Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Suunnitteilla olevalle rakennushankkeelle, joka on vastoin voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa, rakennusjärjestystä tai alueella on voimassa rakennuskielto, voidaan erityisestä syystä myöntää poikkeaminen.

Poikkeamista haetaan lomakkeella (pdf). Hakemuksessa on esitettävä perustelut poikkeamiselle ja arvio poikkeamisen keskeisistä vaikutuksista sekä tarvittavat liitteet.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan rakennettaessa alueelle, joka on määritelty rakennusjärjestyksessä suunnittelutarvealueeksi tai jos hankkeella voi olla merkittäviä vaikutuksia ympäristön tai yhdyskuntarakenteen kannalta. Suunnittelutarveratkaisua haetaan samalla lomakkeella kuin edellä mainittua poikkeamista. Varmista suunnittelutarveratkaisun tarve aina strategisen maankäytön lupavalmistelijoilta.

Hakemuksen liitteet

Vaaditaan aina:

  • Asemapiirros
  • Selvitykset naapureiden kuulemisesta (hakemuslomakkeessa)

Tarvittaessa:

  • Muita selventäviä piirroksia
  • Selvitys omistus - tai hallintaoikeudesta rakennuspaikkaan (kauppakirja, vuokrasopimus tai valtakirja), jos hakija ei ole voimassa olevan lainhuutotodistuksen mukainen omistaja.

Huom. Hakemuksessa ja naapurienkuulemisissa tulee olla kaikkien kiinteistönomistajien tai haltijoiden allekirjoitukset tai valtakirjat.

Ennen poikkeamisen tai suunnittelutarveratkaisun hakemista ole yhteydessä lupavalmistelijoihin ja kysy etukäteen edellytyksiä luvalle, näin voi välttyä turhalta hakuprosessilta. Lupavalmistelijat antavat ohjeita myös hakemuksen täyttöön.

Tapaamisesta lupavalmistelijoiden kanssa tulee sopia etukäteen vapaan ajan kohdan varmistamiseksi.

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa 2 vuotta. Myönteisen poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa, joka on haettava poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana.

Hakemuksen jättäminen

Hakemusainestot suositellaan toimittamaan sähköisesti suoraan lupavalmistelijoille.

Paperiset hakemukset toimitetaan Valtuustotalolla sijaitsevaan Kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.

Asiakaspalvelun yhteystiedot:
Suokatu 42 (Valtuustotalo)
PL 1097, 70111 KUOPIO
Puhelin (ilmaislinja) 0800 918 511 tai 017 185 044

Maksut

Poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista peritään kaupunginhallituksen 14.11.2022 päätöksen mukaisen hinnaston perusteella. Lupapäätöksestä perittävä maksu määritellään lupapäätöksessä luvan valmistelun laajuuden perusteella.

 

Luokka I (Valmistelultaan vähäinen lupaprosessi, esim. enintään kahden asunnon kiinteistöt)

Myönteinen päätös                  550 €

Kielteinen päätös                    225 €

 

Luokka II (Valmistelultaan laajempi lupaprosessi)

Myönteinen päätös                  1 100 €

Kielteinen päätös                    550 €

 

Luokka III (Valmistelultaan laaja lupaprosessi)

Myönteinen päätös                  2 200 €

Kielteinen päätös                    1 100 €

 

Viranomaisen suorittamasta naapureiden kuulemisesta peritään oheisen hinnaston perusteella:

 

Kirjeellä                                 90 € / kuultava kiinteistö

Kuulutus                                90 € +lehtikuulutuksen todelliset kustannukset

 

Huomioitava, että kuulutus ei yleensä poista velvoitetta kuulla rakennuspaikan naapurikiinteistöt.

 

Maksuja sovelletaan 1.1.2023 ja tämän jälkeen saapuneisiin hakemuksiin. Tätä ennen saapuneet hakemukset ratkaistaan aiemman taksan perusteella.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kaavoituksen asiakaspalvelu on auki maanantaista torstaihin. Paikan päällä asioidessa tapaamisajankohta tulee sopia etukäteen.


Asemakaavoitus
Asemakaavapoikkeamiset

(taajamat)

Roope Ruhanen
kaavoitusinsinööri
044 7185 096
roope.ruhanen(at)kuopio.fi
 

Strateginen maankäyttö
Yleiskaavapoikkeamiset ja
suunnittelutarveratkaisut

(haja-asutusalue)

ma - ti 8.00 - 12.00
ke - to 12.00 - 15.30
kaavoitusinsinööri
Tiia Piippo
044 718 5418
tiia.piippo(at)kuopio.fi

ma - ti 12.00 - 15.30
ke - to 8.00 - 12.00
kaavoitusinsinööri
Arttu Matilainen
044 718 5433
arttu.matilainen(at)kuopio.fi

 

Poikkeamishakemuslomake (pdf)