Rakentaminen ja katselmukset

 

Rakennuslupapäätös kannattaa käydä läpi yhdessä suunnittelijan ja työnjohtajien kanssa. Tarvittaessa lisätietoa päätöksestä antaa rakennusvalvonta. Lupapäätökseen on määritetty erilaisia lupaehtoja, jotka tulee toteuttaa hankkeen edetessä. Yleisimpiä lupaehtoja ovat erilaiset katselmukset. Lupapäätöksen sisältö käydään läpi aloituskokouksessa, jos sellainen on lupaehdoksi määrätty.

Rakennusluvan saavuttaessa lainvoiman voidaan rakentaminen aloittaa. Aloittamisilmoitus tulee tehdä rakennusvalvontaan joko puhelimitse, sähköpostilla tai sähköisellä lomakkeella.

Ennen aloittamista hankkeelle tulee esittää vastaava työnjohtaja, jonka pätevyyden tarkastaa rakennusvalvonta. Tavanomaisissa rakennushankkeissa kuten pientaloissa tai saunassa vastaavan työnjohtajan tulee olla koulutukseltaan vähintään rakennusmestari. Näppärin tapa hoitaa työnjohtajan ilmoittaminen on hoitaa asia Lupapiste.fi - palvelussa.

Rakennushanke etenee työnjohtajasi ohjeistuksessa. Jos töiden edetessä ilmenee tarvetta muutokslle, tulee niistä keskustella työnjohtajan ja rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Osa muutoksista voidaan toteuttaa ilman muutosluvan hakemista. Jos hankkeen aloittaminen tai loppuun saattaminen viivästyy, voidaan jatkoaikaa myöntää hakemuksen perusteella. Ohjeita muutos- ja jatkoaikalupien hakemiseen löydät muut lupatyypit-sivulta.

Vastaava työnjohtajasi on vastuullinen hankkeen lain ja määräysten mukaisesta toteutuksesta. Hänen ammattitaitoaan on syytä kuunnella jotta ongelmatilanteilta vältyttäisiin.

Lupa-asia on loppuun saatettu kun lopullinen loppukatselmus on pidetty. Työnjohtajan tulee olla läsnä kaikilla katselmuksilla.

Erityissuunnitelmat


Lupapäätöksessä voidaan edellyttää erityissuunnitelmia. Erityissuunnitelmat ovat lupapiirustuksia yksityiskohtaisempia suunnitelmia, joissa yleisimmin esitetään erilaisia rakenne-, IV- tai KVV-ratkaisuita. Vaaditut erityissuunnitelmat tulee esittää rakennusvalvontaviranomaiselle ennen niihin liittyvien töiden aloittamista.

Ennen suunnitelmien toimittamista tulee niiden tekijä kuitenkin hyväksyttää rakennusvalvonnalla. Se tehdään lisäämällä erityisalan suunnittelijan tiedot Lupapisteeseen "osapuolet" välilehdelle "lisää suunnittelija" painikkeella. Rakennusvalvonta on hyväksynyt erityissuunnittelijan hankkeelle kun "ok" painiketta on painettu ja hänen tietonsa näkyvät vihreän otsikon alla. Erityissuunnitelmia ei oteta vastaan ennen kuin suunnittelija on hyväksytty. Em. menettely on laissa vaadittu ja sillä pyritään varmistamaan se, että suunniltelmat tekee tehtävään kelpoinen henkilö.

Sekä rakennesuunnitelmat, että IV- ja KVV-suunnitelmat tulee toimittaa Lupapiste.fi - palveluun. Pääasiallinen arkistointivastuu kaikista suunnitelmista on hankkeeseen ryhtyvällä.

Katselmukset


Katselmuksella tarkoitetaan rakennusvalvontaviranomaisen tekemää rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvää katselmusta. Rakennusluvassa määritetään mitä katselmuksia hankkeen edetessä on tehtävä. Katselmuksen tarkoituksena on todeta rakentamisen määräysten mukainen eteneminen kyseiseen työvaiheeseen saakka.

Rakennusvalvontaviranomainen katselmoi vastaavan työnjohtajan ja muiden vastuullisten henkilöiden tekemää työtä. Vastaavan työnjohtajan läsnäolo onkin keskeinen asia katselmuksen onnistumisen kannalta. Lisäksi katselmuksella on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja. Katselmusvaiheeseen liittyvät dokumentit ja suunnitelmat sekä ajantasalla oleva tarkastusasiakirja on oltava käytettävissä katselmuksella. Paikan merkitsemisen ja sijaintikatselmus voidaan pitää ilman vastuullisten henkilöiden paikallaoloa.

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset lupapisteeseen merkityltä viranomaiselta (tarkastusinsinööri). Katselmus on pyydetävä riittävän ajoissa jotta katselmus voidaan suorittaa asianmukaisessa työvaiheessa. Sopiva aika katselmuksen tilaamiselle on noin kaksi viikkoa ennen katselmusajankohtaa. Ennen ajan varaamista tarkastathan että varaamasi katselmus on edellytetty lupapäätöksessä. Esim. pohja- tai rakennekatselmuksia ei ole vaadittu kaikissa luvissa.

Aloitusilmoitus


Aloitusilmoituksella tarkoitetaan ilmoitusta jolloin luvan mukainen työ aloitetaan. Aloitusilmoituksen merkitys ilmenee lupapäätöksestä; päätöksessä annetaan aika minkä puitteissa hanke on aloitettava. Aloitusilmoitus tehdään rakennusvalvontaan kirjallisesti, sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse rakennusvalvonnan asiakaspalveluun. Aloitusilmoituksen voi tehdä rakennushankkeeseen ryhtyvä tai vastaava työnjohtaja.

Aloituskokous


Aloituskokous pidetään yleensä kohteissa, joissa rakennetaan uusia asuin- tai työtiloja. Myös navetoista, halleista tai varastoista voidaan määrätä aloituskokous pidettäväksi. Aloituskokous pidetään tavallisesti rakennusvalvonnan tiloissa mutta mikään ei estä pitämästä sitä esimerkiksi työmaalla. Aloituskokouksessa käydään läpi lupa-asiakirjat, aloituskokouspöytäkirja sekä muut esille tulevat asiat. Pientalojen perustussuunnitelmat tarkastetaan aloituskokouksen yhteydessä. Aloituskokoukseen tulee osallistua vähintään hankkeeseen ryhtyvä taho, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.

Paikan merkitseminen


Paikan merkitseminen suoritetaan ennen rakentamisen aloittamista. Tällöin rakennuspaikalle merkitään rakennusten sijainnit ja korkomerkki tietylle tasalukemalle. Asemakaava-alueilla läsnäolo merkitsemisen aikana ei ole pakollista mutta haja-asutusalueilla läsnäolo on pakollista. Paikan merkitseminen tilataan sähköisellä lomakkeella. Ilmoita lomakkeella haluamasi merkitsemisen ajankohta. Toimitusaika on 1 – 3 työpäivää. Lisätietoja paikan merkitsemisestä (pdf)

Sijaintikatselmus


Sijaintikatselmuksen voi tilata kun rakennuksen ulkoseinät ovat paikallaan. Sijaintikatselmuksen perusteella rakennus siirretään kartalle ja samalla tarkastetaan sijainnin luvanmukaisuus. Sijaintikatselmus tilataan sähköisellä lomakkeella. Katselmuksen toimitusaika on noin 1 - 2 viikkoa eikä se vaadi läsnäoloa.

Rakennekatselmus


Rakennekatselmus tulee pitää silloin kun rakenteet ovat valmiit mutta edelleen näkyvissä. Ennen rakennekatselmusta tulee huolehtia, että rakennesuunnitelmat on toimitettu Lupapiste.fi - palveluun. Vastaavan työnjohtajan tulee olla läsnä rakennekatselmuksella.

Ilmanvaihto-, lämmitys- sekä vesi- ja viemärilaitteistojen katselmukset


Ilmanvaihto-, lämmitys- sekä vesi- ja viemärilaitteistojen katselmukset pidetään kyseisten järjestelmien valmistuttua ja ennen osittaista loppukatselmusta. Katselmuksella tulee olla käytettävissä kyseiset suunnitelmat sekä kyseisten työnjohtajien täyttämät tarkastusasiakirjat.

Katselmuksella tulee olla läsnä kyseisen erityisalan työnjohtaja (IV-työnjohtaja tai KVV-työnjohtaja). Katselmukset tilataan suoraan lvi-insinööreiltä.

Työmaan tarkastusasiakirja
 

Vastaavan työnjohtajan on pidettävä tarkastusasiakirjaa johon merkitään keskeisimmät työnjohtajan hankkeen aikana tekemät tarkastukset ja mahdolliset huomautukset. Tarkastusasiakirjaa voidaan täyttää joko Lupapisteessä tai paperisena jolloin sitä tulee säilyttää työmaalla ja sen on oltava käytettävissä katselmuksilla. Jos valmista tarkastusasiakirjaa ei ole järkevä käyttää esim. pienemmissä kohteissa, voidaan tarkastusasiakirja tehdä myös vastaavan työnjohtajan toimesta työmaapäiväkirjan tyyppisesti. Loppukatselmuksen yhteydessä tulee luovuttaa kopio tarkastusasiakirjasta rakennusvalvonnalle arkistoitavaksi.

Loppukatselmus ja osittainen loppukatselmus


Rakennusluvan loppukatselmus voidaan pitää kun kaikki rakennuslupaan liittyvät asiat ja aiempien katselmusten puutteet on korjattu. Vastaavan työnjohtajan vastuu päättyy loppukatselmukseen ja lupa-asiakirjat arkistoidaan kaupunginarkistoon.

Loppukatselmus voi pitää myös osittaisena loppukatselmuksena (ns. käyttöönotto- tai muuttokatselmus), jos halutaan ottaa käyttöön vain osa luvan kattamista tiloista. Esimerkiksi asuinrakennuksen sisätilat voidaan ottaa käyttöön, vaikka luvassa olevia piharakennuksia ei olisi vielä tehty. Tällöin tulee huomioida, että käyttöönotetut tilat ja työmaa-alue on erotettu toisistaan ja käyttäjien turvallisuus on varmistuttu.

Loppukatselmuksilla vastaavan työnjohtajan tulee olla läsnä.

 

Katselmusten ja aloituskokousten tilaukset

Katselmusten ja aloituskokousten tilaus lupapisteeseen merkityltä viranomaiselta (tarkastusinsinööri tai lvi-insinööri) sähköpostitse tai puhelimitse.

Tarkastusinsinööri Kari Pasanen

Keskeinen alue (vaativuusluokaltaan vaativat ja poikkeuksellisen vaativat rakennushankkeet)
044 718 5181
kari.pasanen(at)kuopio.fi
Päivystys puhelimitse maanantaisin 8-11:30

Tarkastusinsinööri Risto Kirjavainen

Keskeinen alue (vaativuusluokaltaan vaativat ja tavanomaiset rakennushankkeet)
044 718 5188
risto.kirjavainen(at)kuopio.fi
Päivystys puhelimitse tiistaisin 11:30-15:30

Tarkastusinsinööri Henri Humala

Keskeinen alue (vaativuusluokaltaan vaativat ja tavanomaiset rakennushankkeet) ja läntinen maaseutu, Karttula, Kurkimäki, Maaninka
044 718 5189
henri.humala(at)kuopio.fi
Päivystys puhelimitse keskiviikkoisin 8-11:30

Tarkastusinsinööri Matti Sihvonen (paikalla tiistai, keskiviikko ja torstai)

Keskeinen alue
044 718 5177
matti.sihvonen(at)kuopio.fi

Tarkastusrakennusmestari Pasi Manninen

Keskeinen alue (purkuluvat, toimenpideluvat ja rakennetun ympäristön valvonta)
044 718 5054
pasi.manninen(at)kuopio.fi

Tarkastusinsinööri Ville Laakkonen

Itäinen maaseutu, Vehmersalmi, Puutossalmi, Hiltulanlahti ja keskeisen alueen pientalot
044 718 5186
ville.laakkonen(at)kuopio.fi
Päivystys puhelimitse maanantaisin 11:30-15:30

Tarkastusinsinööri Heikki Kekäläinen

Itäinen maaseutu, Nilsiä, Juankoski, Riistavesi ja Jännevirta
044 718 8928
heikki.asko.kekalainen(at)kuopio.fi
Päivystys puhelimitse tiistaisin 8-11:30

Rakennuslupainsinööri Niko Karvonen

Itäinen maaseutu, Vehmersalmi, Riistavesi, Nilsiä ja Juankoski
044 718 5179
niko.karvonen(at)kuopio.fi
Päivystys puhelimitse torstaisin 8-11:30

Rakennuslupainsinööri Hannu Korhonen

Läntinen maaseutu, Karttula, Kurkimäki ja Maaninka
044 718 5180
hannu.korhonen(at)kuopio.fi
Päivystys puhelimitse torstaisin 11:30-15:30

LVI-katselmukset

Katselmusvaraukset ja yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen rakennusvalvonta.lvi(at)kuopio.fi

LVI-insinöörien puhelinpäivystys tiistaisin 9:00-11:00 ja torstaisin 12:00-14:00 henkilökohtaisissa numeroissa.

LVI-insinööri Tomi Toivonen
044 718 5178
tomi.toivonen(at)kuopio.fi

LVIE-insinööri Jussi Kääriäinen
044 718 5187
jussi.kaariainen(at)kuopio.fi

Rakennusvalvonnan yhteystiedot Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Kuopion palvelupiste
Valtuustotalo
Suokatu 42 (PL 1097)
70110 Kuopio
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Asiakaspalvelu
017 185 174
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

Tekninen päivystäjä
(lupa- ja katselmuskysymykset)
044 718 5190

Neuvontapyynnöt, ennakkolausunnot ja lupahakemukset
Lupapiste.fi -sivusto

Rakennusrekisteri-, pinta-ala- ja huoneistotietokorjaukset
rakennusrekisterikorjaukset@kuopio.fi

Hulevedet
Kuopion hulevesineuvonnan verkkosivu

Haja-asutuksen jätevedet
Ympäristönsuojelu - jätevedet -verkkosivu

e-lomakkeet e-lomakkeet

Rakennusvalvontamittaukset
(paikan merkitseminen/sijaintikatselmus)