Ohjaaminen ja avustaminen opetuksessa

Koulunkäynninohjaajien antama tuki ja avustaminen suuntautuvat pääsääntöisesti koko opetusryhmälle.

Opetussuunnitelman mukaan tuki-, tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö. Annettavan tuen tulee edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen itsetunnon kehittymistä. Tavoitteena on tukea yksittäistä oppilasta siten, että hän kykenee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Koulunkäynninohjaaja tekee yhteistyötä paitsi opettajien, myös koulukuraattorien ja psykologien sekä perheiden kanssa.

Kuopion kaupungin linjauksen mukaan kaikissa erityisluokissa on vähintään yksi koulunkäynninohjaaja, poikkeustapauksissa ohjaajia voi olla useampia. Erityisluokkien ohjaajaresurssia voidaan käyttää koko koulua hyödyttävästi eivätkä avustajat ole sidottuja yhteen erityisluokkaan.

Lisäksi ohjaajia on myös yleisopetuksen luokissa tukemassa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Jokaisella koululla on käytössä koulunkäynninohjaajaresurssia, joka määritellään lukuvuosittain.

Perustellusta syystä oppilaalla on mahdollisuus saada henkilökohtainen avustaja / koulunkäynninohjaaja tai tulkki. Tällainen syy voi olla esimerkiksi liikunta- tai aistivamma, jolloin oppilas tarvitsee avustamista jatkuvasti koulupäivän aikana.

Erityisluokilla tai profiloiduilla erityisluokilla olevien lasten huoltajien ei tarvitse hakea henkilökohtaista avustajaa, sillä luokkien avustamistarve määritellään luokan tarpeen mukaan. Siinä otetaan huomioon muun muassa luokan oppilasmäärä, opetushenkilöstön määrä ja luokan oppilaiden avustamistarve.

Tuki-, tulkitsemis- ja avustajapalveluihin liittyvissä kysymyksissä otetaan yhteys oppilaan kouluun, katso: www.kuopio.fi/kuopion-kaupungin-peruskoulut