Osallistu ja vaikuta

Kyselyt

Takaisin

Kuopion kaupungin metsäsuunnitelma päivitetään

Kuopion kaupungin omistamille metsille päivitetään strateginen pitkän aikavälin metsäsuunnitelma vuosille 2021-2070. Strategisessa metsäsuunnitelmassa asetetaan suuntaviivat metsien pitkän aikavälin käytölle ja metsänhoidon menetelmille, joita käytännön toiminnassa pyritään noudattamaan. Metsäsuunnitelman päivittämisen tarkoituksena on herättää keskustelua metsien tilasta ja käyttömahdollisuuksista sekä tuoda konkreettisia vaihtoehtoja ja laskelmia päätöksenteon tueksi.

Metsäsuunnitelman päivittämistä varten Kuopion kaupungin omistamat metsät on jaettu kuuteen eri laskenta-alueeseen niiden käytön ja erityispiirteiden mukaan. Osa-alueille on laskettu kolme erilaista metsien kehitystä kuvaavaa skenaariota 50 vuoden ajaksi, joissa muuttujana ovat vuotuiset osa-aluekohtaiset hakkuukertymät. Osa-alueilla on painotettu eri tavoilla virkistyskäytön, talouden, luonnon monimuotoisuuden, hiilinielun ja mahdollisen tulevan maankäytön asettamia odotuksia. Kehitysennusteiden laskennat ovat toteutettu tieteellisesti pätevillä ja valtakunnallisilla kasvu-, toimenpide- ja hiilimalleilla.

Kuopion kaupunki pyytää kyselyn avulla palautteita ja ehdotuksia kaupungin metsien hoidosta asukkailta, yhdistyksiltä, yrityksiltä ja muilta yhteistyökumppaneilta. Vastauksia hyödynnetään metsäsuunnitelman päivittämisessä. Vastaa kyselyyn.

Metsäsuunnitelman esitys on nähtävänä ja kommentoitavana ajalla 12.–27.5.2021. Nähtävillä olon jälkeen suunnitelma menee luottamushenkilöiden päätettäväksi. Aineistot ovat nähtävillä Kuopion kaupungin nettisivuilla sekä valtuustotalon asiakaspalvelussa (Suokatu 42) torstaihin 27.5. saakka, missä siihen voi jättää myös palautetta.

Aiheesta pidetään myös kaikille avoin webinaari tiistaina 25.5. klo 17. Ilmoittaudu webinaariin.

Kuopion kaupungin metsien nykytila ja tulevaisuus


Kuopion kaupungin omistamat metsät toimivat sekä hiilinieluina että hiilivarastoina. Kaupungin metsien sitoma hiilidioksidimäärä vastaa noin 360 miljoonan henkilöauton ajokilometrin aiheuttamaa hiilidioksidipäästöä tai vaihtoehtoisesti noin 5500 keskivertosuomalaisen henkilön hiilijalanjälkeä. Kuopion kaupungin ilmasto-ohjelmassa metsille asetettu hiilinielutavoite täyttyy selvästi.

Runsaspuustoisuus ja vanhojen metsien suuri osuus on kaupungin metsille tyypillistä, ja ne antavat hyvät edellytykset niin metsien virkistyskäytölle kuin luonnon monimuotoisuudellekin. Kaupungin metsissä puustoa on yli 1,5 kertaa enemmän hehtaarilla kuin Pohjois-Savossa keskimäärin. Vanhojen yli 80-vuotiaiden metsien osuus on melkein puolet pinta-alasta, kun Pohjois-Savossa niiden osuus on noin 16 %. Kaupungin metsistä on suojeltu yli kolminkertainen määrä (n. 755 ha / 6,6 %) verrattuna Pohjois-Savon metsien keskimääräiseen määrään (n. 2 %). Virkistys- ja taajamametsien osuus on reilusti yli puolet (n. 57 %) kaupungin metsistä. Talousmetsien osuus kaupungin metsistä on vain noin 17 prosenttia.

Metsien puuston arvo on tällä hetkellä hieman vajaa 100 miljoonaa euroa. Puustoa hakataan kuluvana vuonna noin 49 000 kuutiometriä, mistä saatava tulo on noin 2,7 miljoonaa euroa. Tulot vastaavat n. 60–70 sairaanhoitajan palkkakustannuksia. Puuston vuotuinen hakkuumäärä jää alle kahteen kolmasosaan puuston vuotuisesta kasvusta ( kasvu n. 77 000 m3/v ).

Kaupungin metsien puuston kasvu on keskimäärin noin 6,6 m3/ha/v, mikä jää alle Pohjois-Savon metsien keskikasvun (7,4 m3/ha/v). Alhainen kasvu selittyy ikääntyneellä puustolla, jonka kasvu on alkanut taantumaan puiden elinvoiman heikentyessä. Alentunut puuston kasvu pienentää myös metsien hiilensitomiskykyä. Ikääntynyt puusto lisää myös metsien erilaisia tuhoriskejä, kuten hyönteis- ja myrskytuhoriskejä.

Kuopion kaupungin metsille lasketusta nykytila-arviosta sekä pitkän aikavälin kehitysennusteista löytyy paljon muutakin mielenkiintoista tietoa. Tutustu materiaaleihin kaupungin metsäsuunnitteluhankkeen sivulla.

Lisätietoja:
Metsäsuunnitelma ja sen eteneminen:
Kuopion kaupunki, kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen
040 577 330, seppo.jauhiainen(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki, metsätalousinsinööri Heikki Soininen
044 718 5269, heikki.soininen(at)kuopio.fi

Metsien kehitysennusteisiin liittyvät kysymykset:
metsätietoasiantuntija Juho Lammi, Tapio Oy, juho.lammi(at)tapio.fi