Omavalvonta


Omavalvonnalla tarkoitetaan elintarvikealan yritysten itsensä tekemää, järjestelmällistä ja jatkuvaa oman toiminnan valvontaa riskien hallitsemiseksi. Omavalvonta koskee kaikkia elintarvikealan toimijoita elintarviketuotantolaitoksista kioskiyrittäjiin.

Elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Omavalvonnan toteutuksesta on pidettävä kirjaa. Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että hänen valmistamansa, myymänsä, tarjoilemansa ja muutoin käsittelemänsä elintarvikkeet ovat turvallisia, eikä kuluttajia johdeta harhaan. 

Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon tarkastajat neuvovat tarvittaessa yrityksiä omavalvonnan laadinnassa ja kehittämisessä sekä valvovat elintarvikealan yritysten omavalvonnan toimivuutta tarkastuksin ja näytteenotoin.

Lue lisätietoa: Ruokavirasto-omavalvonta