Osallistu ja vaikuta

Kyselyt

Takaisin

Terveyttä, hyvinvointia ja palvelukokemuksia selvittävä FinSote-kysely lähtee lähes 70 000 vastaajalle

THL toteuttaa jälleen syksyllä laajan FinSote-tutkimuksen. Kyselylomake lähetetään noin 70 000:lle 20 vuotta täyttäneelle syyskuun aikana. Kuopiosta tutkimukseen pyydetään osallistumaan 3 000 henkilöä eri ikäryhmistä.

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niissä tapahtuneista muutoksista väestöryhmittäin. FinSote vastaa myös sote-palvelujen uudistamisen tietotarpeeseen: 22 sote-alueelta kerätty tieto mahdollistaa kattavan alueellisen vertailun. Kuopiossa kyselystä saatavaa tietoa tullaan hyödyntämään osana hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää työtä. Kyselyn tulokset antavat arvokasta pohjatietoa toiminnan kehittämiseen ja suuntaamiseen. Näin ollen on tärkeää, että tutkimukseen osallistuisi mahdollisimman moni kyselylomakkeen vastaanottanut henkilö.

Tutkimus selvittää, miten Suomessa asuvat voivat, saavatko he tarvitessaan sosiaali- tai terveyspalveluja ja ovatko palvelut laadukkaita. Tieto on tärkeää palvelujen kehittämiseksi ja alueellisen ja sosioekonomisen eriarvoisuuden kaventamiseksi. Edellinen FinSote-kysely tehtiin vuonna 2018.

Kahden vuoden takaisen FinSote-kyselyn tulokset kertoivat valtakunnallisesti esimerkiksi tarpeesta kehittää terveyspalvelujen saatavuutta ja työhyvinvointia: silloin noin 10 % vastaajista raportoi psyykkistä kuormittuneisuutta ja noin 25 % ei uskonut jaksavansa työssään eläkeikään asti. Riittämättömästi lääkäripalveluja saaneiden osuus oli 16 %, mikä vastaa koko väestöön suhteutettuna 400 000:ta ihmistä.

Tämän syksyn kyselyssä painotetaan kysymyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista. FinSote 2020 selvittää myös väestön internetin ja digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä sekä koronaepidemian vaikutuksia hyvinvointiin ja toimeentuloon. Nämä ovat tärkeitä tietoja toiminnan kehittämiseksi myös Kuopiossa.

Vastaajat on poimittu satunnaisotannalla Digi- ja väestötietoviraston järjestelmistä. Jokainen tutkimukseen valikoitunut edustaa alueensa samanikäisiä ja -sukupuolisia henkilöitä. Yhtäkään vastaajaa ei voi korvata toisella, minkä vuoksi jokainen vastaus on tärkeä.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan sote-alueittain THL:n verkkosivuilla kevään 2021 aikana. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa.


Lisätietoja: