Muut lupatyypit ja vähäiset toimenpiteet

Jatkoaikalupa


Lupapäätöksessä on mainittu luvan voimassaoloaika. Rakennusluvan mukaiset työt tulee aloittaa kolmen vuoden ja saataa loppuun viiden vuoden sisällä luvan lainvoimaisuudesta. Muutoin lupa raukeaa. Rakennusvalvonta voi myöntää rakennusluvalle jatkoaikaa kaksi vuotta töiden aloittamista varten ja kolme vuotta töiden loppuunsaattamista varten. Aloittamista varten jatkoaikaa voidaan myöntää vain kerran ja loppuunsaattamiselle jatkoaikaa myönnetään harkinnan perusteella kolme vuotta kerrallaan. Jatkoaikaa haetaan lupahakemus kaavakkeella, jonka liitteeksi liitetään alkuperäinen lupapäätös piirustuksineen. Jatkoaikaluvan hinta määräytyy voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Poikkeamispäätöksille tai suunnittelutarveratkaisuille ei jatkoaikaa voi hakea. Niiden voimassoloaikana tulee rakennuslupahakemus jättää vireille.

Muutoslupa


Jos lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista poikkeaminen merkitsee luvan olennaista muuttamista tai vaikuttaa naapureiden asemaan, tulee hakea muutoslupaa. Esimerkiksi rakennuksen kokomuutokset vaativat muutosluvan. Muutoslupaa haetaan lupahakemus kaavakkeella, jonka liitteeksi lisätään pätevän suunnittelijan tekemät piirustukset muuttuneesta alueesta. Pohjapiirustukseen tulee rajata muutosalue selkeästi ja muutosluvassa vain rajatun alueen muutokset huomioidaan. Tarvittaessa on toimitettava myös uusi tai päivitetty rakennushankeilmoitus (pdf).

Vähäiset muutokset voidaan hyväksyä ns. rakennustyönaikaisena muutoksena. Tämä edellyttää että aiemmin mainitut muutosluvan edellytykset eivät täyty. Työnaikaisen muutoksen voi hyväksyä lupapäättäjä tai tarkastusinsinööri, joka myös tekee hyväksynnän arkistokelpoisiin piirustuksiin. Lupaan liittyvät muutokset tulee hyväksytää viranomaiselle ennen katselmusta. Katselmuksilla havaitut lupapiirustusten vastaiset ratkaisut voivat vaikuttaa katselmuksen hyväksymiseen ratkaisevasti.

Kokoontumistilapäätös


Kokoontumistilapäätöksessä vahvistetaan tietyssä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä. Kokoontimustilapäätös tehdään mm. ravintoloihin, kouluihin ja muihin julkisiin tiloihin. Kokoontumistilapäätös on kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoontumistilaan.

Maisematyölupa


Rakennusvalvonta voi myöntää maisematyöluvan rakentamista valmisteleville töille. Tällaista maisematyölupaa haetaan yleensä isommissa hankkeissa, jossa rakennusluvan hakeminen tulee oletettavasti kestämään pidempään ja jossa on selkeät suunnitelmat pohjatöiden aloittamista varten. Rakennusvalvonnan toimivallassa olevaa maisematyölupaa haettaessa tulee hankkeen rakennuslupa olla vireillä. Liitteeksi maisematyölupa hakemukseen tulee liittää pätevän suunnittelijan toteuttama asemapiirustus jossa maanpintojen muokkaukset, puiden kaataminen ja muut luvan varaiset työt on esitetty. Naapureiden kuuleminen tulee hoitaa maisematyöluvan yhteydessä.

Muut maisematyöluvat myöntää ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat mm. maisemaa muuttavien maanrakennustöihin ja puiden kaatamiseen liittyvät asiat. Ympäristösuojeluviranomainen ohjeistaa myös mm. jätevesiin liittyvissä kysymyksissä. Jätevesijärjestelmän rakentaminen on luvanvaraista ja se hoidetaan rakennusvalvonnan toimenpideluvalla.

Vähäiset toimenpiteet jotka eivät tarvitse lupaa


Rakennusta tulee hoitaa ja pitää kunnossa. Osa toimenpiteistä vaatii luvan, osa ei. Lähtökohtaisesti ilman rakentamisen lupaa voi rakennusta kunnostaa ja huoltaa alkuperäisen rakennusluvan puitteissa. Jos tehtävällä korjaustyöllä ilmeisesti voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveellisyyteen, lupakynnys ylittyy. Toisaalta esim. rakennuksen salaojaremontti ei yleensä vaadi rakentamisen lupaa. Luvan tarpeeseen vaikuttaa myös rakennuksen tyyppi ja sijainti. Asemakaava-alueilla on tiukemmat luparajat kuin haja-asutusalueilla.

Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, on rakentamisessa huolehdittava turvallisuudesta, noudatettava voimassaolevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä sekä otettava huomioon alueen rakentamistapaohjeet. Suojelluissa rakennuksissa tulee ottaa huomioon rakennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset. Rakennusvalvontaviranomainen voi, mikäli em. vaatimukset eivät täyty, velvoittaa kiinteistön haltijan purkamaan tai muuttamaan toteutuksen säännösten vaatimukset täyttäväksi. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ja kysyä asiasta.

Seuraavat vähäiset toimenpiteet on vapautettu toimenpideluvan hakemisesta:

Aitaaminen, rakennelmat
 

 • Korkeintaan 20 m²:n suuruisen aitauksen, katoksen tai suojan rakentaminen jätteiden keräilyä varten, kun rakennelma sijaitsee rakennusalalla eikä se edellytä palo-osastointia. Alle 3 m²:n suuruisen jätekatoksen saa sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle ilman lupaa.
 • Kadun, puiston tai muun vastaavan yleisen alueen vastaisen aidan rakentaminen, kun aita tukimuureineen on katua vasten enintään 1,2 metriä korkea sekä puistoa ja muita alueita vasten enintään 1,6 metriä korkea. Aita ja tukimuuri perustuksineen on rakennettava kokonaan tontin puolelle.
 • Tonttien välisen aidan rakentaminen, kun aita tukimuureineen on enintään 1,2 metriä korkea ja kun naapuritontin omistaja tai haltija antaa suostumuksen niiden rakentamiseen sekä tontin sisäisten aitojen ja tukimuurien rakentaminen.

Ilma- ja maalämpö
 

 • Asemakaava-alueella ilmalämpöpumpun sijoittaminen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle, kun ne eivät sijaitse katujulkisivulla tai naapuria vasten.
 • Maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen, kun toimenpide ei sijaitse asemakaava-alueella, suunnittelutarvealueella, rakennuskieltoalueella, pohjavesialueella, vedenhankintavesistöjen valuma-alueella, vesialueella tai rakennuspaikan pinta-ala ei ole alle 5 000 m².

Aurinkopaneelit ja -keräimet
 

 • Asemakaava-alueella aurinkopaneelin ja -keräimen sijoittaminen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle, kun ne eivät sijaitse katujulkisivulla tai naapuria vasten.
 • mikäli niiden pinta-ala on pienempi kuin 10 m² tai ne ovat asennettuna lappeen suuntaisesti.
 • Aurinkopaneelin ja -keräimen sijoittaminen asemakaava-alueen ulkopuolella.

Parveke- ja terassilasitus
 

 • Asuinhuoneiston parvekkeen ja terassin lasittaminen (avattavuus yli 50 %), kun toimenpide ei edellytä palo-osastointia.

Mainostoimenpide
 

 • Alle 500 mm korkean irtokirjainmainoslaitteen tai kuvan asentaminen ulkosalle tai rakennuksen julkisivuun.

Muuntamot
 

 • Asemakaava-alueen ulkopuolella puistomuuntamoiden rakentaminen.

Julkisivu muutokset
 

 • Asuinpientalojen ja niiden talousrakennusten julkisivujen muutos.
 • Asuinpientalojen ja niiden talousrakennusten katon värin tai materiaalin muutos.
 • Lupa vaaditaan em. kohteisiin jos rakennuskohde tai ympäristö on suojeltu tai merkitty säilytettäväksi tai ne sijaitsevat maakunnallisesti merkittävällä alueella tai RKY- alueella. Lisätietoa Kuopion kaupungin rakennusjärjestyksestä 8a§ (pdf).

Piharakennelmat
 

 • Korkeintaan 20m2:n suuruisen piharakennelman rakentaminen asuinpientalo tontille tai -rakennuspaikalle. Asemakaava-alueella saa ollaa kerrallaan vain yksi tään määräyksen nojalla rakennettu piharakennelma.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Kuopion palvelupiste
Valtuustotalo
Suokatu 42 (PL 1097)
70110 Kuopio
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Asiakaspalvelu
017 185 174
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

Tekninen päivystäjä
(lupa- ja katselmuskysymykset)
044 718 5190

Neuvontapyynnöt, ennakkolausunnot ja lupahakemukset
Lupapiste.fi -sivusto

Rakennusrekisteri-, pinta-ala- ja huoneistotietokorjaukset
rakennusrekisterikorjaukset@kuopio.fi

Hulevedet
Kuopion hulevesineuvonnan verkkosivu

Haja-asutuksen jätevedet
Ympäristönsuojelu - jätevedet -verkkosivu

Voimassa olevat rakennusjärjestykset Voimassa olevat rakennusjärjestykset