Opas tapahtumajärjestäjälle


Kuopion kaupungin opas tapahtumajärjestäjälle julkaistaan päivitettävä verkkojulkaisuna. Tämä versio on tehty 28.12.2012 (päivitetty viimeksi 2.11.2016).

SISÄLTÖ

1. Onko tapahtuma yksityistilaisuus vai yleisötilaisuus?
2. Tapahtumatilat ja -alueet sekä maanomistajan luvat
3. Tarvitsevatko tapahtumakävijät majoitusta?
4. Aiotko tarjoilla tai myydä tapahtumassa elintarvikkeita, tupakkaa tai alkoholia?
5. Tarvitaanko tilapäisiä liikennejärjestelyjä, liikennevaloja vilkulle jne?
6. Aiotko esittää tilaisuudessa musiikkia?
7. Aiheutuuko tilaisuudesta tilapäistä melua?
8. Aiotko järjestää tilaisuudessa arpajaisia, pelejä tai kilpailuja?
9. Aiotko kuvata elokuvia tai mainoksia?
10. Aiotko järjestää rallin, rallisprintin tai muun nopeuskilpailun?
11. Tarvitaanko tilaisuudessa järjestyksenvalvojia tai vartiointia?
12. Tarvitaanko ensiapu tapahtumapaikalle?
13. Aiotko käyttää tai säilyttää palavia nesteitä, nestekaasua tai räjähteitä?
14. Aiotko käyttää tervapatoja tai ulkoroihuja, tehdä avotulen tai nuotion?
15. Aiotko järjestää ilotulituksen, tulinäytöksen tai käyttää pyroteknisiä tehosteita?
16. Tarvitaanko tilaisuudessa sähköä tai vettä?
17. Tarvitsetko pystyttää telttoja, orkesterilavarakenteita, mastoja/torneja tai muita tilapäisiä rakennelmia?
18. Syntyykö tilaisuudessa jätteitä? Tarvitaanko siivousta?
19. Miten hoidetaan tavaroiden kuljetukset tapahtumapaikalle?
20. Tarvitsetko liputusta tai muuta välineistöä tapahtumaan?

21. Tarvitsetko tapahtumalle ulkomainontaa tai tiedottamista?
22. Miten yleisön kuljetukset hoidetaan tapahtumapaikalle ja pois?
23. Mitä asiapapereita yleisötapahtuman järjestäjän tulee toimittaa pelastusviranomaisille? Vaatiiko tapahtuma pelastussuunnitelman?
24. Mitä asiapapereita yleisötapahtuman järjestäjän tulee toimittaa poliisille? Vaatiiko tapahtuma turvallisuussuunnitelman?
25. Mitä tukea tapahtumalle voi hakea Kuopion kaupungilta?
26. Yhteystietoja

Aiotko järjestää tapahtuman Kuopiossa?

Tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia monet järjestelyt, luvat, ilmoitukset, yms. hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista. Tähän oppaaseen on koottu vastauksia tapahtumajärjestäjälle yleisimmin eteen tuleviin kysymyksiin.

  1. Onko tapahtuma yksityistilaisuus vai yleisötilaisuus?

Tapahtuma tarkoittaa tilaisuutta, jossa useamman henkilön muodostama ryhmä kokoontuu paikkakunnalle yhteisen nimittäjän takia, viipyen paikkakunnalla muutamasta tunnista muutamaan vuorokauteen käyttäen monipuolisesti hyväkseen paikkakunnan eri palveluja. Tapahtuma voi tarvita rakentamis- ja purkamisaikaa, ja olla ohi vasta loppusiivousten tai -korjausten jälkeen.

Useat tapahtumat ovat yksityistilaisuuksia, eivätkä ne tarvitse erikseen lupia ja ilmoituksia. Tällaisia tapahtumia järjestetään usein paikassa tai tilassa, jossa on pysyvä henkilökunta ja järjestyksenvalvonta.

Jos tapahtumalla on nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, kysymys on yleisötilaisuudesta, joka voi edellyttää kokoontumislain mukaisia ilmoituksia ja erilaisia lupia.

Yleisötilaisuus on määritelty kokoontumislaissa. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleensä erilaisia messuja, markkinoita, juhlia, seremonioita, kilpailuja, näytöksiä, mainostapahtumia, konsertteja ja muita tilaisuuksia, joihin muillakin kuin erikseen kutsutuilla on pääsy maksua vastaan tai ilman. Tapahtumia järjestävät niin yksityiset henkilöt kuin yritykset, yhdistykset ja julkinenkin sektori. Ne kokoavat ihmisiä yhteen jotain tarkoitusta tai merkitystä varten tiettyyn aikaan ja paikkaan.

Yleisötilaisuuksia voidaan lupaprosessien näkökulmasta luokitella seuraavasti:

1) yksityistilaisuudet

2) yksityisluonteiset tilaisuudet, jotka käsitellään kokoontumislain perusteella yleisötilaisuuksina, joista ei arvioida olevan haittaa yleiselle järjestykselle eikä turvallisuudelle (ei tarvetta järjestyksenvalvonnalle eikä erityisille liikennejärjestelyille), ei ilmoitusvelvoitetta poliisille eikä pelastusviranomaiselle.

3) yleisötilaisuus, josta tehtävä yleisötilaisuusilmoitus poliisille ja laadittava pelastussuunnitelma pelastusviranomaiselle. Tällaisia ovat esimerkiksi pilkkikisat.

4) yleisötilaisuus, josta tehtävä yleisötilaisuusilmoitus poliisille sekä laadittava tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Tällaisia ovat tavanomaiset yleisötapahtumat.

5) yleisötilaisuus, josta tehtävä yleisötilaisuusilmoitus poliisille ja laadittava tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Poliisi tekee erillisen lupapäätöksen. Tällaisia ovat usein suuremmat yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen vaikuttavat tapahtumat.

Huomioi kohdassa 16 kerrotut tapahtumajärjestäjän velvoitteet liittyen ilotulitukseen, tulinäytökseen tai pyroteknisten tehosteiden käyttöön.

Rajanveto ilmoitusvelvollisten ja vapaiden tilaisuuksien välillä ei aina ole yksinkertaista. Lisätietoja ja neuvoja voit kysyä poliisilta: http://www.poliisi.fi/ita-suomi/

Katso yleisötilaisuuden määrittely myös kokoontumislaista (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990530) ja pelastustoimesta annetusta asetuksesta (www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2011/20110407.pdf). Yli 200 henkilöä vetävät tapahtumat käsitellään yleisötilaisuutena.

Useimmiten tapahtumajärjestäjän kannattaa tehdä ilmoitus yleisötilaisuudesta, kuin jättää tekemättä. Katso oppaan kohdat 24 ja 25.

2. Tapahtumatilat ja -alueet sekä maanomistajan luvat

Kaikkiin ulkoilmatapahtumiin, myyntitilaisuuksiin jne. tarvitaan aina maan- tai tilanomistajan lupa. Omistaja voi olla kaupunki, valtio, yksityinen henkilö, yhteisö jne.

Kuopiossa on alueita ja tiloja monenlaisille tapahtumille. Tietoja tiloista sekä niiden varaamisesta ja tarvittavista luvista saat:

Kauppatori ja satamatori, http://www.kuopiontori.fi/ 
Tapahtumat ja tilaisuudet, tilla.martikainen(at)kuopionkeskus.fi, puhelin 0503 608 973
Torimyyntipaikat, torivalvoja(at)kuopio.fi, puhelin 044 718 5146

Liikuntapaikat, koulu- ja nuorisotilat, https://www.kuopio.fi/tilavaraukset
Tiedustelut: liikuntapaikkavaraukset(at)kuopio.fi, 017 182 550, koulutilavaraukset(at)kuopio.fi, 017 184 123
Avoinna arkisin klo 8 - 15.30

Kokous- ja kongressitilat
Sopivien tilojen haussa ja kokousten ja kongressien järjestämisasiossa palvelee Kuopio Convention Bureau Oy, http://www.kuopiotahko.fi/kokoukset-ja-kongressit/kuopio-convention-bureau-oy
kirsi.vartiainen(at)kuopiotahko.fi, puhelin 050 330 3496

Muut ulkoalueet, puistot ja katualueet, https://www.kuopio.fi/fi/tapahtuma-ja-mainostamisluvat
Aluevarauksista ja maanomistajan luvista tiedustelut ja hakemukset osoitteeseen kunnossapito(at)kuopio.fi. Maanomistajan lupaa haetaan vähintään kuukausi ennen tapahtumaa.

Kuopion kaupungin karttapalvelussa http://karttapalvelu.kuopio.fi/, hakija voi tehdä tapahtuma-alueen rajauksen tulostuksen, mikä vaaditaan maanomistajanluvan käsittelyä varten.

Kuopion kaupungilla on myös ns. tapahtumapuistoja.
1) tapahtumapuistot: kuvat (pdf)
2) tapahtumapuisto: hinnasto (pdf)

Pienelle ei-kaupalliselle tapahtumalle, jossa aluetta ei suljeta yleiseltä käytöltä, eikä vaadita mitään erityisiä toimenpiteitä voi hakea eli ilmoittaa ja saada luvan Kuopion kaupungilta maksutta kunnossapito(at)kuopio.f

Maaomistaja – kaupunki tai yksityinen – voi asettaa ehtoja tai kokonaan kieltää tapahtuman järjestämisen, jos tapahtuma ei sovellu suunnitellulle paikalle tai sen järjestämiseen on olemassa muita esteitä.

3. Tarvitsevatko tapahtumakävijät majoitusta?

Kuopiossa on yhteensä yli 2500 hotellivuodepaikkaa. Lisäksi myös muualla Pohjois-Savossa on hyvin hotelleja ja majoitusliikkeitä, muun muassa Tahkolla.

Sopivan majoituksen löytämisessä auttaa Kuopio Info, Kuopion kaupungin palvelu- ja matkailuneuvonta (Alatorin Kauppakeskus Apaja), os. Kauppakatu 45, PL 228, 70101 Kuopio, sähköposti: palveluneuvonta (at) kuopio.fi. Hotelleista ja majoitusliikeeistä tietoa myös   www.kuopiotahko.fi

Koulumajoituksesta voi tiedustella kasvun ja oppimisen palvelualueelta, asiointiposti: koulutilavaraukset (at) kuopio.fi

Leiriytymisestä tulee noudattaa niitä koskevia ohjeita. Alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä, on tilapäinen leirintäalue. Tilapäisestä leirintäalueesta on tehtävä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Lisätietoja antaa Kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristöterveydenhuolto, asiointiposti: ymparistoterveys(at)kuopio.fi, käyntiosoite: Savilahdentie 6 B, 2. krs, 70210 Kuopio. Ks. myös kohta 18.

4. Aiotko tarjoilla tai myydä tapahtumassa elintarvikkeita, tupakkaa tai alkoholia?

Yleisille alueille tarjoilulle ja myynnille on haettava maanomistajan lupa, ks. kohta 3. Maanomistajan lupa koskee vain maa-alueen hallintaa, ei esimerkiksi sen yksityiskohtaista käyttöä, joihin voidaan tarvita muita viranomaislupia tai ilmoituksia.

Elintarvikkeita valmistavan, tarjoavan tai myyvän ammattimaisen toimijan on tiedotettava toiminnastaan kirjallisesti 4 arkipäivää ennen tilaisuutta ympäristöterveydenhuoltoon. Tiedotteen voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen: ymparistoterveys(at)kuopio.fi.

Elintarvikkeiden ulkomyynnissä noudatetaan valtakunnallista Eviran (Elintarviketurvallisuusvirasto) ulkomyyntiohjetta. https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/ulkomyynti/

Tapahtumista, joihin odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti yli 500 henkilöä on tapahtuman järjestäjän ilmoitettava kirjallisesti ympäristöterveydenhuoltoon hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkamista.  Ilmoituksen voi toimittaa osoitteeseen ymparistoterveys(at)kuopio.fi.

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Tupakkatuotteita saa myydä vain sellainen elinkeinonharjoittaja, jolla on tupakkatuotteiden myyntipaikan sijaintikunnan myöntämä vähittäismyyntilupa. Vähittäismyyntilupa on myös edellytys tupakkatuotteiden hankinnalle jälleenmyyntiin tukkumyynnistä.

Myyntihakemus on mahdollista tehdä sähköisesti tai kirjallisella lupahakemuksella. Hakemus suositellaan tehtäväksi sähköisesti. Sähköiseen hakemukseen tarkoitetun hakemuslomakkeen ohjeineen löydät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) internet-sivuilta. Sähköinen hakemus ohjautuu automaattisesti myyntiluparekisteriin ja tupakanmyyntipisteen sijaintikunnalle. Toivomme sinun käyttävän ensisijaisesti sähköistä hakemusta, koska sitä kautta tukkumyyjä saa ajantasaisen tiedon siitä, että myyntilupa on myönnetty.

Myyntilupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Tupakkalain (549/2016) mukaisen tupakan myyntilupahakemuksen käsittelyaika on 40 vrk.

Kunta perii luvan myöntämisestä ja jatkossa myös myynnin valvonnasta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun.

Ulkotiloissa järjestettävissä yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan ei saa tupakoida.

Lisätietoja antaa Kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristöterveydenhuolto, asiointiposti: ymparistoterveys(at)kuopio.fi, käyntiosoite: Savilahdentie 6 B, 2. krs, 70210 Kuopio.

Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat myöntää Itä-Suomen aluehallintovirasto, www.avi.fi, neuvonta: info.ita(at)avi.fi, virallinen asiointi: kirjaamo.ita(at)avi.fi, postiosoite: Itä-Suomen aluehallintovirasto, PL 1741, 70101 Kuopio. Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan myöntämistä varten tarvitaan yleensä tontinhaltijan suostumus. Kaupungin tilojen osalta suostumuksen myöntää tiloja käyttävä palvelualue ja maa-alueiden osalta samat tahot kuin edellä kohdassa 3.

Myyntipaikkojen osalta järjestäjän vastuulle voi kuulua nestekaasua käyttävien laitteiden määräysten mukainen käyttö tai tilaisuuden järjestäjä antaa tarkat ohjeet, mitä nestekaasun käyttäjän tulee huomioida. Ohjeet voidaan laatia yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa, ks. kohta 14.

5. Tarvitaanko tilapäisiä liikennejärjestelyjä, liikennevaloja vilkulle jne?

Tapahtuma voi tarvita tilapäisiä liikennejärjestelyjä, kuten katujen sulkemisia, liikennevalojen laittamista vilkulle, tilapäisiä pysäköintialueita, tai muita toimia liikennealueella.

Yleisötilaisuuksien edellyttämien teiden sulkemisista on tiedotettava ja opastettava riittävästi. Tilapäiset opastusmerkit ovat kevytrakenteisia, valkopohjaisia tauluja, joissa käytetään kohteen nimeä tai tilaisuuden tunnusta sekä tarvittaessa kohteen suuntaa ja etäisyyttä.

Näihin toimenpiteisiin, kun tienpitäjänä on Kuopion kaupunki, lupaa haetaan kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalveluista, asiakaspalvelu puh. 0800 918 511, asiointiposti kunnossapito (at) kuopio.fi.

Yleisille maanteille luvat tapahtuman vaatimille erityistoimenpiteille, muusta kuin tien sulkemisesta, haetaan ELY-keskukselta. Lupaa tilapäiselle opasteelle haetaan vapaamuotoisella hakemuksella paikallisesta ELY-keskuksesta otsikolla: "Hakemus tilapäiselle opastukselle/ tapahtumailmoitukselle". Lupakäsittelyä edesauttaa, jos hakemuksen liitteenä on karttaesitys opastuksen laajuudesta. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo (at) ely-keskus.fi.

Yleisten teiden sulkemista vaativien tapahtumien lupaviranomainen on poliisi.Tienpitoviranomainen (ELY-keskus) antaa poliisille tarvittaessa lausunnon yleisten teiden käytöstä.  Jos tapahtuma ei vaadi tien sulkemista, on lupaviranomainen yleisen tien erikoiskäytöstä paikallinen ELY-keskus. Samoin tilapäiset nopeusrajoitukset haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta.    

Pääsääntöisesti poikkeavat liikennejärjestelyt sovitaan hyvissä ajoin tapahtumajärjestäjän ja tienpitäjän, ts. kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalvelujen tai ELY-keskuksen kanssa.Poliisi voi antaa asiantuntevia neuvoja jo tapahtuman suunnittelussa. Tapahtuman aikana poliisi voi vielä tehdä tarvittavia muutoksia, esim. sulkemalla katuja.

Ilman yleisötilaisuuspäätöstä ei tapahtumaan voida hyväksyä tilapäisiä järjestyksenvalvojia. Poliisi voi päätöksellään nimetä liikenteenohjaajia myös muihin tapahtumiin kuin yleisötilaisuuksiin. Poliisin päätöksellä tapahtumanjärjestäjän nimeämät liikenteenohjaajat saavat toimivaltuudet ohjata liikennettä yleisellä tiellä.

Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että ympäröivän alueen ja rakennusten pelastustiet ovat käytettävissä koko yleisötilaisuuden ajan.

6. Aiotko esittää tilaisuudessa musiikkia?

Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa tekijänoikeusjärjestöiltä, esim. Teostolta.

Katusoittoon torilla pyydetään lupa torivalvojalta, puh 044 718 5146. Katualueilla, puistoissa ym. yleisillä alueilla luvan myöntää kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalvelut puh. 0800 918 511, asiointiposti kunnossapito (at) kuopio.fi.

Katusoittajat eivät saa käyttää torialueilla eivätkä muillakaan alueilla äänentoistoa.Soitto ei saa häiritä toritoimintaa, asukkaita tai muita käyttäjiä.   

7. Aiheutuuko tilaisuudesta tilapäistä melua?

Tilapäistä melua saattaa syntyä tapahtuman aikana, mutta myös tapahtuman rakennus- ja purkuvaiheessa.

Ympäristönsuojelulain 118§ (527/2014) edellyttämä ilmoitus, ns. meluilmoitus, tulee tehdä ympäristönsuojelupalveluille 30 vuorokautta ennen tapahtumaa, ks. ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä www.kuopio.fi > Ympäristönsuojelun luvat ja valvonta

Tilapäisen melun torjunnasta ja äänentoistolaitteiden käytöstä ohjeita antaa kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristönsuojelupalvelut, asiointiposti: ymparistonsuojelu (at) kuopio.fi, käyntiosoite: valtuustotalo, Suokatu 42, 2. krs.

8. Aiotko järjestää tilaisuudessa arpajaisia, pelejä tai kilpailuja?

Onko tapahtumassa tarkoitus järjestää arpajaiset?

Yhden poliisilaitoksen alueella tapahtuviin arpajaisiin haetaan lupa poliisilaitoksen lupakansliasta. Useamman poliisilaitoksen alueella tapahtuviin arpajaisiin haetaan lupa poliisihallitukselta.

Itä-Suomen poliisilaitos myöntää luvat arpajaisiin alueellaan. Ks. poliisin lupapalvelut Itä-Suomessa.

Pienarpajaiset

Arpajaislain mukaan yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö saa toimeenpanna ilman erillistä lupaa tavara-arpajaiset, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2000 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa.

Koululuokka tai sitä vastaava opintoryhmä voi opiskelun tai opiskelua tukevan harrastustoiminnan edistämiseksi toimeenpanna pienarpajaiset, jos arpajaisten toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltainen henkilö.

Pien- ja miniatyyriarpajaisissa voittojen yhteenlasketun arvon on oltava vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta ja pienimmän voiton on oltava vähintään yhtä suuri, kuin arvan hinta.

Osasta pienarpajaisia on tehtävä tilitys. Pienarpajaisista tilitys on tehtävä viipymättä tilaisuuden päättymisen jälkeen. Tilitystä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos arvat on myyty vain arpajaiset toimeenpanevaan yhteisöön kuuluvien henkilöiden kesken.

Pienarpajaisten tilityksessä tulee olla mukana pienarpajaisten arvontapöytäkirja/tilitystä koskeva lomake liitteineen.

Arpajaisten toimeenpanijan tulee pitää tilitys nähtävänä kahden viikon ajan tilityksen valmistumisen jälkeen. Tilitys on säilytettävä kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetyllä tavalla.

Kun pienarpajaisten järjestäjänä on koululuokka tai vastaava opintoryhmä, tilityksen nähtävänä pitämisestä vastaa arpajaisten toimeenpanosta vastaava täysivaltainen henkilö. Tilitys on säilytettävä yhden vuoden ajan.

9. Aiotko kuvata elokuvia tai mainoksia? 

Mikäli kuvaaminen herättää yleistä huomiota tai vaikuttaa esimerkiksi ihmisten liikkumiseen, käsitellään kuvaamista yleisötapahtumana. Yleisenä huomion herättämisenä voidaan pitää sitä, että yleisellä paikalla näytellään ja sitä kuvataan. Sen sijaan esimerkiksi pelkkä maisemien tai kaupunkikuvan ikuistaminen ei ole yleisötilaisuus.

Jos kuvaus tapahtuu yksityisen maanomistajan tai kiinteistönhaltijan maalla, lupa on kysyttävä maan tai kiinteistön omistajalta.

Mikäli elokuvan kuvaaminen yleisellä paikalla rajoittaa muiden liikkumista tai aiheuttaa liikennejärjestelyjä, tehdään ilmoitus poliisille, poliisin lupapalvelut  ja kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalveluihin, puh. 0800 918 511, asiointiposti kunnossapito (at) kuopio.fi.

Kuvausluvat liikunta- ja ulkoilualueilla liikuntapaikoilla haetaan hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta, asiointiposti: hyvinvointi(at)kuopio.fi

10. Aiotko järjestää rallin, rallisprintin tai muun nopeuskilpailun?

Kyseessä on yleisötilaisuus, jota koskevat kaikki yleisötilaisuutta koskevat säännökset. Erityispiirteenä asemakaava-alueella tapahtuvien katujen sulkemiseen pitää olla kaupunginhallituksen lupa. Muutoin lupaviranomainen on poliisi. Tienpitäjän lausunto/päätös tarvitaan. Nopeuskilpailuja voidaan järjestää yleisiä teitä sulkemalla moottoriajoneuvoista ainoastaan henkilöautoille tai moottoripyörille. Ks. kohta 6.

Muiden ajoneuvoryhmien on kilpailtava niille erikseen rakennetuilla kilparadoilla.

11. Tarvitaanko tilaisuudessa järjestyksenvalvojia tai vartiointia?

Oppaan kohdassa 1 on luokiteltu yleisötilaisuudet lupaprosessien näkökulmasta. Yleisötilaisuudessa tulee pääsääntöisesti olla nimettynä järjestyksenvalvojia. Järjestyksenvalvojien avulla järjestäjä takaa tapahtuman häiriöttömän ja turvallisen läpiviemisen. Järjestyksenvalvojia tarvitaan vähintään kaksi, mies ja nainen.

Järjestyksenvalvojien määrä perustuu tapahtuman luonteeseen ja alueen laajuuteen tai hallittavuuteen yleensä. Järjestäjän tulee esittää turvallisuussuunnitteluun pohjautuen järjestyksenvalvojien määrää tapahtumaan. Poliisi harkitsee tapahtumajärjestäjän esittämien järjestyksenvalvojien edellytykset toimia kyseisessä tapahtumassa. Yleisenä arviointiperusteena on, että suuren riskin tapahtumat vaativat 1 järjestysvalvoja per 100 tapahtumakävijää.  Pienen riskin tapahtumissa riittää 1 järjestyksenvalvoja per 500 asiakasta. Järjestyksenvalvojia on kuitenkin aina oltava vähintään sen verran, että järjestyksenvalvojat voivat selviytyä tehtävistään, esimerkiksi avaamaan poistumisreitit ja ohjaamaan ja avustamaan ihmiset kokoontumisalueille. Järjestyksenvalvojien on pystyttävä viipymättä puuttumaan ja ennalta estämään mm. järjestyshäiriöitä.

Tapahtuman välittömään aukioloon liittyvän ajan ulkopuolinen huvialueen valvonta on vartiointia ja siten vartioimisliikkeiden toimialaan liittyvää toimintaa. Järjestyksenvalvojat eivät saa suorittaa yövartiointia. Mikäli vartijaa ei ole, tapahtumajärjestäjä itse ei käytännössä voi puuttua huvialueella tapahtuvaan liikkumiseen juuri mitenkään.

12. Tarvitaanko ensiapu tapahtumapaikalle?

Pohjois-Savon Maakunnan alueella ensihoitopalveluiden järjestämisestä vastaa Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri. Palveluita tuottavat sairaanhoitopiiri itse sekä Pohjois-Savon Pelastuslaitos. Osana yleisötilaisuuden pelastusviranomaisille (www.pspelastuslaitos.fi) laadittavaa pelastussuunnitelmaa on laadittava myös suunnitelma tilaisuuden ensiapujärjestelyistä. Suunnitelma on lähetettävä 14 vrk ennen tapahtumaa kys.joke(at)kuh.fi.

Suurissa yleisötilaisuuksissa tapahtuma vaatii yleensä riskikartoituksen ja suunnittelun myös mahdollisista ensihoitopalveluiden lisätarpeista. Näistä palveluista tulee sopia Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kanssa. Ennen tämäntyyppisiä tilaisuuksia toteutetaan paikan päällä turvallisuustarkastus myös ensiavun suhteen.

Lisätietoja:
Osastonhoitaja Jouni Farin 044 717 4251 jouni.farin(at)kuh.fi
Apulaisosastonhoitaja Janne Eskelinen 044 717 9552 janne.eskelinen(at)kuh.fi

 

13. Aiotko käyttää tai säilyttää palavia nesteitä, nestekaasua tai räjähteitä?

Vaarallisten kemikaalien säilytystä ja käyttöä ohjaa ensisijassa laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005). Lain tarkoitus on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

Vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä ilmoituksen, ilmoitus pitää sisällään myös nestekaasunkäytön ja säilytyksen. Tämä koskee myös yleisötilaisuuden järjestäjää, jonka tulee tehdä ilmoitus kirjallisesti vähintään kuukausi ennen vaarallisten aineiden käsittelyä ja säilytystä. Ilmoituksessa on esitettävä tiedot ja selvitykset suunnitellusta toiminnasta ja turvallisuusjärjestelyistä.  Kemikaali-ilmoituksesta tulee selvitä tarkkaan mitä vaarallisia kemikaaleja yleisötilaisuusalueella aiotaan käyttää ja säilyttää.  (Laki 390/2005 24 §).

Valtioneuvoston asetus 685/2015 täydentää em. lakia ja antaa puitteet viranomaisten toiminnalle ja kertoo ne velvoitteet joita yleisötilaisuuden järjestäjän tulee noudattaa ja vastata omassa toiminnassaan.  Asetus ei anna selvää rajausta vaarallisten aineiden määristä ja nimenomaan siksi kemikaali-ilmoituksen toimittaminen on tärkeää, että pelastusviranomainen voi arvioida yleisötilaisuuden turvallisuutta vaarallisten aineiden suhteen, sekä antaa tarvittaessa ehtoja ja vaatimuksia niiden käytölle ja säilyttämiselle.

Nestekaasupullojen ja käyttölaitteiden sijoituksen osalta turvallisuuteen liittyviä asioita ohjaa Valtioneuvoston asetus 858/2012 Nestekaasupullojen ja -astioiden varastointi.

Asetuksen yleiset velvoitteet nestekaasun säilytykseen ovat lyhyesti seuraavat:

• Nestekaasupullot ja -astiat on sijoitettava siten, että ne eivät pääse kuumenemaan eivätkä ole alttiita mekaaniselle vahingoittumiselle. Nestekaasupullot ja -astiat tulee varastoida lukitussa tilassa tai muuten sellaisessa paikassa, johon asiattomien pääsy on estetty.

• Nestekaasupullojen ja -astioiden varastointi- ja säilytystilan tulee olla asianmukaisesti tuulettuva.

• Täydet ja tyhjät pullot tulee sijoittaa erikseen ja merkitä sijoituspaikat selvästi. Nestekaasupullot tulee sijoittaa siten, että pullot voidaan tulipalon uhatessa poistaa nopeasti varastosta.

• Varastoitavien nestekaasupullojen venttiilien suojahattujen ja -muttereiden tulee olla kiinnitettyinä paikoilleen ja pullot tulee sijoittaa pystyasentoon venttiili ylöspäin.

Pelastuslaitoksen internetsivuilta löytyvät tarvittavat ilmoituslomakkeet sähköisenä ja niiden toimitusosoitteet.

Lisätietoja pelastuslaitokselta, puh. (017) 182 111 (Kuopion kaupungin vaihde) tai pelastuslaitos(at)kuopio.fi

14. Aiotko käyttää tervapatoja tai ulkoroihuja, tehdä avotulen tai nuotion?

Avotulen käytölle tarvitset maanomistajan luvan, ks. kohta 3.

Avotulen käytöstä yleisötilaisuusalueella on aina neuvoteltava pelastuslaitoksen kanssa. Käytettäessä avotulta on huomioitava pelastuslain velvoitteet turvallisesta tulenteosta. Käytettäessä avotulta on käyttöpaikan välittömään läheisyyteen varatta riittävä määrä sopivaa alkusammutuskalustoa.

Pelastuslaitos voi kieltää metsäpalovaroituksen aikana kaikki avotulen tekemisen alueellaan. Lisätietoja puh. (017) 182 111 (Kuopion kaupungin vaihde) tai pelastuslaitos(at)kuopio.fi

15. Aiotko järjestää ilotulituksen, tulinäytöksen tai käyttää pyroteknisiä tehosteita?

Ilotulituksen, tulinäytöksen tai pyroteknisten tehosteiden käytölle tarvitset maanomistajan luvan, ks. kohta 3.

Toreilla ja katualueilla ei saa ampua raketteja. Ks. lisätiedot www.pspelastuslaitos.fi.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta ohjaa myös ilotulitteiden käyttöä, nimenomaan sitä kenelle viranomaiselle ilotulitteiden käytöstä on tehtävä ilmoitus. (Laki 390/2005 81 § ja 97 §)
Asetus 819/2015 räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta tarkentaa em. lain ilmoitusvelvollisuutta siitä mitä tietoja ilmoitukseen on kirjattava ilotulitusnäytöksen järjestämisestä tai erikoistehosteiden käytöstä.

Ilotulitteiden käyttö 

Ilotulitteiden käyttöä ohjaava Valtioneuvoston asetus 819/2015 räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta on tullut voimaan 1.7.2015 ja siinä kerrotaan miten yksityiseen käyttöön hyväksyttyjen ilotulitteiden käytön tulee tapahtua.

Ilotulitteiden yksityisestä käytöstä on tehtävä ilmoitus paikalliselle pelastuslaitokselle viimeistään viisi vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttämistä. Pelastuslaitoksen nettisivuilla on sähköinen lomake ja ohjeet ilmoituksen tekemisestä. Yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjä ilotulitteita saadaan luovuttaa vain pelastusviranomaisen hyväksymästä myyntipisteestä. 

Mikäli ilotulitteita käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä yksityistilaisuudessa, kysymyksessä on ilotulitusnäytös. Ilotulitusnäytöksen järjestäjän tulee tehdä ilmoitus poliisille, poliisilaitoksen nettisivuilla olevalla lomakkeella. Poliisi pyytää pelastuslaitokselta lausunnon.

Yksityisten henkilöiden ilotulitteita voidaan käyttää ilman ilmoitusta joulukuun 31 päivän kello 18.00:n ja tammikuun 1 päivän kello 2.00:n välisenä aikana. Ilotulitteiden kieltoalueilla ilotulitteiden käyttö on kuitenkin aina kielletty. Pohjois-Savon maakunnan alueella ilotulitteiden käyttökieltoalueet ovat Kuopion ydinkeskusta ja Petosen keskusta, Varkauden Päiviönsaaren alue ja Nilsiän Tahkovuoren alue.

Ilotulitteiden ja muiden räjähteiden säilytysmäärät asuinhuoneistoissa ovat: enintään 2 kg ruutia, yhteensä enintään 20 000 ampuma-aseissa, työkaluissa ja lähetyspistooleissa käytettävää patruunaa ja niiden sytytysnallia sekä lyhytaikaisesti enintään 5 kg ilotulitteita ja pyroteknisiä tuotteita.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintaohje ilotulitteiden käytöstä

1.    Ilotulitteiden käyttö vaatii aina käyttöilmoituksen (pois lukien em. 31.12.–1.1.)
       a.    Ilmoituksen käsittely on maksullinen, tuoteluettelo (pois lukien em. 31.12.–1.1.)
       b.    Käyttöilmoitusta ei hyväksytä:
               •    Ilotulitteiden käyttökieltoalueille;
               •    ruohikkopalovaaran / metsäpalovaroituksen aikana;
               •    silloin, kun käyttöpaikka ei täytä asetusten vaatimuksia.

2.    Venetsialaiset eli mökkikauden päättäjäisjuhlat elokuun viimeisenä viikonloppuna
     a.    Ilotulitteiden käytölle ei tarvita erillistä käyttöilmoitusta em. ajankohtana
     b.    Käyttö sallitaan vain lauantain klo 18.00 ja sunnuntain klo 02.00 välisenä aikana
     c.    Ilotulitteiden käyttö Venetsialaisten aikana on kielletty:
               •    Kaikilla ilotulitteiden käyttökieltoalueilla;
               •    Taajaan rakennetulla alueella (liikennemerkein rajattu alue);
               •    Ruohikkopalovaaran / metsäpalovaroituksen aikana.  

Ilmoitus ilotulitusnäytöksen järjestämisestä (VN asetus 819/2015 61 §)

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on tehtävä, kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 97 §:n mukainen ilmoitus poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:
1) näytöksen paikka;
2) tarkka ajankohta;
3) millaisia ilotulitteita näytöksessä aiotaan käyttää;
4) miten ilotulitteet aiotaan varastoida ja säilyttää näytöspaikalla;
5) suojaetäisyydet ja muut varotoimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi;
6) vastuuhenkilö yhteystietoineen; sekä
7) näytöksen ampujien henkilötiedot yhteystietoineen.

Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antamasta päätöksestä ilotulitusnäytöksen järjestäjän tekemään 16 §:n mukaiseen ilmoitukseen.
Poliisin on kuultava ilmoituksen johdosta pelastusviranomaista. Poliisin tulee ilmoittaa näytöksestä pelastusviranomaiselle ja hätäkeskukselle.

Ilmoitus räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina (VN asetus 390/2005 81 §)

Räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetuissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen tilaisuuden järjestämistä.

Ilmoituksessa tulee nimetä vastuuhenkilö, jolla tulee olla panostajalaissa tarkoitettu panostajan pätevyys.
Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että 1 momentissa tarkoitetuissa tilaisuuksissa räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja käytetään säännösten mukaisesti ja pelastusviranomaisen asettamien rajoitusten ja ehtojen mukaisesti.

Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä erikoistehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja aiotulle käytölle. Pelastusviranomainen voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmin ilmoitusmenettelystä, ilmoituksessa vaadittavista tiedoista, ilmoituksen tekemisessä noudatettavista määräajoista ja vastuuhenkilön tehtävistä.
Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä (VN asetus 819/2015 62 §)

Kemikaaliturvallisuuslain 81 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa pelastusviranomaiselle tulee esittää:
1) ilmoituksen tekijän yhteystiedot;
2) ajankohta ja paikka, missä erikoistehosteita käytetään;
3) toiminnan tarkoitus;
4) arvioitu tilaisuuden osallistujamäärä;
5) käytettävät tehosteet;
6) käytettävien tehosteiden toimintatapa ja suojaetäisyydet;
7) räjäytyssuunnitelma, jossa kirjallisesti esitetään tehtävät räjäytystyöt;
8) käytettävien tehosteiden varastointi- ja vartiointijärjestelyt alueella;
9) vastuuhenkilö yhteystietoineen ja tieto hänen pätevyydestään;
10) toimintaohjeet tuotteiden turvalliselle käytölle;
11) suunniteltu sammutuskalusto ja toimintaohjeet onnettomuuksien varalta.

Ilmoitukseen on liitettävä kartta, josta selviää tuotteiden ajateltu käyttö- ja säilytyspaikka, pelastautumisreitit sekä muiden turvallisen toiminnan varalta mahdollisesti tarvittavien kohteiden sijoittelu.

16. Tarvitaanko tilaisuudessa sähköä tai vettä?

Sähkö

Kauppatorilta ja satamatorilta löytyy sähkö- ja vesipisteet, yhteys torivalvojaan 044 718 5146. Suuret sähkötarpeet on sovittava erikseen Kuopion Energian kanssa, www.kuopionenergia.fi, asiointiposti: sahkoliittyma (at) kuopionenergia.fi, puh 020 520 03.

Kuopion liikuntapaikoilla ja –halleissa on omat mittarit, joiden mukaan sähkön kulutus laskutetaan. Lisätietoja liikuntapaikkavaraukset (at) kuopio.fi

Vesi

Kuopion Vesi, lisätietoja puh. 017 182 111 (Kuopion kaupungin vaihde), asiointiposti: asiakaspalvelu (at) kuopionvesi.fi

17. Tarvitsetko pystyttää telttoja, orkesterilavarakenteita, mastoja/torneja tai muita tilapäisiä rakennelmia?

Enintään kaksi viikkoa paikallaan olevalle rakennelmalle ei tarvita rakennusvalvontaviranomaisen lupaa.

Tilapäisten rakennelmien, esiintymislavojen ja telttojen turvallisuudesta vastaa aina tapahtuman järjestäjä. Järjestäjän on annettava vastuuhenkilön (rakennusalan ammattilainen) allekirjoituksella varustettu todistus siitä, että em. lyhytaikaisten rakennelmien turvallisuus vastaa Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimuksia rakennuksen kestävyyden (mm. yleisökuorma, tuulikuormat) ja käyttöturvallisuuden (poistumisreitit, kaiteet, alkusammutuskalusto ym.) osalta. Todistus on esitettävä tapahtuma-alueen tarkastusta suorittavalle viranomaiselle.

Yli kaksi viikkoa paikallaan olevien tilapäisrakenteiden pystyttämiselle tarvitaan aina rakennusvalvontaviranomaisen toimenpidelupa, joka haetaan kaupunkiympäristön palvelualueen rakennusvalvonnasta, puh. 0800 918 511, asiointiposti rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

Lupapäätös toimitetaan lupaviranomaisille turvallisuus- ja pelastussuunnitelman liitteenä. Katso oppaan kohdat 24 ja 25.

Rakennusvalvontaviranomainen tarkistaa tilapäisrakenteet ennen tilapäisrakenteiden käyttöönottamista. Rakentamiselle on nimettävä tapahtuman järjestäjän vastuuhenkilö (rakennusalan ammattilainen), joka pyytää rakennusvalvontaviranomaisen tarkastamaan tilapäisrakenteet ennen niiden käyttöönottamista.

Tapahtumien jälkeen kaikki rakennukset ja rakennelmat on poistettava viipymättä ja tapahtuma-alue siistittävä. Vahingoittunut tai likaantunut katu tai muu tapahtuma-alue on kunnostettava ja siistittävä välittömästi.

18. Syntyykö tilaisuudessa jätteitä? Tarvitaanko siivousta? 

Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia itse tapahtuma-alueen siistimisestä tilaisuuden aikana ja välittömästi sen päätyttyä, tai tilata palvelu esim. Kuopion kuntatekniseltä liikelaitokselta,asiointiposti: kuntatekniikka (at) kuopio.fi, puh. 044 718 1344, käyntiosoite Hakalahdentie 3.

Liikuntahalleissa tapahtumajärjestäjää laskutetaan siivouksesta voimassa olevan hinnaston tai sopimuksen mukaan, asiointiposti: hyvinvointi (at) kuopio.fi.

Jätehuollon suunnittelun ja järjestämisen (jäteastiat ja niiden poiskuljetus) voi tilata yksityisiltä alan yrityksiltä tai kuntien jäteyhtiöltä Jätekukko Oy:ltä, puh. (017) 368 0152. Yli kaksi (2) päivää kestävistä tilaisuuksista on järjestäjän tehtävä suunnitelma jätehuollon järjestämisestä (esitetään pyydettäessä viranomaisille). Lisätietoja suurtapahtumien yleisötilaisuuksien jätehuollon suunnittelusta sekä jäteneuvontaa saa Jätekukko Oy:ltä, puh. (017) 368 0152.

19. Miten hoidetaan tavaroiden kuljetukset tapahtumapaikalle? 

Kantakaupungin alueella tapahtuviin yli 12-metrisiin kuljetuksiin tarvitaan lupa. Luvat myöntää kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalvelut, puh.  044 718 5425 tai puh. 0800 918 511, asiointiposti kunnossapito (at) kuopio.fi.

Erikoiskuljetuslupia haetaan Pohjois-Savon ELY-keskukselta

20. Tarvitsetko liputusta tai muuta välineistöä tapahtumaan?

Tapahtumien tarvitsemia aitoja, lippusiimaa, lipputankoja, tapahtumarakennelmia ym voi tilata esim. Mestarilta, joka on Kuopion kaupungin kokonaan omistama liikelaitos, asiointiposti: info (at) mestari.fi

Lisätietoja kaupungin alueella liputukseen ja maanomistajan luvista saa puhelimitse, puh. 0800 918 511, asiointiposti: maanomistajanluvat (at) kuopio.fi

21. Tarvitsetko tapahtumalle ulkomainontaa tai tiedottamista?

Mainontaan maalla tai ilmatilassa tarvitaan maanomistajan lupa. Lisätietoja kaupungin alueella mainontaan ja maanomistajan luvista saa puhelimitse 017 182 111 (Kuopion kaupungin vaihde), asiointiposti: maanomistajanlupa (at) kuopio.fi.

Tapahtumista  voi tiedottaa sähköisessä tapahtumakalenterissa  http://savonsanomat.menoinfo.fi/.

22. Miten yleisön kuljetukset hoidetaan tapahtumapaikalle ja pois?

Ilmoita suurtapahtumista (vähintään tuhat osallistujaa) Kuopion liikenteelle, Varikkokatu 4, 70620 Kuopio, puh. (017) 581 8100.

Ilmoita suurtapahtumista (vähintään 8 000 osallistujaa) VR:lle, puh. 0307 10 0307 10 (vaihde).

Ilmoita suurtapahtumista myös Kuopion takseille, puh. toimisto (017) 550 0815, Taksidata Oy, Kiekkotie 4, 70200 Kuopio, toimisto(at)savontaksidata.fi

23. Mitä asiapapereita yleisötapahtuman järjestäjän tulee toimittaa pelastusviranomaisille? Vaatiiko tapahtuma pelastussuunnitelman?

Oppaan kohdassa 1 on luokiteltu yleisötilaisuudet lupaprosessien näkökulmasta. Jos tapahtumajärjestäjä on velvollinen toimittamaan pelastuslaitokselle yleisötapahtuman pelastussuunnitelman, tulee se tehdä viimeistään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua.

Pelastussuunnitelmasta on selvittävä pelastuslaissa määritetyt asiakokonaisuudet. Pelastuslaitokselle on toimitettava myös poliisille toimitettava turvallisuussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmalomake löytyy sähköisenä www.pspelastuslaitos.fi. Lisätietoja puh. (017) 182 111 (Kuopion kaupungin vaihde) tai pelastuslaitos(at)kuopio.fi.

24. Mitä asiapapereita yleisötapahtuman järjestäjän tulee toimittaa poliisille? Vaatiiko tapahtuma turvallisuussuunnitelman?

Jos tapahtumalla on nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, kysymys on yleisötilaisuudesta, joka edellyttää kokoontumislain mukaisia ilmoituksia ja erilaisia lupia. Valmistelut on hyvä aloittaa useita kuukausia ennen tapahtumaa tapahtuman koosta riippuen.

Poliisi on yleisötapahtumiin liittyen yleinen lupaviranomainen, jolle tapahtumaan liittyvät muiden viranomaisten mahdolliset lupapäätökset toimitetaan lupaprosessin yhteydessä.

Oppaan kohdassa 1 on luokiteltu yleisötilaisuudet lupaprosessien näkökulmasta. Jos tapahtumajärjestäjä on velvollinen ilmoittamaan poliisille tapahtumasta, tulee se tehdä viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.

Poliisille annettava ilmoitus yleistötilaisuuden järjestämisestä -lomakkeella tapahtumajärjestäjän tulee kertoa, mitä tapahtumaa ollaan järjestämässä, missä ja ketkä ovat vastuuhenkilöitä. Poliisi voi pyytää tapahtumajärjestäjältä lisätietoa varmistaakseen, että järjestäjä pystyy järjestämään tapahtuman turvallisesti. Poliisin, pelastus- ja ympäristöviranomaisten tekemät katselmukset kuuluvat myös asiaan.

Turvallisuussuunnitelmassa tulee olla tapahtuman nimi, vastuuhenkilöt yhteystietoineen (järjestäjä, turvallisuudesta vastaava, liikenteenohjauksesta vastaava jne.), tapahtuman yleiskuvaus aikatauluineen, arvio osallistujamäärästä perusteluineen, riskianalyysi eli mitä riskejä järjestäjä näkee kyseisenlaisessa tapahtumassa mahdollisina ja miten järjestäjä aikoo pienentää riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja mahdollisia seurauksia (esim. humalainen häirikkö, sairaskohtaus jne.), järjestyksenvalvojien toimintalinjat ja ohjeet erilaisissa tilanteissa, tapahtuman luonne ja yleisjärjestelyt (kielletyt esineet/aineet, miten toimitaan niiden poisottamiseksi, liikenteenohjaussuunnitelma (kartta, liikenteenohjaajaluettelo, liikenteenohjaajien paikat, mahdolliset tilapäiset liikennejärjestelyt, ajoneuvojen odotettu määrä, pysäköintijärjestelyt, sopimukset julkisen liikenteen järjestäjän (Kuopion liikenne) ja taksiautoilijoiden kanssa mikäli tapahtumalla on vaikutuksia edellä mainituille toimijoille, noutopaikat ja kartta viranomaisille (mistä järjestyksenvalvojien kiinniottamat henkilöt noudetaan),  liikenteenohjaajaluettelo (henkilötunnukset) ja järjestyksenvalvojaluettelo (henkilötunnukset/jv-kortin numero)

Tapahtuman luonne ja laajuus määrittävät muut vaadittavat asiapaperit, esim:

- Jos tapahtumassa on kovaäänisiä, niin tarvitsee usein tehdä alueellisille ympäristönsuojelupalveluille meluilmoitus  www.kuopio.fi > Ympäristönsuojelun luvat ja valvonta
- Lupa musiikin esittämiseen saadaan Teostolta
- Yli 5000 kävijän tapahtumasta tulee tehdä jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelma esitetään viranomaisille sitä pyydettäessä.
- Paikan haltijan/maanomistajan lupa
- Anniskelusta anniskelulupa
- Tienpitäjän luvat

Myös konserttisaleissa tapahtuva konsertointi ja urheiluottelutapahtumat vaativat yleisötilaisuusilmoituksen ja turvallisuussuunnitelman. Mikäli konserttisalissa tai urheiluhallissa järjestetään konsertteja ja otteluita jatkuvasti, voidaan koko vuoden tapahtumat ilmoittaa kerralla. Sama turvallisuussuunnitelma käy useampaan saman järjestäjän samassa paikassa järjestämään tilaisuuteen. Suunnitelman liitteenä voi silloin olla luettelo vuoden tapahtumista ja listaa voidaan päivittää tarvittaessa. Jos samoissa tiloissa joku muu järjestää yleisötilaisuuksia, olisi niistä esitettävä vastaava, mutta ainakin henkilöstömuutoksilla päivitetty turvallisuussuunnitelma.

Sosiaalisen median kautta tulevien kokoontumisien vastuu on ensimmäisellä viestin lähettäjällä.

 

25. Mitä tukea tapahtumalle voi hakea Kuopion kaupungilta?

Suurtapahtumien hakeminen voi olla pitkäaikainen prosessi. Kuopion kaupunki tarjoaa yhteistyötä ja apua hakuprosesseissa. 

Kuopion kaupunki myös avustaa tapahtumia. Merkittävät tapahtumat tulee olla tiedossa jo edeltävän vuoden kesällä. Elokuun loppuun mennessä jätetty hakemus tulee huomioitua seuraavan vuoden talousarviota tehtäessä. Tukea suunnataan kaupungin strategioiden mukaan, ks. mm. Kuopion kaupungin hallituksen päätös 19.12.2011 § 522, jossa esitelty tuen kriteerit. Hakemukset toimitetaan kaupunginkansliaan, kirjaamo (at) kuopio.fi.

Isäntäkaupungin vieraanvaraisuus pyynnön voi lähettää asiointipostiin: kirjaamo (at) kuopio.fi, tiedustelut palveluneuvontaan, puh. 0800 182050.

26. Yhteystietoja

Kuopion kaupungin tapahtumapalvelujen avulla tuetaan Kuopiossa järjestettävien tapahtumien toteutusta, koordinoidaan tapahtumiin liittyvää kaupungin sisäistä toimintaa sekä osallistutaan kaupungin strategian mukaisesti kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien hakuprosesseihin.

Tiedustelut tapahtuma-asioissa  viestinta(at)kuopio.fi,  yhteistyökoordinaattori Markku Lind, puh. 044 718 2070.

Yhteenveto tapahtumajärjestäjän yleisimmistä luvista ja ilmoituksista Kuopiossa

Lupa, ilmoitus tms

Taho, jolta haetaan

määräajat

Maanomistajan lupa

Maanomistaja, Kuopion kaupungilta

1 kk ennen tapahtuman alkua

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Pohjois-Savon pelastuslaitos

viimeistään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Pohjois-Savon poliisilaitos

5 vrk ennen tapahtuman alkua

Ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä, valmistuksesta tai tarjoilusta

Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue; Ympäristöterveydenhuolto

4 arkipäivää ennen tapahtuman alkua

 

Lisätietoja tapahtumajärjestäjälle Lisätietoja tapahtumajärjestäjälle

Suunnittelukalenteri Suunnittelukalenteri