentojen tuloksia esitellään koko metsäomaisuuden osalta ja lisäksi erikseen laskenta-alueittain. Tulokset käsittävät metsien ja metsätalouden, hiilitunnusten ja luonnon monimuotoisuutta kuvaavien indikaattoreiden kehittymistä kuvaavat tunnukset. Myös metsien soveltuvuutta virkistyskäyttöön on mahdollista arvioida metsien ikäluokkajakauman, puulajisuhteiden ja hakkuupinta-alojen perusteella. Metsäsuunnitelman päivittämisessä on kiinnitetty huomiota myös metsien kokonaiskestävään käyttöön ja mahdollisiin tuhoriskeihin.

Ehdotuksista peruslaskelma kuvaa lähinnä metsien hoidon tämänhetkistä toimintatapaa ja toiminnan laajuutta. Metsien kehityksen vaihtoehtojen kuvaamiseksi on laskettu kaksi muutakin ehdotusta, jolloin metsien kehitystä voidaan arvioida nykyistä suuremmilla ja pienemmillä hakkuumäärillä. Huomionarvoista on, että kasvumallit ja kehitysennusteet ovat teoreettisia laskelmia, joissa on aina myös omat puutteensa ennusteiden luotettavuuden osalta, kun ollaan elävän luonnon kanssa tekemisissä. Toinen huomionarvoinen näkökulma on, että kasvatusmenetelmien osalta ei voida eikä pidä tehdä kategorista päätöstä. Metsän kasvatusmenetelmä kussakin käytännön tilanteessa tulee valita jatkossakin metsikkökohteen tilan, soveltuvuuden ja erityispiirteiden ehdoilla.

Tulevaisuuden tarkastelun lähtökohtana on nykytilan analyysi. Vertailu on tehty vuoden 2001 kaupungin metsien tilanteeseen, Pohjois-Savon metsien tilanteeseen (VMI 12/13) ja Kuopion kaupungin ilmastopoliittisen ohjelmaan. Esimerkinomaisesti voidaan todeta, että kaupungin metsät ovat keskimäärin erittäin vanhoja, niissä on puustoa todella paljon ja kasvu on alkanut heikentyä korkeasta iästä johtuen. Kaupungin metsien luonnonsuojelualueiden määrä on yli kolme kertaa suurempi kuin Pohjois-Savossa keskimäärin. Yksityiskohtaisemmat vertailutiedot kaupungin metsien nykytilanteesta löytyvät Vertailua menneeseen 20 v ja Pohjois-Savoon-tiedostosta (pdf).

Kuopion strategisen metsäsuunnitelman päivittämiseksi pyydettiin asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja mahdollisten muiden yhteistyökumppaneiden palautetta. Kysely Kuopion kaupungin metsien hoitoon liittyen päättyi 27.5.2021 ja vastauksia saatiin lähes 400 kappaletta. Kiitos osallistumisesta!

Aineistot Aineistot

Oheisaineistot


Tuloswebinaari

Kuntalaisille järjestettiin tuloswebinaari metsäsuunnitelman keskeisistä tuloksista 25.5.2021, jonka webinaaritallenne on katsottavissa myös jälkikäteen.