Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus


Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa ja kohtelua. Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön potilas tai hänen omaisensa voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikkansa terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa harkita myös muita, usein nopeampia ja tehokkaampia keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset potilaan ja hänen hoitajiensa välillä.

Muistutus on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtumasta.  Vaivattomin ja suositeltavin tapa on käyttää sivun oikeasta palstasta löytyvää tulostettavaa muistutuslomaketta, mutta myös vapaamuotoinen muistutus on mahdollinen.

Terveydenhuollosta vastaava johtaja antaa asiasta potilaalle tai muistutuksen tekijälle kirjallisen vastauksen kohtuullisessa ajassa (yleensä 1-4 viikkoa) muistutuksen tekemisestä. Käyty kirjeenvaihto on täysin luottamuksellista ja se säilytetään erillään potilaskertomuksesta. Muistutuksen tekeminen ei vaaranna millään tapaa muistutuksen tehneen potilaan hoitoa jatkossa. Muistutuksen välityksellä saadun palautteen avulla terveyspalvelujen tuottaja voi kehittää toimintaansa.

Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Jos annettu vastaus ei tyydytä asianosaista, hänellä on mahdollisuus jatkotoimenpiteenä tehdä kantelu valvoville viranomaisille.

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Potilasasiamies
Arja Kivari
puh. 044 718 3304
puhelinajat ma - to klo 9 -11.30
potilasasiamies(at)kuopio.fi