Neulalahden ja Savilahden riskinarviointi


Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus ja puolustusvoimat teettivät vuonna 2018 selvityksen Neulalahden ja Savilahden vesialueen järvisedimenttien haitta-aineista ja niiden mahdollisista riskeistä ihmisille ja luonnolle. Työssä myös tarkasteltiin, vaikuttavatko sedimentin haitta-aineet Savilahden alueen tulevaan rakentamiseen ja vesistön virkistyskäyttöön.

Sedimenteissä todettiin ainoastaan lyijyä ja elohopeaa sellaisina pitoisuuksina, että niillä voisi olla ympäristön tai terveyden kannalta merkitystä. Lyijyn ja elohopean pitoisuudet alueen sedimentissä eivät kuitenkaan olleet poikkeuksellisen korkeita valtakunnallisesti vertailtaessa.

Sedimentin, veden tai kalojen haitta-aineiden ei arvioitu aiheuttavan terveysriskiä ihmiselle. Sedimentin raskasmetallipitoisuuksien arvioitiin olevan tasolla, joka ei aiheuta riskiä myöskään eliöille. Tulosten perusteella Savilahden suunnitellut rakennuskohteet on mahdollista toteuttaa ilman, että haitta-aineista aiheutuu liiallista ympäristöriskiä tai terveysriskiä alueen tuleville käyttäjille. Haitta-aineiden vaikutus maankäyttöön ja alueen kehittämiseen jää vähäiseksi.

Riskinarviointiraportti löytyy täältä (pdf)
Riskinarviointiraportin liitteet löytyvät täältä (pdf)
Sedimentti- ja vesitutkimusraportti löytyy täältä (pdf)                                                                                

Savilahti -projekti Savilahti -projekti