Neulalahden ja Savilahden riskinarviointi
 

Neulalahden syvänteen pohjasedimentissä  on todettu kohonneita lyijy- ja elohopeapitoisuuksia. Sedimentin haitta-aineiden terveys- ja ympäristöriskien selvittämiseksi tarkemmin  Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Puolustusvoimat teettävät  Savilahti-Neulalahti –alueelle tarkennetun terveydellisen ja ekologisen riskinarvioinnin. Riskinarviointia varten alueella tehdään lisää mm. sedimentti-, vedenlaatu- ja kalastotutkimuksia. Riskiarvioinnin toteuttaa Sitowise Oy ja työ valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Riskinarviointi on tarpeen tehdä sen varmistamiseksi, että Neulalahden  ammusraivaustyöstä sekä vesistörakentamisesta aiheutuvat muutokset ovat hyväksyttäviä. Tarkastelussa otetaan huomioon alueen maankäytön kehittämisen aiheuttama, tulevaisuudessa lisääntyvä paine järviekosysteemin hyödyntämiseen ja virkistyskäyttöön. Pääpaino riskitarkastelussa asetetaan terveysriskeille.

Riskinarvioinnin työohjelma löytyy täältä

Savilahti -projekti Savilahti -projekti